Search
Close this search box.

Risk Değerlendirme Komisyonu Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Sayı : E-97344757-590
Konu : Risk Değerlendirme Komisyonu Hk

03.03.2022 / 72492725
DAĞITIM YERLERİNE

          Bilindiği üzere; Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerine yönelik yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” 09.02.2022 tarih ve 31745 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin ve ilgili süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmelikte bölge müdürlüklerinin görevlerinin belirtildiği 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “ç)Risk değerlendirme komisyonu oluşturmak, komisyonun etkin ve hızlı çalışmasını sağlamak, Kanunda öngörülen idari yaptırımlar kapsamında komisyonca alınan kararları uygulamak ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek.” hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin “risk değerlendirmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde ise; “(1)Denetlenen ürünlerin taşıdığı riski değerlendirmek, uygun olup olmadığını ve uygunsuzluk halinde uygulanacak idari yaptırımı belirlemek amacıyla bölge müdürlüğünce risk değerlendirme komisyonu oluşturulur. Komisyon, bölge müdürü veya görevlendireceği ilgili bölge müdür yardımcısının başkanlığında, ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu müdür ve denetmenler arasından görevlendirilecek bir denetmen olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Bölge müdürlüğünce gerek görülmesi halinde denetmenler arasından iki üye daha görevlendirilebilir. İhtiyaç duyulması halinde denetimi gerçekleştiren denetmen veya diğer denetmenler üye sıfatını taşımaksızın bilgisine ve görüşüne başvurulmak üzere komisyon toplantısına davet edilebilir. Komisyonun işleyişine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.” hükümleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan; söz konusu Yönetmeliğin risk taşıyan ürünlere ilişkin duyuruların düzenlendiği 14 üncü maddesinde yer alan; “…(5) Bölge müdürlüğü, risk taşıyan ürünlere ait bilgileri, Bakanlıkça oluşturulan güvensiz ürünlerin duyurulmasına ilişkin bilgi sisteminde yayınlar…” hükmü doğrultusunda komisyon tarafından risk taşıdığına ve güvensiz olduğuna karar verilen ürünlere ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine (GÜBİS) kaydedilmesine yönelik işlemlerin bölge müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; her bölge müdürlüğü bünyesinde bölge müdürlüğü makamlarının onayıyla risk değerlendirme komisyonlarının oluşturulması, GÜBİS ‘e kayıt yapmaya yetkili personelin belirlenmesi, komisyon üyelerinin ve GÜBİS yetkililerinin bilgilerinin ekli tablolara işlenerek 10 Mart 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar d.arafal@ticaret.gov.tr adresine ve ayrıca yazı ile Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. GÜBİS kullanıcı tanımlama işlemlerinin ardından ilgili personele e-posta ile sisteme giriş hakkında yönlendirme yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Oğuz ŞAHİN
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü V.

…. Güm. ve Dış Tic. Bölge Müdürlüğü Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Ad Soyad

T.C. Kimlik No Unvan

E-Posta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. …. Güm. ve Dış Tic. Bölge Müdürlüğü Risk Değerlendirme Komisyonu

Ad Soyad

Unvan

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top