Search
Close this search box.

Türkiyele ile Arjantin Arasında Gümrük Anlaşması Kararı 2547

Kaydet
Please login

16.05.2020 Tarihli 31129 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2547

30 Ocak 2017 tarihinde Buenos Aires’te imzalanan ve 7211 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

Bundan sonra “Taraflar” olarak anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti;

Gümrük Mevzuatına karşı işlenen suçların, Tarafların Devletlerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına ve kamu güvenliklerine zarar verdiğini dikkate alarak;

Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının taşıdığı önemin yanı sıra; eşyanın ithalatında veya ihracatında gümrük vergi, resim ve diğer harç ve ücretlerinin doğru tahakkukunun sağlanmasının önemini dikkate alarak;

Gümrük Mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat ve ihracat vergi, resim ve diğer harçlarının doğru bir şekilde tahsil edilmesine yönelik çabaların, Tarafların Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirileceğini dikkate alarak;

Kamu sağlığı ve toplum için tehlike teşkil ettiği düşüncesiyle, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin mevcut ölçeğinden ve artma eğiliminden endişe duyarak;

Konuyla ilgili uluslararası hukuka ve özellikle de iki taraflı karşılıklı yardımı güçlendirmesi sebebiyle Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Tavsiyelerine atıfta bulunarak;

Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

TANIMLAR

Bu Anlaşmada geçen:

a) “Gümrük Mevzuatı” deyimi. Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen vergi, resim ya da diğer harçlarla veya Tarafların Gümrük İdareleri tarafından uygulanan yasaklama, kısıtlama veya kontrol tedbirleri ile ilgili olsun ya da olmasın; eşyanın ithali, ihracı ve transiti veya diğer gümrük işlemleri hakkında yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler;

b) “Gümrük vergi ve resimleri” deyimi, eşyanın ithali veya ihracında veya eşyanın ithali veya ihracıyla bağlantılı olarak tahsil edilen ancak miktar bakımından verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçları kapsamayan tüm gümrük vergi, resim, ücret veya diğer harçlar;

c) “Gümrük Suçu” deyimi, Gümrük Mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüsler;

d) “Uyuşturucu Maddeler” deyimi, 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi’nin I ve II. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

e) “Psikotrop Maddeler” deyimi, 1971 BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi’nin I, II, III ve IV. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

f) “Prekürsörler” deyimi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi’nin I ve IL Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

g) “Gümrük İdaresi” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Arjantin Cumhuriyeti’nde ise, Kamu Gelirleri Federal İdaresi;

h) “Kişi” deyimi, metinde aksi yönde belirtilmediği sürece, gerçek ve tüzel kişiler;

anlamına gelmektedir.

MADDE 2

ANLAŞMANIN KAPSAMI

1. İşbu Anlaşma uyarınca tarafların sağlayacağı tüm yardımlar, Tarafların konuyla ilgili Mevzuatlarına ve iç hukukuna uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında işbu Anlaşma’nın hükümlerine uygun olarak birbirleriyle işbirliği yapar ve birbirlerine yardım sağlarlar.

3. Bu Anlaşma hükümleri, taraflardan herhangi birinin imzaladığı başka bir uluslararası anlaşmaya ya da sözleşmelere halel getirmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3

YARDIMIN KAPSAMI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi,

a) Gümrük vergi ve resimlerinin muntazaman tahakkuk etmesini sağlamak;

b) Eşya kıymetinin Gümrükle ilgili olarak doğru tahakkuku;

c) Eşyanın tarife sınıflandırması ve menşeinin belirlenmesi de dahil olmak üzere gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamada yardımcı olabilecek mevcut tüm bilgileri iletir.

2. Bu Anlaşma’da öngörülen yardım, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri içerir;

a) Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek kolluk faaliyetleri; özellikle de suçla mücadelede kullanılan özel yöntemler;

b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler;

c) Kollukla ilgili yardımcı olabilecek yeni bilgi ve tekniklerin başarıyla uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular; ve

d) Yolcu ve yük işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılan teknikler ve ileri yöntemler.

MADDE 4

BİLGİ VE BELGELERİN PAYLAŞIMI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, gümrük ve sevkiyat belgelerinin örneklerini; talep edildiğinde bunların onaylı suretlerini ve Talepte Bulunan Tarafta yürürlükte bulunan ve Gümrük Mevzuatına karşı suç teşkil eden veya teşkil edebilecek olan, halen uygulanmakta olan veya planlanan faaliyetlerle ilgili bilgiyi sağlar.

2. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresine yapılan beyanı desteklemek amacıyla ibraz edilen resmi belgelerin gerçekliğiyle ilgili bilgileri sağlar.

MADDE 5

BİLGİLERİN İLETİLMESİ

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sağlar:

a) Talepte Bulunan Tarafın ülkesine ithal edilen eşyanın, Talepte Bulunulan Tarafın ülkesinden yasalara uygun olarak ihraç edilip edilmediği;

b) Talepte Bulunan Tarafın ülkesinden ihraç edilen eşyanın, Talepte Bulunulan Tarafın ülkesine yasalara uygun olarak ithal edilip edilmediği;

c) Gümrük İdarelerinin bağlı olduğu Tarafların her birinin topraklarında başka bir araca aktarması yapılan ya da araca yeniden yüklemesi yapılan eşyanın, başka bir araca aktarılmasının ya da yeniden yüklemesi işleminin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği.

2. Bu bilgilerde, eşyanın gümrüklenmesinde kullanılan gümrük işlemleri de belirtilir.

MADDE 6

BİLGİLERİN TEMİNİ

1. Talepte Bulunulan Tarafın Gümrük İdaresi, önceki maddeler çerçevesinde talep edilen bilgiye sahip değilse, kendi Devletinde yürürlükte olan Mevzuata uygun bir şekilde bu bilgiyi elde etmek için gerekli adımları atar.

2. Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte Bulunulan Tarafın yaptığı benzer bir talebi karşılayamayacak durumda olması halinde, talebinde buna dikkat çeker. Bu talebin karşılanıp karşılanmaması, Talepte Bulunulan Tarafın Gümrük İdaresinin takdirindedir.

MADDE 7

BELGELERİN İLETİLMESİ

1. Belgelerin asılları, ancak belgelerin onaylı ya da tasdikli nüshaları yeterli olmadığında talep edilir. Belgelerin temin edilen asılları, mümkün olan en kısa süre içinde iade edilir.

2. Bilgiler, Talepte bulunan Taraf belgelerin asıllarını ya da nüshalarını özellikle talep etmediği sürece, bilgisayar ortamında iletilebilir. Bilgisayar ortamındaki bilgiler temin edildiğinde, bu bilgiler, bilgilerin yorumlanması ve kullanılması için gerekli tüm açıklamaları kapsar.

MADDE 8

YARDIMA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Taraf, yetkisi ve mevcut kaynakları dâhilinde aşağıdakiler üzerinde kontrol sağlar:

a) Gümrük suçu işlediği bilinen veya Gümrük suçu işleme teşebbüsünde bulunacağından şüphelenilen kişiler;

b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya konu olduğundan şüphelenilen eşya;

e) Gümrük suçu işlemede kullanıldığı bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.

MADDE 9

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tarafların Gümrük İdareleri, aşağıdakilerin yasadışı ticaretiyle ilgili olmak üzere, Gümrük Mevzuatına veya Taraflardan birinin konuyla ilgili olarak üstlendiği uluslararası yükümlülüklere karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan, tasarlanan veya gerçekleştirilen her türlü faaliyet hakkındaki ilgili tüm bilgileri birbirlerine temin ederler:

a) kitle imha silahları, bu silahlara ait parçalar, bileşenler ve bu silahların taşıyıcıları ile hafif silahlar ve hafif silahlara ait parçalarla mühimmatlar, patlayıcıları, eşya, hizmet ve çift kullanımlı teknoloji;

b) Tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri;

c) Uyuşturucu, psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli maddeler;

d) Zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli olan diğer maddeler;

e) Korsan ve taklit eşya.

2. Taraflar, diğer Tarafın yazılı rızası olmadan, bu Anlaşma çerçevesinde temin edilen bilgileri ifşa etmezler.

MADDE 10

TALEPLERİN İLETİLMESİ

1. Bu Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım, Tarafların Gümrük İdareleri tarafından sağlanır. Gümrük İdareleri, bu amaçla yapılması gerekli belgelendirme hususunda karşılıklı mutabakata varırlar.

2. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır ve talepler, taleplerin yerine getirilmesi için gerekli ekleri içerir. İstisnai durumlarda, talepler sözlü olarak da yapılabilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir.

3. Bu Maddenin 1. Fıkrası gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir:

a) talebin konusu ve gerekçesi;

b) talebin konusu ile ilgili yasalar ve diğer yasal düzenlemeler;

c) soruşturmaya dahil olan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi;

d) talebin konusu ile ilgili unsurların bir özeti;

e) varsa, talep edilen tedbir ve prosedürler.

4. Talepler, Talepte Bulunulan Tarafın resmi dilinde ya da İngilizce olarak yapılır.

5. Bu Anlaşma kapsamında yardım, doğrudan Tarafların Gümrük İdareleri arasında iletilir. Her Gümrük İdaresi, bu amaç doğrultusunda bir irtibat noktası tayin eder ve bu irtibat noktasına ilişkin bilgileri, diplomatik kanallar vasıtasıyla diğer Gümrük İdaresine iletir.

MADDE 11

GÜMRÜK SORUŞTURMALARI

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük Mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatır. Soruşturmayı başlatan Taraf, bu soruşturmanın sonuçlarını, Talepte bulunan Tarafa bildirir.

2. Bu soruşturmalar, Talepte Bulunulan Tarafın Devletinin ülkesinde yürürlükte bulunan Mevzuat gereği yürütülür.

3. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin memurları, özel durumlarda, diğer Tarafın Gümrük İdaresinin rızasıyla, Talepte bulunan Tarafın Gümrük Mevzuatına ilişkin suçlarla ilgili soruşturmalarda yer almak üzere, diğer Tarafın ülkesinde bulunabilir.

4. Bu Madde’nin 3üncü Fıkrası gereği Talepte bulunulan Tarafın ülkesinde bulunan Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresinin memuru, sadece danışman sıfatıyla hareket eder ve hiç bir şekilde soruşturmaya aktif olarak katılamadığı gibi, sorgulanan kişilerle de görüşemez ya da soruşturmayla ilgili herhangi bir faaliyete iştirak edemez.

MADDE 12

BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI

1. Bu Anlaşma kapsamında alınan bilgi ve belgeler, idari ve soruşturmayla ilgili işlemler ve adli işlemler sırasında kullanılabilir. Bu bilgi ve belgeler, bu bilgi ve belgeleri temin eden Gümrük İdaresinin yazılı rızası olmadığı sürece, bu Anlaşma’da belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

2. Bu Anlaşma uyarınca yapılan talepler ve verilen bilgiler, gizlilik niteliğine sahiptir. Bu talep ve bilgiler gizli tutulur ve Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte olan Mevzuat kapsamında aynı tür bilgi ve belgelere sağlanan korumadan yararlanır.

MADDE 13

UZMAN VE TANIKLAR

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, memurlarının, diğer Tarafın ülkesinde yürütülen adli işlemlerde uzman veya tanık olarak hazır bulunmalarına ve Gümrük Mevzuatının uygulanmasıyla ilgili bir konudaki işlemlerde zaruri olabilecek dosyaları, belgeleri ya da diğer materyalleri ya da bunların onaylı suretlerini temin etmelerine izin verebilir.

2. Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresi, Devletinin topraklarında kaldıkları süre boyunca, bu Maddenin 1. Fıkrası gereği yetkilendirilmiş bulunan memurların kişisel güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu memurların ulaşım masraflarıyla günlük masrafları, Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresi tarafından karşılanır.

MADDE 14

YARDIM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI

1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, yardımın kendi Devletinin egemenliğini, güvenliğini, veya devletinin diğer önemli çıkarlarını ihlal edeceği ya da ulusal Mevzuatıyla uyumsuz olacağı kanaatine varması halinde, bu Anlaşma çerçevesinde talep edilen yardımı sağlamayı tamamen veya kısmen reddedebilir veya talep edilen yardımı belirli şartlara bağlı olarak sağlayabilir.

2. Yardımın reddedilmesi halinde, yardımın ret edildiğine dair gerekçe, Talepte bulunan Tarafa gecikmeden yazılı olarak bildirilir.

MADDE 15

TEKNİK YARDIM

Gümrük İdareleri, üzerinde karşılıklı mutabakata vardıkları bir programla aşağıdaki hususlarda birbirlerine teknik yardım sağlarlar:

a) Kontrol amaçlı teknik ekipmanın kullanımında mevcut deneyim ve bilgilerin karşılıklı olarak paylaşılması;

b) Gümrük memurlarının eğitimi;

e) Gümrük konularında karşılıklı uzman değişimi;

d) Gümrük Mevzuatının etkili bir biçimde uygulanması ile ilgili spesifik, bilimsel ve teknik bilgilerin karşılıklı olarak paylaşılması.

MADDE 16

MASRAFLAR

1. Taraflar; hükümet görevlisi dışındaki tanıkların masrafları, uzmanların ücretleri ve tercümanların masrafları haricinde, işbu Anlaşma’nın uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden genel olarak vazgeçerler.

2. Talebin yerine getirilmesi için ciddi ve olağandışı mahiyette masrafların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Taraflar, talebin yerine getirileceği koşulları ve masrafları karşılama şeklini tespit etmek için istişarede bulunurlar.

3. Bu Anlaşma’nın 15. Maddesi’nin uygulanmasıyla ilgili olarak oluşan masraflar, Gümrük İdarelerinin ilave müzakerelerine tabidir.

MADDE 17

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

1. İşbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan ve Tarafların, Mevzuatlarında şart koşulan iç hukuki prosedürlerin tamamlandığım birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer ve belirsiz bir sure yürürlükte kalır.

2. Tarafların karşılıklı yazılı rızasıyla bu Anlaşma’da değişiklik yapılabilir. Anlaşma’da yapılan değişiklikler, bu Anlaşma’nın 17. Maddesi’nin (1). Fıkrası kapsamında öngörülen aynı hukuki prosedüre uygun şekilde yürürlüğe girer.

3. Taraflar, Anlaşma’nın sona ermesinden 90 (doksan) gün önce diplomatik kanallar vasıtasıyla diğer Taraf a yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı feshedebilir.

4. Tarafların aksi yönde bir tespiti olmadığı sürece, bu Anlaşma’nın feshi, devam etmekte olan işbirliği faaliyetlerinin olağan şekilde geliştirilmesini ve sonlandırılmasını etkilemez.

Bu Anlaşma, Buenos Aires’te 30 Ocak 2017 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
ARJANTİN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
Susana MALCORRA
Dışişleri ve Din Bakanı

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top