T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı: 87375112-010.06.02
Konu: Yolcu Beraberi Altın Kontrolleri

GENELGE (2020/1)

Yolcu beraberinde ülkemize getirilen altının kontrolü ve kayıt altına alınması işlemleri;

20/02/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 07/08/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile belirlenen esaslar çerçevesinde gümrük idaresinin sorumluluğundadır.

Bu genelgenin amacı, yolcu beraberinde yurda getirilecek standart işlenmemiş altına ilişkin gümrük idaresince uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda;

1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)‘in 6 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir.

2) Yolcular beraberlerinde yalnızca kendilerine ait altını yurda getirebilirler. Başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait altının bu Genelge kapsamında yurda getirilmesi mümkün değildir.

3) Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineri tarafından üretilmiş olması ve rafinerinin isim, mühür veya amblemini taşıması zorunludur. Söz konusu kontrol Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak gerçekleştirilir.

4) Yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş atının ağırlığı hassas tartı kullanılarak tespit edilir ve yolcunun daha önce altın getirip getirmediği, program üzerinden kontrol edilerek bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogramağırlığına kadar altının yurda girişine izin verilir.

5) Ekte yer alan Altın Beyan Formu gümrük personeli tarafından Nakit Kontrol Programında yer alan Altın Modülü üzerinden elektronik ortamda doldurulduktan sonra üç nüsha çıktı alınır. Gümrük personeli ile beyanda bulunan yolcu tarafından her bir nüsha imzalanır. Nüshaların ikisi idarede saklanır, üçüncüsü ise yolcuya verilir.

6) Altın Modülünün çalışmadığı durumlarda, Altın Beyan Formuna ilişkin bilgiler matbu form üzerine doldurularak işlemler tamamlanır. Matbu formlar üzerinde yer alan bilgiler daha sonra Altın Modülüne kaydedilir.

7) Altın Beyan Formunun elektronik ortamdaki kayıtları esas kabul edilir. Herhangi bir ihtilaf durumunda bu kayıtlar dikkate alınır.

8) Kaydı yapan memur tarafından Altın Beyan Formunun düzenlenmesi sırasında hatalı kayıt yapıldığının anlaşılması halinde, sistemde bulunan önceki kayıt iptal edilir. İptal sebebi programda yer alan bölüme yazılır ve idare amirinin uygunluk vermesi ile iptal işlemi tamamlanır. İptal durumunda imzalanan kâğıt nüshaların tamamı idarede saklanır. Doğru bilgi ve tespitlere uygun olarak yeni bir form düzenlenir.

9) Yolcuların, Altın Beyan Formu düzenlendikten sonra değişiklik yapılmasına ilişkin başvuruları, bizzat beyan eden veya yasal temsilcisi tarafından beyan tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, ilgili formun aslı ve değişikliği kanıtlayacak belgeler ile ilgili gümrük idaresine yapılır. Söz konusu talep, ilgili gümrük idaresi tarafından 15 gün içerisinde karara bağlanır.

10) Muafiyet kapsamı dışında olduğu tespit edilen altın ile ilgili olarak, 07/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 79 ve 80 inci maddelerine göre işlem tesis edilir.

11) Yolcu beraberi standart işlenmemiş altın girişlerinde yolcu tarafından beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, doğru bilgileri içerecek şekilde Altın Beyan Formu düzenlenir. Söz konusu altının yurda girişine izin verilmez ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınır. Bu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, yetkili gümrük idaresi tarafından 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca işlem tesisini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.

12) Yolcu beraberinde standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’dür.

13) Yetkili gümrük idaresi, yurda girişine izin verilen ve verilmeyen yolcu beraberi standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN
Bakan

Ek: Altın Beyan Formu (2 Sayfa)

Dağıtım/ Gereği:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:
Diğer Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Genelgenin Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız