Search
Close this search box.

Yeni Nesil Tütün Mamulleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.16
Konu :Yeni Nesil Tütün Mamulü

03.05.2019/43989855
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2017’nin ikinci yarısında piyasaya “Heets” olarak bilinen ve tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350°C dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığı, söz konusu sigaranın bahsi geçen özelliğinden dolayı muafiyet uygulanıp uygulanmayacağı konusunda özellikle yurtdışı uçakların yolcularında bu eşyalardan dolayı sıkıntılar yaşandığı anlaşılmakta, farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi için bahse konu sigaranın yolcu beraberi eşya kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin talimata bağlanması istenilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte gönderilen 30/04/2019 tarih ve E.1366338 sayılı yazıda; hakkında, 4733 sayılı Kanunda sigara ve diğer tütün mamullerinde olduğu gibi asgari üretim şartlarını, iç ve dış ticaretini düzenleyen bir hüküm yer almayan ya da puro ve sigarillo kategorisinde olduğu gibi ithalat ve piyasaya arzını düzenleyen bir Karar bulunmayan “ısıtılan tütün mamulünün Türkiye’de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün bulunmadığı,

Söz konusu “ısıtılan tütün mamulünün, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-9 listesinin (A) bölümünde yer alan tütün ve tütün ürünleri arasında yer almadığı, dolayısıyla yolcu beraberinde muafen getirilmesinin mümkün olmadığının değerlendirildiği, belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “ısıtılan tütün mamulünün yolcu beraberinde muafen getirilmesi mümkün bulunmadığından, gümrük idarelerince bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Yazı örneği (3 Sayfa)
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

Sayı :38927203-455.99-E.1366338
Konu :Yeni Tütün Mamulü

TİCARET BAKANLIĞINA

İlgi: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli ve 18723479-153.16/43649563 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı incelenmiştir.

Malumları olduğu üzere; 4733 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin; ikinci fıkrasında;
“Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş tondan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır.” hükmü, yedinci fıkrasında; “Türkiye’de, marka bazında sigara için yıllık en az iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için yıllık en az on beş ton üretenler, aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilirler, fiyatlandırabilirler ve satabilirler. Bu fıkrada belirtilen üretim miktarlarına ilişkin şartları yerine getirmeyenlerce yapılacak sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı, ithal edilen tütün mamullerinin fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlamasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bu Maddede belirtilen şartlarla ilgili işlemlerin tespit ve takibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

4733 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 04/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (4/1-n) maddesinde; “Tütün mamulü: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,”

(4/1-d) maddesinde; “Diğer tütün mamulleri: Puro, sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün, enfiye, çiğneme tütünü ve pipo tütünü gibi sigara dışındaki tütün mamullerini,”

4733 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 01/03/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (4/1-v) maddesinde; “Sigara: Tütünün kıyılarak sigara kağıdına sarılması suretiyle filtreli ya da filtresiz üretilen, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,”

(4/1-k) maddesinde; İçimlik tütün mamulü: Sigara, puro, sigarillo, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulünü, … ifade eder.
Şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümlerden anlaşılacağı üzere; Türkiye’de üretilecek ve ithal edilecek sigara ve diğer tütün mamulleri için mevzuat düzenlemesine gidildiği, bahse konu düzenlemelerde sigara ve diğer tütün mamullerinin tanımlandığı, Bakanlığımız uygulamalarında diğer tütün mamulleri ifadesinin puro, sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün, enfiye, çiğneme tütünü ile pipoluk tütün mamulü şeklindeki geleneksel ve bilinen ürünler için kullanıldığı, her tütün mamulü kategorisinde üretim tesisi kurulabilmesi ve bu tütün mamullerinin ithalatı için ayrı ayrı üretim miktarı şartı getirildiği, üretim miktarlarına ilişkin şartları yerine getirmeyenlerce yapılacak sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı için Cumhurbaşkanlığı Kararı alınması gerektiği görülmektedir.

4733 sayılı Kanun’un yürürlüğe giriş sürecinden günümüze kadar Bakanlığımız düzenlemelerinde üretim miktarlarına ilişkin şartları yerine getirmeyenlerce yapılacak ithalatlar için yalnızca puro ve sigarillo kategorisinde ithalatı düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı (Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar) bulunmaktadır.

Bu kapsamda; IQOS isimli elektronik cihazla tüketilebilen ilgi yazınıza konu “Heets From Parliament” markalı “ısıtılan tütün mamulünün” tütün içermesi nedeniyle bir tütün mamulü olarak kabul edilebileceği, ancak, bu ürünün bugüne kadar bilinen ve mevzuatımızda tanımlanan tütün mamulü kategorilerinden herhangi birine benzer bir ürün olmadığı, bahse konu ürünün “yeni nesil sigara” değil “yeni tütün mamulü” olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Nitekim, 3 Nisan 2014 tarihli ve 2014/40/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin on dördüncü fıkrasında “yeni tütün mamulü” özetle, sigara, sarma tütün, pipo tütünü, nargile tütünü, puro, sigarillo, çiğneme tütünü, enfiye veya ağızdan kullanım için tütün kategorilerinden hiçbirine girmeyen tütün ürünleri ve Piyasaya 19 Mayıs 2014 tarihinden sonra sunulan tütün ürünleri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu bağlamda; hakkında, 4733 sayılı Kanunda sigara ve diğer tütün mamullerinde olduğu gibi asgari üretim şartlarını, iç ve dış ticaretini düzenleyen bir hüküm yer almayan ya da puro ve sigarillo kategorisinde olduğu gibi ithalat ve piyasaya arzını düzenleyen bir Karar bulunmayan “ısıtılan tütün mamulünün Türkiye’de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzı mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; söz konusu “ısıtılan tütün mamulünün, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-9 listesinin (A) bölümünde yer alan tütün ve tütün ürünleri arasında yer almadığı, dolayısıyla, yolcu beraberinde muafen getirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.
Bilginizi arz ederim.

Ahmet KAVAK
Bakan a.
Başkan

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top