Search
Close this search box.

16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52856264-106.02.01-00061156606
Konu : 16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında
Düzeltme Talepleri

05.02.2021 / 61275407
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 03.01.2019 tarihli, 30644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 82 no.lu ekine eklenen 54 numaralı satır ile ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması hususu, Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır

Söz konusu değişiklik sonrası, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylarda, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde ilgili mevzuatında belirlenen oranlar dahilindeki farklılıklara ilişkin yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinde yer alan 11 numaralı satır ile beyanın kontrolü sonucunda Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farklılıkları, anılan kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılırken tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç tutulmuştur.

Yine, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında ithalat işlemleri gerçekleştirilen eşyanın, rejim beyanlarının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapılması nedeniyle, mevzuatta belirlenen oranlar dahilindeki farklılıkların eşyanın ve işlemin tabiatı icabı gerçekleştiği kabul edilmekte olup anılan tebliğ kapsamında düzeltilmek üzere tescil edilmiş bir beyannamenin beklenildiği üzere düzeltilmesi akabinde cezai yaptırıma bağlanması yükümlüye tanınan haklan amacıyla çelişmektedir.

Bu itibarla rejim beyanının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top