T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Sayı  : E-50934336-800-
Konu : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yolluk Ücreti

22.12.2021/70271191
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 09.12.2021 tarihli ve 2021/4816-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; yolluk ücretlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi, 74 seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ve 2010/45 sayılı genelge doğrultusunda tahsil edilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi “Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. Ancak bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idaresince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanuni yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Fazla çalışma ücretinden yararlanan personel, bu suretle kendilerine verilecek işlemleri yapmakla görevlidir. Gümrük idare amirleri normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol eder.” Hükmünü kapsamaktadır.

Müdürlüğümüzce yapılan araştırmada yolluk ücretlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi, 74 seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2010/45 sayılı Genelge doğrultusunda tahsil edildiği, diğer taraftan 6245 Sayılı Harcırah Kanununa istinaden yolluk ücretinin tahsil edilmediği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize rica ederim.

Fatih YALÇINKAYA
Gümrük Müdürü

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.