Search
Close this search box.

COVID-19 – Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri İhracat

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52856264-106.01.02
Konu: COVID-19 Döneminde OKSB-Ert. Kont. Kağıtsız İhr. Uygulaması Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 24.05.2019 tarihli 30783 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 24.07.2019 yürürlük tarihli, Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesinin dördüncü fıkrası, “İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14`te yer alan hükümler uygulanmaz. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.

Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkraları;

“(5) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir.

(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanır.”

Hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)`nin 47 nci maddesine göre eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin belirlenmesinin ardından, 48 inci maddesine istinaden beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde bulunularak, söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin, söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde ibrazının istenilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğin, 47 ve 48 inci maddeleri kapsamında yapılacak ihracat beyannamesi eki belge kontrollerinin, belgenin gerçekliğinden şüphe edilmesi nedeniyle belge aslının ibraz edilmesi gereken durumlar hariç olmak üzere, kağıtsız ihracat uygulamasının zorunlu hale geldiği tarih baz alınarak BILGE Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top