T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-159.99
Konu : 2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması

28.09.2020/57751767
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/1)‘de dampinge karşı önlemin menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde, ithalatın belirli bir üretici firma için tespit edilen vergi miktar veya oranından istifade edilerek yapılabilmesini teminen, üretici belgesinin Gümrük İdarelerince aranacağı düzenlenmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’e iptal davası açılması sonucu davanın Danıştay 7. Dairesince verilen 28.12.2017 tarihli ve E:2015/6922, K:2017/6614 sayılı karar ile kabul edilerek mezkur tebliğin iptali ve sonrasında temyiz talebinin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 03.10.2018 tarihli ve E:2018/700, K:2018/575 sayılı kararı ile kabul edilerek hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay tarafından bozulması arasında geçen süre zarfında tescil edilen beyannameler kapsamı eşya için alınmayan anti damping vergilerinin tahsiline yönelik işlem yapılırken ithalat sonrasında sunulan üretici belgelerinin bazı gümrük idarelerince kabul edilmesine rağmen, bazı gümrük idarelerince, tescil anında kalem ekranında beyan edilmediği, beyannamelerin 44 nolu kutusuna açıklamada bulunulmadığı, söz konusu üretici beyanlarının beyanname ekinde yer almadığı ve üretici beyanlarının sonradan beyan edileceğine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığı gerekçeleriyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

İşlemlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Danıştay 7. Dairesince iptali ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun temyiz talebini kabulü arasında geçen sürede tescil edilen beyannameler kapsamı eşya için ithalat sonrasında sunulan üretici belgelerinin kabulü uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.