image_pdfimage_print

28.12.2021 Tarihli 31703 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “7.000” ibaresi “9.500” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2015

29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/7/2016

29759

2-

29/12/2016

 29933

3-

23/12/2017

 30279

4-

12/1/2018

 30299

5-

30/11/2018

 30611

6-

26/12/2018

30637

7-

31/12/2019

30995 (4. Mükerrer)

8-

29/12/2020

31349

 

Ekleri İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

 
EK-1             2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi                 
HİZMET KODUHİZMET KONUSU2022 Yılı Asgari Ücretleri
İHRİHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) 
İHR-1Kesin İhracat İşlemleri (Dâhilde İşleme Dahil)Kara/Hava 251 TL -Deniz 328 TL
İHR-2Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)500 TL
İHR-3ATA Karneli işlem500 TL
İHR-4Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz)335 TL
İHR-5İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç)673 TL
İHR-6İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 faturaya kadar) – 25 fatura üzeri her fatura için 8,17 TL ilave edilir.335 TL
İHR-7Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)1.017 TL
İHR-8Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.87 TL
İTHİTHALAT İŞLEMLERİ  (HER BEYANNAME) 
İTH-1İthalat İşlemleri ( Kara, Hava Yolu )Kara 414 TL Hava 405 TL
İTH-2İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)569 TL
İTH-3Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca)267 TL
İTH-4Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri1.585 TL
İTH-5Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri1.241 TL
İTH-6Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)673 TL
İTH-7ATA Karneli İşlem482 TL
İTH-8Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat569 TL
İTH-9Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)1.000 TL
İTH-10İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)1.000 TL
İTH-11Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir taahhütname başına)259 TL
İTH-12Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz)414 TL
İTH-13Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. 
 a)CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. 
 b)CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD’ye kadar,  (40.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b) 
 c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) 
 d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) 
 e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde  ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e) 
İTH-14Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon vb.163 TL
TRTRANSİT İŞLEMLERİ 
TR-1Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri448 TL
TR-2Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil)113 TL
ANTGÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ 
ANT-1Antrepo Beyannamesi163 TL
ANT-2Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya)335 TL
ANT-3Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri448 TL
ANT-4Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki  Her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için121 TL
 ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER 
SB-1Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için)163 TL
ÖZ-1Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)104 TL
ÖZ-2Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için267 TL
ÖZ-3Geçici İthalat İzni- Dahilde İşleme İzni – Bağlayıcı Tarife Bilgisi – Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge İşlemleri – Küşat İzni – Hariçte İşleme İzni – Nihai Kullanım İzni191 TL
ÖZ-4DTS – TSE – Tarım İl – Ölçü Ayar – Zirai Karantina – Veterinerlik – Kayıt Belgesi – Ekspertiz Alımı – Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – İRİS –  İTKİB Numune Alma İşlemleri113 TL
   
DANDANIŞMANLIK ÜCRETLERİ 
DAN-1Büroda sözlü danışma (Bir saate kadar)328 TL
DAN-1-1Takip eden her saat için163 TL
DAN-2Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (Bir saate kadar)819 TL
DAN-2-1Takip eden her saat için328 TL
DAN-3Yazılı görüş bildirme819 TL
DAN-4Sürekli danışma (Aylık)1.637 TL

EK-2         2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT KODUTESPİT KONUSU2022 Yılı Asgari Ücretleri
AN1Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına32.736 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına44.280 TL
 
AN2Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL
  
AN3Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL
 
AN4Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına23.087 TL
 
AN5Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına12.923 TL
 
 AN60-3000 m2/m3 olanlar(AYLIK)11.027 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar  (AYLIK)16.369 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)23.087 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)32.736 TL
 
AN7Genel Antrepo (YILLIK)32.736 TL
Özel Antrepo (YILLIK)16.369 TL
 
AN80-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)12.923 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)17.229 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)26.878 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)34.459 TL
 
AN9Tespit Sözleşmesi Başına1.637 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına155 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına335 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına138 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL’yi aştığı durumlardaTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
  
GC1Tespit Raporu Başına1.543 TL’den az olmamak üzere 137.290 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 137.290 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1’i, toplam ücretin 16.369 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GC2Tespit Raporu Başına7.754 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 17.000 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
 
NK1Tespit Raporu BaşınaHer bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL  olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
 
DR1Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
DR2Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GK1Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
GK2Tespit Raporu Başına3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
 
AT1AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına3.274 TL
  
EU2Tespit Raporu Başına6.720 TL
  
OK1Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi2.585 TL
 
SK1Tespit Sözleşmesi Başına1.448 TL
SK1Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına138 TL
  
INF4Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına3.274 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına16.369 TL
  
ZD1Tespit Raporu Başına1.723 TL
  
BD1Tespit Sözleşmesi Başına1.448 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına294 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım içinTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
TK1Tespit Sözleşmesi Başına1.352 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 12.204 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

image_pdfimage_print