Search
Close this search box.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesi Tebliği

Kaydet
Kapat

28.01.2021 Tarihli 31378 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) kapsamındaki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) EVİS: Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemini,

ç) Firma: YYT ithal eden, ham madde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

d) İmalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıları üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

e) İthalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Mobil imza: Bakanlık ile mobil imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

g) Uygunluk yazısı/belgesi: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithaline ilişkin ithalatçı tarafından gümrük idarelerine iletilmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen uygunluk yazısını veya belgesini,

ğ) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) hükümlerince ithalatında Bakanlıkça düzenlenmiş uygunluk yazısı aranan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri belirtilen ürünleri,

ifade eder.

EVİS

MADDE 5 – (1) YYT’lere ilişkin tüm işlemler EVİS üzerinden gerçekleştirilir. EVİS’e giriş ve diğer işlemler sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. EVİS’e www. turkiye.gov.tr ve Bakanlık tarafından ilan edilen uygulamalar üzerinden ulaşılır.

(2) Firma bilgileri ile firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi bilgilerine, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden ulaşılması durumunda firmaların yazılı talebi olmaksızın firmalar Bakanlık tarafından EVİS’e tanıtılabilir.

Uygunluk belgesi başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi ile uygunluk belgesinin süresi ve kullanımı

MADDE 6 – (1) Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılır.

(2) Başvuru konusu faturada, ödeme şekline ilişkin bilginin yer alması ve ürünü tarif eden açık tanımı ile bedelinin gösterilmesi gerekmektedir.

(3) Uygunluk belgesi başvuruları, tam ve eksiksiz olması şartıyla, on iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak EVİS üzerinden uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında iletilmesi zorunlu olan veya Bakanlık tarafından talep edilen belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan firmalara uygunluk belgesi düzenlenmez.

(5) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(6) Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz.

(7) Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(8) Uygunluk belgesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlığa iletilen belge numarasına EVİS üzerinden erişilir ve bu belge numarası, ilgili gümrük beyannamesine ithalatçı tarafından işlenir.

Firmaların sorumlulukları

MADDE 7 – (1) İthalatçılar; YYT’lerin ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girerler. Bu kapsamda YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri ithalatçılar ile paylaşırlar.

(2) YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalar ve ithalatçılar, satın aldıkları YYT’lere ilişkin imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girmekle yükümlüdürler. YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri girişi yapacak olan firmalar ile paylaşırlar.

(3) İmalatçılar, YYT kullanarak ürettikleri mamul miktarları ile her bir mamul üretiminde kullandıkları YYT miktarlarını uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar EVİS’e girerler.

(4) Yurt içinde YYT karışımı üreten firmaların ürettikleri YYT karışımlarının, üretim girişleri üçüncü fıkra hükümlerine, stok değişim girişleri birinci fıkra hükümlerine tabi olarak yapılır.

(5) Firmalar, kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere Bakanlık kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümlerince bildirimleri tamamlamasını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalardan gıda ürünlerinde kullanılmak üzere ithal edilen YYT satın alanlar, bu fıkra hükümlerine tabidir.

Bakanlığın yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Bakanlık firmalar nezdinde inceleme ve denetim faaliyetinde bulunabilir.

(2) Bakanlık, firmalar ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bu Tebliğ kapsamında bilgi ve belge almaya yetkilidir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde diğer ilgili mevzuata aykırılık şüphesi oluştuğunda ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulabilir.

(4) Bakanlık, uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(5) Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) EVİS’e kayıt için gerekli dilekçe örnekleri, yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporu formatı ile ilgili diğer örnekler Bakanlık tarafından ilan edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini korur.

(2) 2018 yılı ve önceki yıllara ait bildirimler, 9 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre tamamlanır.

(3) Firmalar 2019 yılı dönem başı YYT stoklarını, uygunluk belgesi bazında EVİS’e girerler.

(4) 7 nci madde kapsamında yapılacak olan 2019 ve 2020 yılı bildirimleri, 2021 yılı aralık ayı sonuna kadar yapılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top