Search
Close this search box.

Sicile Kayıt Hakkında Yazı – Veri Yönetimi

Kaydet
Please login

T.C.
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Sayı : 47834593-640
Konu : Sicile Kayıt Hakkında

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No: 35
Kat: 1-2-3 Tophane/İSTANBUL

İlgi: 23.07.2020 tarihli ve 2020/2639 – BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 2018/68 sayılı Kurul Kararıyla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirildiği belirtilerek mezkur mevzuat açısından Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş tüzel kişi olarak faaliyet gösteren gümrük müşavirliği şirketleriyle kendi adına faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin Sicile kayıt muafiyeti açısından herhangi bir farklılık oluşup oluşmadığı hakkında bilgi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (6698 sayılı Kanun) veri sorumlusu, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup, bunlar gerçek kişiler olabileceği gibi kamu kurumlan, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.

Yine 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. ” hükmü yer almaktadır. Buna göre, genel kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğü bulunmakla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından bu yükümlülüğe istisna getirilebilmektedir.

Bu kapsamda, anılan maddenin verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili olarak Kurul tarafından 2018/32, 2018/68, 2018/75, 2018/87 ve 2020/315 sayılı kararlar alınmış ve alman bu Kurul Kararlan farklı tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kararlarda bahsedilen istisnalar dışında kalan tüm veri sorumluları için Kurulun 2020/482 sayılı Kararıyla Sicile kayıt olunması gereken en son tarihler belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

Bahsi geçen 2018/68 sayılı Kurul Kararında; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirildiği belirtilmiştir. Ancak gümrük müşavirlerinin istisna olma durumu; ilgili kanunlarından kaynaklanan görevleri kapsamında kendi adlarına veri sorumlusu olarak çalışmaları nedeniyle hasıl olmaktadır.

6698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “veri sorumlusu” tanımı ile 30.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi açısından gümrük müşavirleri değerlendirildiğinde; sadece kendi adına gerçek kişi gümrük müşaviri olarak faaliyette bulunan gerçek kişi gümrük müşavirinin bizzat kendisi veri sorumlusu olarak değerlendirilmekte iken, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş tüzel kişi olarak faaliyet gösteren gümrük müşavirliği şirketlerinde veri sorumlusu, şirket tüzel kişiliği olacaktır. Bu durumda, şirketin kendi faaliyetleri çerçevesinde kişisel veri işlenmesi halinde şirketi oluşturan müşavirlerden bağımsız olarak ayrı bir veri sorumlusu sıfatı olacağından Sicile kayıtla yükümlü olan taraf da değişmiş olacaktır.

Bu nedenle gümrük müşavirliği şirketi şeklinde kurulan tüzel kişilikler; ilgili Kurul Kararlarıyla Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan veri sorumluları arasında yer almadığından 2018/87 sayılı Kurul Kararındaki yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilanço toplamı ve ana faaliyetinin özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığı kriterleri değerlendirilerek Sicile kayıt yükümlülüğü hakkında karar verilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Faruk BİLİR
Başkan

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top