T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-553.02-
Konu : Sonradan Kontrol

11.11.2022/79931435
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 01.11.2022 tarihli ve E-23999624-454.19-00079609564 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu‘nun 4 üncü maddesi: “Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur.” hükmünü, 5 inci maddesi: “Ürünün güvenli olması zorunludur.” hükmünü ve 15 inci maddesi ise:”(1) Yetkili kuruluş, yetki alanına giren ürünlerin teknik düzenlemelere veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapar.

2) Birinci fıkrada belirtilen denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esastır. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim; ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilir” hükmünü amirdir.

Ayrıca 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi kapsamında;

– Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya, diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarette uygulamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

– Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirlemeye,

Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimleri; tüketicilerimizin ve sanayicilerimizin güvenli ve mevzuata uygun ürün kullanabilmesini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, güvenli ve mevzuata uygun ürün üreten ve ithal eden firmalarımızı korumak, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak amaçlarıyla icra edilmektedir. Bahse konu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülmektedir. Söz konusu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, 7223 sayılı Kanun ve Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’na istinaden yayımlanan ilgili Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile düzenlenmiştir. 2022/8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Bakanlığımız adına ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından; 2022/1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ise Bakanlığımız adına Türk Standartları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir. Bu kapsamda, ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir.

Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile tescil edilen ürünlere ait GTİP’lerin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlığımızca yayımlanan ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda, söz konusu Tebliğlerin ilgili maddesinde belirtilen Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu otoriteye bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Hakkı KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.