T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 44592121-519
Konu: 2020/3 Sayılı İthalatta Gözetim
Uygulamasına İlişkin Tebliğ

04.05.2020/54172285
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.04.2020 tarihli ve 1848-GT sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Kayda Alma uygulaması kapsamında kullanılan https://www.ebirlik.org/ithalat/web sitesinde yer alan “İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler” başlıklı dokümanın 8. ve 9. maddelerinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

“İhracatçı kayıt formunun yurt dışı onay işlemleri tekamül ettirilmeden ve internet ortamında giriş yapılmadan ibraz edilmek istenmesi halinde; ihracatçı tarafından imzalanmış ancak ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmamış olan formun bir örneğinin Ek:1’de aşağıda yer alan taahhütnameyle birlikte kayıt merkezlerine ibraz edilmesi halinde ihracatçı kayıt formu 60 gün için geçerli kabul edilecek, bu süre içinde ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmış form ibraz edilmez ise ihracatçı kayıt formu verilmemiş sayılacaktır.

01 Haziran 2016 tarihinden itibaren, ithalatçı firmalar adına ek:1’de yer alan taahhütname ile birlikte ibraz edilen ihracatçı kayıt formlarının 60 gün içerisinde yetkili merci ve T.C. Konsolosluk onaylı olarak kayıt merkezlerine sunulmaması durumunda, anılan ithalatçıların taahhütname ekinde ibraz ettiği ve hali hazırda süresi bulunan diğer ihracatçı firmalar adına yapacağı kayıt belgesi başvuruları kabul edilmeyecek olup ayrıca farklı ihracatçılar için taahhütname verme talepleri de karşılanmayacaktır.”

Söz konusu taahhütname kapsamında ve yukarıdaki kurallar çerçevesinde işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

BELKIS GÜRSEL
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.