31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.

(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.

İthaline izin verilen eşya

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,

2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,

“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez.

b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir.

ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.

Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi

MADDE 6 – (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;

a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise, kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

c) Eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, kesin ithali 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İthali izne tabi eşya için İzin Belgesi başvuruları e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçevesinde yapılır.

(3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(4) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(5) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Tebliğde yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 8 – (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Belgelerin süresi

MADDE 9 – (1) İzin Belgesi belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.

(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren iki yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(2) İzin belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

 (4) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 13 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçmiş döneme ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2022 tarihine kadar (15/2/2022 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(3) Yukarıda yer alan fıkra hükümleri çerçevesinde yapılan başvurularda, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Ek-1

İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi

G.T.İ.P. Dipnot Grup 1 Grup 2 Gümrük Kıymet (ABD Doları) Miktar Birimi Eşya Yaş Sınırı (Yıl)
Belirli Eşya Sivil Havacılık Eşyası  Deniz Taşıtları      
3917.21.90.00.00 (a)   X        
3917.22.90.00.00 (a)   X        
3917.23.90.00.00 (a)   X        
3917.29.00.20.00     X        
3917.31.00.10.00     X        
3917.33.00.00.00 (a)   X        
3917.39.00.20.00     X        
3917.40.00.00.11     X        
3917.40.00.00.12     X        
3917.40.00.00.19     X        
3926.90.50.00.00 (a)   X        
3926.90.97.90.14 (a)   X        
3926.90.97.90.18 (a)   X        
4008.29.00.10.00     X        
4009.12.00.10.00     X        
4009.22.00.10.00     X        
4009.32.00.10.00     X        
4009.42.00.10.00     X        
4011.30.00.10.00     X        
4012.13.00.10.00     X        
4012.20.00.10.00     X        
4016.10.00.11.00     X        
4016.10.00.12.00     X        
4016.10.00.19.00     X        
4016.93.00.11.00     X        
4016.93.00.12.00     X        
4016.93.00.19.00     X        
4016.99.91.00.00 (a)   X        
4016.99.97.00.19 (a)   X        
4017.00.00.91.00     X        
4504.90.20.00.00 (a)   X        
4504.90.80.00.00 (a)   X        
4823.90.85.20.00     X        
6812.80.10.00.00 (a)   X        
6812.80.90.10.00 (a)   X        
6812.80.90.20.00 (a)   X        
6812.80.90.90.00 (a)   X        
6812.99.10.00.00 (a)   X        
6812.99.90.00.00 (a)   X        
6813.20.00.21.00 (a)   X        
6813.20.00.29.00 (a)   X        
6813.20.00.90.00 (a)   X        
6813.81.00.10.00 (a)   X        
6813.81.00.90.00 (a)   X        
6813.89.00.00.00 (a)   X        
7007.21.20.00.21 (a)   X        
7007.21.20.00.29 (a)   X        
7007.21.20.00.31 (a)   X        
7007.21.20.00.39 (a)   X        
7007.21.80.00.21 (a)   X        
7007.21.80.00.29 (a)   X        
7007.21.80.00.31 (a)   X        
7007.21.80.00.39 (a)   X        
7304.31.20.10.00     X        
7304.31.80.10.00     X        
7304.39.50.10.00     X        
7304.39.82.10.00     X        
7304.39.83.10.00     X        
7304.39.88.10.00     X        
7304.41.00.10.00     X        
7304.49.85.10.00     X        
7304.49.89.10.00     X        
7304.51.81.10.00     X        
7304.51.89.10.00     X        
7304.59.82.10.00     X        
7304.59.83.10.00     X        
7304.59.89.10.00     X        
7304.90.00.10.00     X        
7306.30.12.10.00     X        
7306.30.18.10.00     X        
7306.30.41.10.00     X        
7306.30.49.10.00     X        
7306.30.72.10.00     X        
7306.30.77.10.00     X        
7306.30.80.10.00     X        
7306.40.20.10.00     X        
7306.40.80.10.00     X        
7306.50.21.10.00     X        
7306.50.29.10.00     X        
7306.50.80.10.00     X        
7306.61.92.10.00     X        
7306.61.99.10.00     X        
7306.69.10.10.00     X        
7306.69.90.10.00     X        
7322.90.00.00.00 (a)   X        
7324.10.00.00.00     X        
7324.90.00.00.11 (a)   X        
7324.90.00.00.19 (a)   X        
7326.20.00.00.00     X        
7413.00.00.00.00 (a)   X        
7608.10.00.10.11     X        
7608.10.00.10.12     X        
7608.20.20.10.00     X        
7608.20.81.10.00     X        
7608.20.89.10.00     X        
8108.90.30.00.00 (a)   X        
8108.90.50.00.00 (a)   X        
8108.90.60.00.00 (a)   X        
8108.90.90.00.00 (a)   X        
8207.13.00.00.00   X     10 Kilogram  
8207.19.10.00.00   X     10 Kilogram  
8207.19.90.00.11   X     10 Kilogram  
8207.19.90.00.19   X     10 Kilogram  
8207.30.10.00.00   X     25 Kilogram  
8302.10.00.00.11     X        
8302.10.00.00.12     X        
8302.10.00.00.19     X        
8302.20.00.00.00     X        
8302.42.00.00.11     X        
8302.42.00.00.19     X        
8302.49.00.00.00     X        
8302.60.00.00.00     X        
8307.10.00.00.11 (a)   X        
8307.10.00.00.12 (a)   X        
8307.10.00.00.18 (a)   X        
8307.90.00.00.11 (a)   X        
8307.90.00.00.12 (a)   X        
8307.90.00.00.13 (a)   X        
8307.90.00.00.18 (a)   X        
8405.10.00.00.11   X     20 Kilogram  
8405.10.00.00.12   X     20 Kilogram  
8405.10.00.00.13   X     20 Kilogram  
8405.10.00.00.14   X     20 Kilogram  
8405.10.00.00.19   X     20 Kilogram  
8406.10.00.00.00   X     10 Kilogram  
8406.81.00.00.00   X     10 Kilogram  
8406.82.00.00.00   X     10 Kilogram  
8407.10.00.10.11     X        
8407.10.00.10.12     X        
8408.90.27.10.00     X        
8408.90.41.10.00     X        
8408.90.43.10.00     X        
8408.90.45.10.00     X        
8408.90.47.10.00     X        
8408.90.61.10.00     X        
8408.90.65.10.00     X        
8408.90.67.10.00     X        
8408.90.81.10.00     X        
8408.90.85.10.00     X        
8408.90.89.10.00     X        
8409.10.00.10.00     X        
8410.11.00.00.00   X     20 Kilogram  
8410.12.00.00.00   X     20 Kilogram  
8410.13.00.00.00   X     20 Kilogram  
8411.11.00.10.00     X        
8411.11.00.90.00   X     30 Kilogram  
8411.12.10.10.00     X        
8411.12.10.90.00   X     30 Kilogram  
8411.12.30.10.00     X        
8411.12.30.90.00   X     30 Kilogram  
8411.12.80.10.00     X        
8411.12.80.90.00   X     30 Kilogram  
8411.21.00.10.00     X        
8411.21.00.90.00   X     30 Kilogram  
8411.22.20.10.00     X        
8411.22.20.90.00   X     30 Kilogram  
8411.22.80.10.00     X        
8411.22.80.90.00   X     30 Kilogram  
8411.81.00.10.00     X        
8411.81.00.90.00   X     30 Kilogram  
8411.82.20.10.00     X        
8411.82.20.90.00   X     30 Kilogram  
8411.82.60.10.00     X        
8411.82.60.90.00   X     30 Kilogram  
8411.82.80.10.00     X        
8411.82.80.90.00   X     30 Kilogram  
8411.91.00.10.00     X        
8411.99.00.10.00     X        
8411.99.00.90.00   X     30 Kilogram  
8412.10.00.10.00     X        
8412.21.20.10.00     X        
8412.21.80.10.00     X        
8412.29.20.10.00     X        
8412.29.20.90.00   X     30 Kilogram  
8412.29.81.10.00     X        
8412.29.89.10.00     X        
8412.31.00.10.00     X        
8412.39.00.10.00     X        
8412.80.80.10.00     X        
8412.90.20.10.00     X        
8412.90.40.10.00     X        
8412.90.80.20.00     X        
8413.19.00.10.00     X        
8413.20.00.10.00     X        
8413.30.20.10.00     X        
8413.30.80.10.00     X        
8413.50.20.10.00     X        
8413.50.40.10.00     X        
8413.50.61.10.00     X        
8413.50.69.10.00     X        
8413.50.80.10.00     X        
8413.60.20.10.00     X        
8413.60.31.10.00     X        
8413.60.39.10.00     X        
8413.60.61.10.00     X        
8413.60.69.10.00     X        
8413.60.70.10.00     X        
8413.60.80.10.00     X        
8413.70.21.10.00     X        
8413.70.29.10.00     X        
8413.70.30.10.00     X        
8413.70.35.10.00     X        
8413.70.45.10.00     X        
8413.70.51.10.00     X        
8413.70.59.10.00     X        
8413.70.65.10.00     X        
8413.70.75.10.00     X        
8413.70.81.10.00     X        
8413.70.89.10.00     X        
8413.81.00.00.00     X        
8413.91.00.00.11     X        
8413.91.00.00.19     X        
8414.10.15.00.00     X        
8414.10.25.10.00     X        
8414.10.81.10.00     X        
8414.10.89.10.00     X        
8414.20.80.10.00     X        
8414.30.20.10.00     X        
8414.30.81.10.00     X        
8414.30.89.10.00     X        
8414.30.89.90.00   X     20 Kilogram  
8414.40.10.00.11   X     20 Kilogram  
8414.40.10.00.12   X     20 Kilogram  
8414.40.10.00.19   X     20 Kilogram  
8414.40.90.00.11   X     20 Kilogram  
8414.40.90.00.12   X     20 Kilogram  
8414.40.90.00.19   X     20 Kilogram  
8414.51.00.10.00     X        
8414.59.15.00.00   X X   20 Kilogram  
8414.59.25.10.00     X        
8414.59.25.90.00   X     20 Kilogram  
8414.59.35.10.00     X        
8414.59.35.90.00   X     20 Kilogram  
8414.59.95.10.00     X        
8414.59.95.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.11.10.00     X        
8414.80.11.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.19.10.00     X        
8414.80.19.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.22.10.00     X        
8414.80.22.90.11   X     20 Kilogram  
8414.80.22.90.19   X     20 Kilogram  
8414.80.28.10.00     X        
8414.80.28.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.51.10.00     X        
8414.80.51.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.59.10.00     X        
8414.80.59.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.73.10.00     X        
8414.80.73.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.75.10.00     X        
8414.80.75.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.78.10.00     X        
8414.80.78.90.00   X     20 Kilogram  
8414.80.80.10.00     X        
8414.90.00.10.00     X        
8415.81.00.10.00     X        
8415.82.00.10.00     X        
8415.83.00.10.00     X        
8415.90.00.10.00     X        
8416.10.10.00.00   X     25 Kilogram  
8416.10.90.00.00   X     25 Kilogram  
8416.20.10.00.00   X     25 Kilogram  
8416.20.20.00.11   X     25 Kilogram  
8416.20.20.00.19   X     25 Kilogram  
8416.20.80.00.11   X     25 Kilogram  
8416.20.80.00.19   X     25 Kilogram  
8416.30.00.00.00   X     25 Kilogram  
8417.10.00.00.11   X     20 Kilogram  
8417.10.00.00.12   X     20 Kilogram  
8417.10.00.00.13   X     20 Kilogram  
8417.10.00.00.19   X     20 Kilogram  
8417.20.10.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8417.20.90.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8417.80.30.00.00   X     20 Kilogram  
8417.80.50.00.00   X     20 Kilogram  
8417.80.70.00.00   X     20 Kilogram  
8418.10.20.00.00     X        
8418.10.80.00.00     X        
8418.30.20.00.00     X        
8418.30.80.00.00     X        
8418.40.20.00.00     X        
8418.40.80.00.00     X        
8418.61.00.00.00     X        
8418.69.00.91.00   X X   20 Kilogram  
8418.69.00.99.11   X X   10 Kilogram  
8418.69.00.99.12   X X   15 Kilogram  
8418.69.00.99.19   X X   15 Kilogram  
8419.20.00.00.11   X     30 Kilogram  
8419.20.00.00.19   X     30 Kilogram  
8419 33 00 00 00 (b) X     15 Kilogram 10
8419 34 00 00 00 (b) X     15 Kilogram 10
8419 35 00 00 00   X     15 Kilogram  
8419.39.00.00.00   X     20 Kilogram  
8419.40.00.00.11 (b) X     20 Kilogram 10
8419.40.00.00.19 (b) X     20 Kilogram 10
8419.50.20.00.00   X X   20 Kilogram  
8419.50.80.00.00   X X   20 Kilogram  
8419.60.00.00.00   X     20 Kilogram  
8419.81.20.00.11     X        
8419.81.20.00.19     X        
8419.81.80.00.00     X        
8419.89.30.00.00   X     20 Kilogram  
8419.89.98.10.00 (b) X     30 Kilogram 10
8419.89.98.90.11   X     20 Kilogram  
8419.89.98.90.12 (b) X     20 Kilogram 10
8419.89.98.90.19   X     20 Kilogram  
8419.90.85.90.13     X        
8420.10.10.00.00   X     15 Kilogram  
8420.10.30.00.00   X     15 Kilogram  
8420.10.81.00.00   X     15 Kilogram  
8420.10.89.00.00   X     15 Kilogram  
8421.11.00.00.00 (b) X     25 Kilogram 10
8421.19.20.10.00     X        
8421.19.20.90.00   X     25 Kilogram  
8421.19.70.10.00     X        
8421.19.70.90.00   X     25 Kilogram  
8421.21.00.00.00 (b) X X   20 Kilogram 10
8421.22.00.00.00 (b) X     25 Kilogram 10
8421.23.00.00.00     X        
8421.29.20.00.00     X        
8421.29.80.00.11     X        
8421.29.80.00.19     X        
8421.31.00.10.00     X        
8421.39.15.00.00   X X   20 Kilogram  
8421.39.25.10.00     X        
8421.39.25.90.00   X     20 Kilogram  
8421.39.35.10.00     X        
8421.39.35.90.00   X     20 Kilogram  
8421.39.85.10.00     X        
8421.39.85.90.00   X     25 Kilogram  
8422.19.00.00.00 (b) X     40 Kilogram 10
8422.20.00.00.00 (b) X     40 Kilogram 10
8422.30.00.00.00 (b) X     40 Kilogram 10
8422.40.00.00.11 (b) X     40 Kilogram 10
8422.40.00.00.19 (b) X     40 Kilogram 10
8423.20.10.00.00   X     25 Kilogram  
8423.20.90.00.00   X     25 Kilogram  
8423.30.10.10.00   X     25 Kilogram  
8423.30.10.90.00   X     25 Kilogram  
8423.30.90.10.00   X     25 Kilogram  
8423.30.90.90.00   X     25 Kilogram  
8423.81.21.00.00   X     25 Kilogram  
8423.81.23.00.00   X     25 Kilogram  
8423.81.80.00.00   X     25 Kilogram  
8423.82.20.00.00   X     25 Kilogram  
8423.82.81.00.00   X     25 Kilogram  
8423.82.89.10.00   X     25 Kilogram  
8423.82.89.90.00   X     25 Kilogram  
8423.89.20.10.00   X     25 Kilogram  
8423.89.20.90.00   X     25 Kilogram  
8423.89.80.10.00   X     25 Kilogram  
8423.89.80.90.00   X     25 Kilogram  
8424.10.00.00.00     X        
8424.30.01.00.00   X     20 Kilogram  
8424.30.08.00.00   X     20 Kilogram  
8424.30.10.00.00   X     20 Kilogram  
8424.30.90.00.00   X     20 Kilogram  
8425.11.00.00.00     X        
8425.19.00.00.00     X        
8425.31.00.00.11   X     20 Kilogram  
8425.31.00.00.19   X X   20 Kilogram  
8425.39.00.00.10   X     20 Kilogram  
8425.39.00.00.90   X X   20 Kilogram  
8425.42.00.00.00     X        
8425.49.00.00.00     X        
8426.12.00.90.00 (b) X     15 Kilogram 10
8426.19.00.00.11 (b) X     15 Kilogram 10
8426.19.00.00.19 (b) X     15 Kilogram 10
8426.30.00.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8426.41.00.10.00 (d) X     10 Kilogram  
8426.41.00.90.00 (d) X     10 Kilogram  
8426.49.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8426.91.10.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8426.91.90.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8426.99.00.10.00     X        
8428.10.20.10.00     X        
8428.10.20.90.11 (b) X     20 Kilogram 10
8428.10.20.90.12 (b) X     20 Kilogram 10
8428.10.20.90.19 (b) X     20 Kilogram 10
8428.10.80.10.00     X        
8428.10.80.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.20.20.10.00     X        
8428.20.20.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.20.80.10.00     X        
8428.20.80.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.31.00.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8428.32.00.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.33.00.10.00     X        
8428.33.00.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.39.20.10.00     X        
8428.39.20.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.39.90.10.00     X        
8428.39.90.90.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.40.00.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.60.00.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8428.90.79.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8428.90.90.10.00 (b) X     15 Kilogram 10
8428.90.90.20.00     X        
8428.90.90.90.11 (b) X     30 Kilogram 10
8428.90.90.90.12 (b) X     30 Kilogram 10
8428.90.90.90.19 (b) X     30 Kilogram 10
8429.11.00.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8429.11.00.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8429.19.00.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8429.19.00.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8429.30.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8429.40.10.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8429.40.10.00.19 (d) X     10 Kilogram  
8429.40.30.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8429.40.90.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8429.51.91.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8430.10.00.10.00 (d) X     20 Kilogram  
8430.10.00.20.00 (d) X     15 Kilogram  
8430.20.00.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8430.20.00.00.12 (d) X     15 Kilogram  
8430.31.00.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8430.39.00.00.00 (b) X     20 Kilogram 10
8430.41.00.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8430.49.00.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8430.61.00.00.11 (b),(d) X     20 Kilogram 10
8430.61.00.00.19 (b),(d) X     20 Kilogram 10
8430.69.00.00.00 (b),(d) X     20 Kilogram 10
8433.30.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8433.40.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8433.51.00.00.21 (b) X     10 Kilogram 5
8433.51.00.00.29 (b) X     30 Kilogram 10
8433.52.00.00.12 (b) X     10 Kilogram 10
8433.52.00.00.18 (b) X     30 Kilogram 10
8433.53.10.00.13 (b) X     10 Kilogram 10
8433.53.10.00.19 (b) X     30 Kilogram 10
8433.53.30.00.13 (b) X     10 Kilogram 10
8433.53.30.00.19 (b) X     30 Kilogram 10
8433.53.90.00.13 (b) X     10 Kilogram 10
8433.53.90.00.18 (b) X     30 Kilogram 10
8433.53.90.00.19 (b) X     30 Kilogram 10
8433.59.11.00.00 (b) X     10 Kilogram 10
8433.59.19.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8433.59.85.00.11 (b) X     10 Kilogram 5
8433.59.85.00.19 (b) X     30 Kilogram 10
8433.59.85.00.21 (b) X     10 Kilogram 10
8433.59.85.00.29 (b) X     30 Kilogram 10
8433.59.85.00.39 (b) X     30 Kilogram 10
8433.60.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8434.20.00.00.11 (b) X     35 Kilogram 10
8434.20.00.00.12 (b) X     35 Kilogram 10
8434.20.00.00.19 (b) X     35 Kilogram 10
8435.10.00.00.11 (b) X     35 Kilogram 10
8435.10.00.00.12 (b) X     35 Kilogram 10
8435.10.00.00.19 (b) X     35 Kilogram 10
8436.10.00.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8436.21.00.00.11 (b) X     15 Kilogram 10
8436.21.00.00.12 (b) X     15 Kilogram 10
8436.29.00.00.11 (b) X     15 Kilogram 10
8436.29.00.00.12 (b) X     15 Kilogram 10
8436.29.00.00.13 (b) X     15 Kilogram 10
8436.29.00.00.19 (b) X     15 Kilogram 10
8436.80.10.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8436.80.90.00.00 (b) X     15 Kilogram 10
8437.10.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8437.80.00.10.11 (b) X     30 Kilogram 10
8437.80.00.10.12 (b) X     30 Kilogram 10
8437.80.00.10.19 (b) X     30 Kilogram 10
8437.80.00.90.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.10.10.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.10.90.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.20.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.50.00.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.60.00.00.12 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.10.10.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.10.90.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.91.00.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.99.10.00 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.99.90.11 (b) X     30 Kilogram 10
8438.80.99.90.19 (b) X     30 Kilogram 10
8439.10.00.00.11   X     10 Kilogram  
8439.10.00.00.12   X     10 Kilogram  
8439.20.00.00.00   X     10 Kilogram  
8439.30.00.00.00   X     10 Kilogram  
8440.10.10.00.00   X     10 Kilogram  
8440.10.20.00.00   X     10 Kilogram  
8440.10.30.00.11   X     10 Kilogram  
8440.10.30.00.12   X     10 Kilogram  
8440.10.30.00.13   X     10 Kilogram  
8440.10.40.00.11   X     10 Kilogram  
8440.10.40.00.19   X     10 Kilogram  
8440.10.90.00.11   X     10 Kilogram  
8440.10.90.00.12   X     10 Kilogram  
8440.10.90.00.13   X     10 Kilogram  
8440.10.90.00.19   X     10 Kilogram  
8441.10.10.00.00   X     20 Kilogram  
8441.10.20.00.00   X     50 Kilogram  
8441.10.30.10.00   X     50 Kilogram  
8441.10.30.90.00   X     50 Kilogram  
8441.10.70.10.00   X     50 Kilogram  
8441.10.70.90.00   X     50 Kilogram  
8441.20.00.00.11   X     10 Kilogram  
8441.20.00.00.19   X     20 Kilogram  
8441.30.00.00.00   X     20 Kilogram  
8441.40.00.00.00   X     20 Kilogram  
8441.80.00.00.11   X     15 Kilogram  
8441.80.00.00.12   X     10 Kilogram  
8441.80.00.00.19   X     20 Kilogram  
8442.30.00.10.00   X     5 Kilogram  
8442.30.00.90.11   X     5 Kilogram  
8442.30.00.90.12   X     5 Kilogram  
8442.30.00.90.19   X     5 Kilogram  
8442.40.00.00.00   X     5 Kilogram  
8442.50.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.11.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.12.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.13.10.00.00   X     5 Kilogram  
8443.13.90.00.00   X     5 Kilogram  
8443.14.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.15.00.00.11   X     5 Kilogram  
8443.15.00.00.12   X     5 Kilogram  
8443.15.00.00.19   X     5 Kilogram  
8443.16.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.17.00.00.00   X     5 Kilogram  
8443.19.20.00.00   X     5 Kilogram  
8443.19.40.00.00   X     5 Kilogram  
8443.19.70.10.00   X     5 Kilogram  
8443.19.70.90.11   X     5 Kilogram  
8443.19.70.90.19   X     5 Kilogram  
8443.32.10.20.00     X        
8444.00.10.00.00   X     10 Kilogram  
8444.00.90.00.00   X     10 Kilogram  
8445.11.00.00.00   X     10 Kilogram  
8445.12.00.00.00   X     10 Kilogram  
8445.13.00.00.00   X     10 Kilogram  
8445.19.00.10.00   X     10 Kilogram  
8445.19.00.90.11   X     10 Kilogram  
8445.19.00.90.12   X     10 Kilogram  
8445.19.00.90.13   X     10 Kilogram  
8445.19.00.90.14   X     10 Kilogram  
8445.19.00.90.19   X     10 Kilogram  
8445.20.00.00.11   X     10 Kilogram  
8445.20.00.00.12   X     10 Kilogram  
8445.20.00.00.19   X     10 Kilogram  
8445.30.00.00.00   X     10 Kilogram  
8445.40.00.00.11   X     10 Kilogram  
8445.40.00.00.12   X     10 Kilogram  
8445.40.00.00.19   X     10 Kilogram  
8445.90.00.00.11   X     10 Kilogram  
8445.90.00.00.12   X     10 Kilogram  
8445.90.00.00.13   X     10 Kilogram  
8445.90.00.00.14   X     10 Kilogram  
8445.90.00.00.19   X     10 Kilogram  
8446.10.00.00.00   X     5 Kilogram  
8446.21.00.00.00   X     5 Kilogram  
8446.29.00.00.00   X     5 Kilogram  
8446.30.00.00.00   X     5 Kilogram  
8447.11.00.00.11   X     20 Kilogram  
8447.11.00.00.12   X     20 Kilogram  
8447.12.00.00.11   X     10 Kilogram  
8447.12.00.00.12   X     10 Kilogram  
8447.20.20.00.11   X     10 Kilogram  
8447.20.20.00.12   X     10 Kilogram  
8447.20.20.00.13   X     10 Kilogram  
8447.20.20.00.14   X     10 Kilogram  
8447.20.80.00.00   X     10 Kilogram  
8447.90.00.00.11   X     10 Kilogram  
8447.90.00.00.12   X     10 Kilogram  
8447.90.00.00.19   X     10 Kilogram  
8448.11.00.00.00   X     10 Kilogram  
8448.19.00.10.00   X     10 Kilogram  
8448.19.00.90.00   X     10 Kilogram  
8449.00.00.10.00   X     10 Kilogram  
8450.20.00.00.00   X     50 Kilogram  
8451.30.00.00.00   X     15 Kilogram  
8451.40.00.00.11   X     15 Kilogram  
8451.40.00.00.12   X     15 Kilogram  
8451.40.00.00.13   X     15 Kilogram  
8451.50.00.00.11   X     15 Kilogram  
8451.50.00.00.12   X     15 Kilogram  
8451.50.00.00.19   X     15 Kilogram  
8451.80.10.00.00   X     15 Kilogram  
8451.80.30.00.00   X     15 Kilogram  
8451.80.80.00.00   X     15 Kilogram  
8452.21.00.00.00   X     15 Kilogram  
8452.29.00.00.11   X     15 Kilogram  
8452.29.00.00.19   X     15 Kilogram  
8453.10.00.00.00   X     15 Kilogram  
8453.20.00.00.00   X     15 Kilogram  
8453.80.00.00.00   X     15 Kilogram  
8454.10.00.00.00   X     15 Kilogram  
8454.20.00.00.00   X     15 Kilogram  
8454.30.10.00.00   X     15 Kilogram  
8454.30.90.00.00   X     15 Kilogram  
8455.10.00.00.00   X     10 Kilogram  
8455.21.00.00.11   X     10 Kilogram  
8455.21.00.00.12   X     10 Kilogram  
8455.21.00.00.19   X     10 Kilogram  
8455.22.00.00.00   X     15 Kilogram  
8456.11.10.00.00   X     35 Kilogram  
8456.11.90.00.00   X     40 Kilogram  
8456.12.10.00.00   X     35 Kilogram  
8456.12.90.00.00   X     25 Kilogram  
8456.20.00.00.00   X     25 Kilogram  
8456.30.11.00.00   X     20 Kilogram  
8456.30.19.00.00   X     25 Kilogram  
8456.30.90.00.00   X     25 Kilogram  
8456.40.00.00.00   X     25 Kilogram  
8456.50.00.00.00   X     25 Kilogram  
8456.90.00.10.00   X     25 Kilogram  
8456.90.00.90.00   X     25 Kilogram  
8457.10.10.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.10.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.90.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.90.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.90.00.13 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.90.00.14 (d) X     10 Kilogram  
8457.10.90.00.15 (d) X     10 Kilogram  
8457.20.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8457.30.10.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8457.30.90.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8458.11.20.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.20.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.41.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.41.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.41.00.13 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.41.00.19 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.49.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8458.11.80.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8458.19.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8458.91.20.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8458.91.80.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8458.99.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.10.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.21.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.29.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.31.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.39.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.41.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.49.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.51.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.59.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.61.10.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.61.90.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.69.10.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.69.90.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8459.70.00.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8460.12.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.19.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.22.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.23.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.24.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.29.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.29.90.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.31.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.39.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8460.40.10.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8460.40.10.00.12 (d) X     15 Kilogram  
8460.40.90.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8460.40.90.00.12 (d) X     15 Kilogram  
8460.90.00.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8460.90.00.00.19 (d) X     15 Kilogram  
8461.20.00.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8461.20.00.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8461.30.10.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.30.90.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.11.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.19.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.31.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.39.00.00 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.71.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.71.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.79.00.11 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.79.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8461.40.90.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8461.40.90.00.12 (d) X     10 Kilogram  
8461.50.11.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8461.50.19.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8461.50.90.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8461.90.00.00.00 (d) X     20 Kilogram  
8462.11.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.11.90.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.19.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.19.90.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462 22 10 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 22 90 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 23 00 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 24 00 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 25 00 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 26 00 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462.29.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462 29 90 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462.32.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.32.90.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.33.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.39.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.42.00.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8462.42.00.00.12 (d) X     15 Kilogram  
8462.42.00.00.19 (d) X     15 Kilogram  
8462.49.00.00.11 (d) X     15 Kilogram  
8462.49.00.00.12 (d) X     15 Kilogram  
8462.49.00.00.19 (d) X     15 Kilogram  
8462.51.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462.59.00.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462 61 10 10 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 61 10 90 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 61 90 10 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 61 90 90 00 (d) X     15 Kilogram  
8462.62.10.00.00 (d) X     15 Kilogram  
8462 62 90 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 63 10 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 63 90 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 69 10 10 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 69 10 90 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 69 90 10 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 69 90 90 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 90 10 00 00 (d) X     15 Kilogram  
8462 90 90 00 19 (d) X     15 Kilogram  
8463.10.10.00.00   X     15 Kilogram  
8463.10.90.00.00   X     15 Kilogram  
8463.20.00.00.11   X     20 Kilogram  
8463.20.00.00.19   X     20 Kilogram  
8463.30.00.00.00   X     20 Kilogram  
8463.90.00.00.00   X     20 Kilogram  
8464.10.00.00.00   X     15 Kilogram  
8464.20.11.00.00   X     15 Kilogram  
8464.20.19.00.00   X     15 Kilogram  
8464.20.80.00.00   X     15 Kilogram  
8464.90.00.00.00   X     15 Kilogram  
8465.10.10.00.00   X     20 Kilogram  
8465.10.90.00.00   X     20 Kilogram  
8465.20.00.00.00   X     20 Kilogram  
8465.91.10.00.00   X     20 Kilogram  
8465.91.20.00.00   X     20 Kilogram  
8465.91.90.00.00   X     20 Kilogram  
8465.92.00.00.11   X     20 Kilogram  
8465.92.00.00.12   X     20 Kilogram  
8465.92.00.00.13   X     20 Kilogram  
8465.93.00.00.11   X     20 Kilogram  
8465.93.00.00.12   X     20 Kilogram  
8465.93.00.00.13   X     20 Kilogram  
8465.94.00.00.00   X     20 Kilogram  
8465.95.00.00.00   X     20 Kilogram  
8465.96.00.00.00   X     20 Kilogram  
8465.99.00.00.11   X     20 Kilogram  
8465.99.00.00.19   X     20 Kilogram  
8467.19.00.00.00   X     30 Kilogram  
8467.81.00.00.00   X     20 Kilogram  
8471.41.00.10.00     X        
8471.41.00.90.00   X     100 Kilogram  
8471.49.00.10.00     X        
8471.49.00.90.00   X     100 Kilogram  
8471.50.00.10.00     X        
8471.50.00.90.00   X     100 Kilogram  
8471.60.60.10.00     X        
8471.60.60.90.00   X          
8471.60.70.10.00     X        
8471.60.70.90.11   X          
8471.60.70.90.12   X          
8471.60.70.90.13   X          
8471.60.70.90.14   X          
8471.60.70.90.15   X          
8471.60.70.90.16   X          
8471.60.70.90.19   X          
8471.70.20.10.00     X        
8471.70.20.90.00   X          
8471.70.30.10.00     X        
8471.70.30.90.00   X          
8471.70.50.10.00     X        
8471.70.50.90.00   X     200 Adet  
8471.70.70.10.00     X        
8471.70.70.90.00   X          
8471.70.80.10.00     X        
8471.70.80.90.00   X          
8471.70.98.10.00     X        
8471.70.98.90.00   X          
8471.80.00.00.00   X          
8471.90.00.00.00   X          
8472.90.80.90.19   X     20 Kilogram  
8473.21.10.00.00   X          
8473.21.90.00.00   X          
8473.29.10.00.00   X          
8473.29.90.00.11   X          
8473.29.90.00.12   X          
8473.29.90.00.19   X          
8473.29.90.00.29   X          
8473.30.20.00.00   X          
8473.30.80.00.00   X          
8473.40.10.00.00   X          
8473.40.80.00.11   X          
8473.40.80.00.12   X          
8473.40.80.00.19   X          
8473.50.20.00.00   X          
8473.50.80.00.00   X          
8474.10.00.10.00   X     15 Kilogram  
8474.10.00.90.00   X     15 Kilogram  
8474.20.00.10.00   X     15 Kilogram  
8474.20.00.90.00   X     15 Kilogram  
8474.31.00.00.00   X     15 Kilogram  
8474.32.00.00.00   X     15 Kilogram  
8474.39.00.00.00   X     15 Kilogram  
8474.80.10.00.00   X     15 Kilogram  
8474.80.90.00.11   X     15 Kilogram  
8474.80.90.00.12   X     15 Kilogram  
8474.80.90.00.13   X     15 Kilogram  
8474.80.90.00.19   X     15 Kilogram  
8475.10.00.00.00   X          
8475.21.00.00.00   X          
8475.29.00.00.00   X          
8477.10.00.00.00   X     15 Kilogram  
8477.20.00.00.00   X     20 Kilogram  
8477.30.00.00.00   X     25 Kilogram  
8477.40.00.00.11   X     20 Kilogram  
8477.40.00.00.19   X     20 Kilogram  
8477.51.00.00.11   X     20 Kilogram  
8477.51.00.00.12   X     20 Kilogram  
8477.51.00.00.13   X     20 Kilogram  
8477.51.00.00.14   X     20 Kilogram  
8477.59.10.00.00   X     20 Kilogram  
8477.59.80.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.11.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.19.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.91.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.93.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.95.00.00   X     20 Kilogram  
8477.80.99.00.00   X     20 Kilogram  
8479.10.00.00.12   X     20 Kilogram  
8479.10.00.00.19   X     20 Kilogram  
8479.20.00.00.11   X     20 Kilogram  
8479.20.00.00.19   X     20 Kilogram  
8479.30.10.00.00   X     10 Kilogram  
8479.30.90.00.00   X     15 Kilogram  
8479.40.00.00.00   X     20 Kilogram  
8479.50.00.00.00   X     20 Kilogram  
8479.60.00.00.00   X     15 Kilogram  
8479.81.00.00.00   X     10 Kilogram  
8479.82.00.00.00   X     20 Kilogram  
8479.89.30.00.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.60.00.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.70.00.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.97.10.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.97.20.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.97.30.00 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.97.90.11 (a)   X        
8479.89.97.90.12 (a) X X   10 Kilogram  
8479.89.97.90.19 (a) X X   10 Kilogram  
8479.90.15.00.00   X X   25 Kilogram  
8479.90.20.10.00     X        
8479.90.20.90.11     X        
8479.90.20.90.19     X        
8479.90.70.10.00     X        
8479.90.70.90.11     X        
8479.90.70.90.19     X        
8480.10.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.20.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.30.10.00.00   X     15 Kilogram  
8480.30.90.10.11   X     15 Kilogram  
8480.30.90.10.19   X     15 Kilogram  
8480.30.90.20.00   X     15 Kilogram  
8480.30.90.80.00   X     15 Kilogram  
8480.41.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.49.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.60.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.71.00.00.00   X     15 Kilogram  
8480.79.00.00.00   X     15 Kilogram  
8483.10.21.10.00     X        
8483.10.25.10.00     X        
8483.10.29.10.00     X        
8483.10.50.10.00     X        
8483.10.95.10.00     X        
8483.30.32.10.00     X        
8483.30.38.10.00     X        
8483.30.80.10.00     X        
8483.40.21.10.00     X        
8483.40.23.10.00     X        
8483.40.25.10.00     X        
8483.40.29.10.00     X        
8483.40.30.10.00     X        
8483.40.51.10.00     X        
8483.40.51.90.22   X     25 Kilogram  
8483.40.51.90.29   X     25 Kilogram  
8483.40.59.10.00     X        
8483.40.90.10.00     X        
8483.50.20.00.11     X        
8483.50.20.00.12     X        
8483.50.80.00.11     X        
8483.50.80.00.12     X        
8483.60.20.10.00     X        
8483.60.80.10.00     X        
8483.90.20.10.00     X        
8483.90.81.10.00     X        
8483.90.89.10.00     X        
8484.10.00.00.11     X        
8484.10.00.00.19     X        
8484.90.00.00.00     X        
8485 20 00 00 00   X     20 Kilogram  
8501.10.10.00.00   X     200 Kilogram  
8501.10.91.00.00   X     200 Kilogram  
8501.10.93.10.00   X     200 Kilogram  
8501.10.93.90.00   X     200 Kilogram  
8501.10.99.10.00   X     200 Kilogram  
8501.10.99.90.00   X     200 Kilogram  
8501.20.00.11.00     X        
8501.20.00.12.00     X        
8501.20.00.90.00   X     200 Kilogram  
8501.31.00.10.11     X        
8501.31.00.10.12     X        
8501.31.00.90.11   X     200 Kilogram  
8501.31.00.90.12   X     200 Kilogram  
8501.32.00.11.00     X        
8501.32.00.19.00     X        
8501.32.00.90.00   X X   200 Kilogram  
8501.33.00.10.00     X        
8501.33.00.21.00     X        
8501.33.00.22.00     X        
8501.33.00.23.00     X        
8501.33.00.31.00   X     200 Kilogram  
8501.33.00.41.00   X     200 Kilogram  
8501.33.00.42.00   X     200 Kilogram  
8501.33.00.43.00   X     200 Kilogram  
8501.34.00.10.00   X     200 Kilogram  
8501.34.00.20.00     X        
8501.34.00.30.00   X     200 Kilogram  
8501.40.20.11.00     X        
8501.40.20.19.00     X        
8501.40.20.21.00   X     200 Kilogram  
8501.40.20.29.00   X     200 Kilogram  
8501.40.80.11.00   X X   200 Kilogram  
8501.40.80.12.00   X X   200 Kilogram  
8501.40.80.13.00   X     200 Kilogram  
8501.51.00.10.00     X        
8501.51.00.90.00   X     200 Kilogram  
8501.52.20.10.00     X        
8501.52.20.90.11   X     200 Kilogram  
8501.52.20.90.19   X     200 Kilogram  
8501.52.30.10.00     X        
8501.52.30.90.00   X     200 Kilogram  
8501.52.90.10.00     X        
8501.52.90.90.00   X     200 Kilogram  
8501.53.50.00.00   X X   200 Kilogram  
8501.53.81.10.00     X        
8501.53.81.90.00   X     200 Kilogram  
8501.53.94.00.00   X     200 Kilogram  
8501.53.99.00.00   X     200 Kilogram  
8501.61.20.10.00     X        
8501.61.20.90.00   X     200 Kilogram  
8501.61.80.10.00     X        
8501.61.80.90.00   X     200 Kilogram  
8501.62.00.11.00     X        
8501.62.00.12.00     X        
8501.62.00.13.00     X        
8501.62.00.91.00   X     200 Kilogram  
8501.62.00.92.00   X     200 Kilogram  
8501.62.00.93.00   X     200 Kilogram  
8501.63.00.00.00   X X   200 Kilogram  
8501.64.00.00.00 (c ) X     200 Kilogram  
8502.11.20.10.00     X        
8502.11.80.10.00     X        
8502.12.00.11.00     X        
8502.12.00.12.00     X        
8502.12.00.13.00     X        
8502.13.20.10.00     X        
8502.13.40.10.00     X        
8502.13.80.10.00     X        
8502.20.20.10.00     X        
8502.20.40.10.00     X        
8502.20.60.10.00     X        
8502.20.80.10.00     X        
8502.31.00.11.00     X        
8502.31.00.12.00     X        
8502.31.00.13.00     X        
8502.39.20.21.00     X        
8502.39.20.22.00     X        
8502.39.20.23.00     X        
8502.39.80.11.00     X        
8502.39.80.12.00     X        
8502.39.80.13.00     X        
8502.40.00.10.00     X        
8504.10.20.10.00     X        
8504.10.80.10.00     X        
8504.31.21.00.00     X        
8504.31.29.00.00     X        
8504.31.80.10.00     X        
8504.31.80.90.11     X        
8504.31.80.90.19     X        
8504.32.00.10.00     X        
8504.32.00.80.00     X        
8504.33.00.00.00     X        
8504.40.30.10.11     X        
8504.40.30.10.19     X        
8504.40.30.20.00     X        
8504.40.55.10.00     X        
8504.40.82.10.00     X        
8504.40.84.10.00     X        
8504.40.88.10.00     X        
8504.40.90.10.00     X        
8504.50.00.10.00     X        
8504.50.00.90.00     X        
8505.90.50.00.00   X          
8507.10.20.00.11     X        
8507.10.20.00.12     X        
8507.10.80.00.11     X        
8507.10.80.00.12     X        
8507.20.20.00.11     X        
8507.20.20.00.19     X        
8507.20.80.00.00     X        
8507.30.20.00.00     X        
8507.30.80.00.00     X        
8507.50.00.00.00     X        
8507.60.00.00.11     X        
8507.60.00.00.12     X        
8507.60.00.00.13     X        
8507.60.00.00.19     X        
8507.80.00.00.00     X        
8507.90.30.00.00     X        
8507.90.80.00.00     X        
8510.20.00.00.12   X          
8511.10.00.10.00     X        
8511.20.00.10.00     X        
8511.30.00.10.00     X        
8511.40.00.10.00     X        
8511.50.00.10.00     X        
8511.80.00.10.00     X        
8514.11.00.00.00   X     25 Kilogram  
8514.19.10.00.00 (b) X     25 Kilogram 10
8514.19.80.00.11   X     25 Kilogram  
8514.19.80.00.12   X     25 Kilogram  
8514.20.10.00.11   X     25 Kilogram  
8514.20.10.00.12   X     25 Kilogram  
8514.20.80.00.11   X     25 Kilogram  
8514.20.80.00.12   X     25 Kilogram  
8514.31.10.00.00   X     25 Kilogram  
8514.31.90.00.00   X     25 Kilogram  
8514.32.10.00.00   X     25 Kilogram  
8514.32.90.00.00   X     25 Kilogram  
8514.39.10.00.00   X     25 Kilogram  
8514.39.90.00.00   X     25 Kilogram  
8514.40.00.00.00   X     25 Kilogram  
8515.19.10.00.00   X     35 Kilogram  
8515.19.90.00.00   X     35 Kilogram  
8515.21.00.00.00   X     35 Kilogram  
8515.29.00.00.00   X     35 Kilogram  
8515.31.00.00.00   X     35 Kilogram  
8515.39.13.00.00   X     35 Kilogram  
8515.39.18.00.00   X     35 Kilogram  
8515.39.90.00.00   X     35 Kilogram  
8515.80.10.10.00   X     35 Kilogram  
8515.80.10.20.00   X     35 Kilogram  
8515.80.10.80.00   X     35 Kilogram  
8515.80.90.10.00   X     35 Kilogram  
8515.80.90.90.00   X     35 Kilogram  
8515.90.20.00.00   X     50 Kilogram  
8515.90.80.90.12   X     50 Kilogram  
8515.90.80.90.19   X     50 Kilogram  
8516.80.20.00.11 (a)   X        
8516.80.20.00.19 (a)   X        
8517.61.00.10.00   X     200 Kilogram  
8517.61.00.90.00   X     200 Kilogram  
8517.62.00.10.00   X     200 Kilogram  
8517.62.00.90.00   X     200 Kilogram  
8517.69.30.00.00 (a) X X   200 Kilogram  
8517.71.00.00.00   X X   200 Kilogram  
8517.79.00.00.00   X X   200 Kilogram  
8518.10.00.00.00     X        
8518.21.00.00.00     X        
8518.22.00.00.00     X        
8518.29.00.10.00     X        
8518.30.00.10.00     X        
8518.40.00.00.00     X        
8518.50.00.00.00     X        
8519.81.00.00.00     X        
8519.89.00.00.00     X        
8521.10.20.00.00     X        
8521.10.95.00.00     X        
8522.90.00.00.00 (a)   X        
8525.81.00.00.00     X   200 Adet  
8525.82.00.00.00     X   200 Adet  
8525.83.00.00.00     X   200 Adet  
8525.89.00.00.00     X   200 Adet  
8526.10.00.00.11     X        
8526.10.00.00.12     X        
8526.10.00.00.19     X        
8526.91.20.00.00     X        
8526.91.80.00.11     X        
8526.91.80.00.13     X        
8526.91.80.00.19     X        
8526.92.00.20.00     X        
8528.42.00.00.00     X        
8528.52.10.00.00     X        
8528.52.91.00.00     X        
8528.52.99.00.00     X        
8528.62.00.00.00     X        
8529.10.11.00.00     X        
8529.10.30.10.00     X        
8529.10.65.10.00     X        
8529.10.69.10.00     X        
8529.10.80.10.00     X        
8529.10.95.10.00     X        
8529.90.65.10.00     X        
8529.90.97.10.00     X        
8531.10.95.00.00     X        
8531.20.20.00.00     X        
8531.20.40.00.11     X        
8531.20.40.00.12     X        
8531.20.95.00.00     X        
8531.80.40.00.00     X        
8531.80.70.10.00     X        
8536.70.00.10.00 (a)   X        
8536.70.00.20.00 (a)   X        
8536.70.00.30.00 (a)   X        
8536.70.00.50.00 (a)   X        
8537.10.95.00.00   X          
8539.10.00.10.00     X        
8539.51.00.00.00 (a)   X        
8541.10.00.00.11   X          
8541.10.00.00.12   X          
8541.10.00.00.19   X          
8541.21.00.00.11   X          
8541.21.00.00.12   X          
8541.21.00.00.19   X          
8541.29.00.00.11   X          
8541.29.00.00.12   X          
8541.29.00.00.19   X          
8541.30.00.00.11   X          
8541.30.00.00.12   X          
8541.30.00.00.13   X          
8541.41.00.00.00   X          
8541.49.00.00.19   X          
8541.51.00.00.00   X          
8541.59.00.00.11   X          
8541.59.00.00.12   X          
8541.59.00.00.19   X          
8541.60.00.00.11   X          
8541.60.00.00.19   X          
8541.90.00.00.00   X          
8542.31.11.00.00   X          
8542.31.19.00.00   X          
8542.31.90.00.00   X          
8542.32.11.00.00   X          
8542.32.19.00.00   X          
8542.32.31.00.00   X          
8542.32.39.00.00   X          
8542.32.45.00.00   X          
8542.32.55.00.00   X          
8542.32.61.00.00   X          
8542.32.69.00.00   X          
8542.32.75.00.00   X          
8542.32.90.00.00   X          
8542.33.10.00.00   X          
8542.33.90.00.00   X          
8542.39.11.00.00   X          
8542.39.19.00.00   X          
8542.39.90.00.00   X          
8542.90.00.00.00   X          
8543.20.00.00.00   X          
8543.30.40.00.00   X          
8543.30.70.00.00   X          
8543.70.04.00.00 (a)   X        
8543.70.90.00.11 (a)   X        
8543.70.90.00.12 (a) X X        
8543.70.90.00.13 (a)   X        
8543.70.90.00.14 (a)   X        
8543.70.90.00.15 (a)   X        
8543.70.90.00.16 (a)   X        
8543.70.90.00.19 (a)   X        
8543.90.00.10.00 (a) X X        
8543.90.00.90.00 (a)   X        
8544.30.00.00.00     X        
8609.00.10.00.00   X     1.000 Adet  
8609.00.90.00.00   X     500 Adet  
8705.10.00.00.19 (b) X     600.000 Adet 10
8801.00.10.00.00     X        
8801.00.90.00.00     X        
8802.11.00.00.00     X        
8802.12.00.00.00     X        
8802.20.00.10.00     X        
8802.20.00.20.00     X        
8802.20.00.90.00     X        
8802.30.00.10.00     X        
8802.30.00.20.00     X        
8802.30.00.90.00     X        
8802.40.00.10.00     X        
8802.40.00.90.00     X        
8805.29.00.00.00     X        
8806.10.10.00.00     X        
8806.10.90.00.00     X        
8806.21.10.00.00     X        
8806.21.90.00.00     X        
8806.22.10.00.00     X        
8806.22.90.00.00     X        
8806.23.00.00.00     X        
8806.24.00.00.00     X        
8806.29.10.00.00     X        
8806.29.20.00.00     X        
8806.91.00.00.00     X        
8806.92.00.00.00     X        
8806.93.00.00.00     X        
8806.94.00.00.00     X        
8806.99.10.00.00     X        
8806.99.20.00.00     X        
8807.10.00.00.00     X        
8807.20.00.00.00     X        
8807.30.00.00.00     X        
8807.90.90.00.00     X        
8901.10.10.00.11       X      
8901.10.10.00.59       X      
8901.10.90.00.11       X      
8901.10.90.00.19       X      
8901.20.10.00.00       X      
8901.20.90.00.00       X      
8901.30.10.00.00       X      
8901.30.90.00.00       X      
8901.90.10.00.00       X      
8901.90.90.00.00       X      
8902.00.10.00.00       X      
8902.00.90.00.00       X      
8903.11.00.00.00       X      
8903.12.00.00.00       X      
8903.19.00.00.00       X      
8903.21.00.00.00       X      
8903.22.10.00.00       X      
8903.22.90.00.00       X      
8903.23.10.00.00       X      
8903.23.90.00.00       X      
8903.31.00.00.00       X      
8903.32.10.00.00       X      
8903.32.90.00.00       X      
8903.33.10.00.00       X      
8903.33.90.00.00       X      
8903.93.10.00.00       X      
8903.93.90.00.00       X      
8903.99.10.00.11       X      
8903.99.10.00.19       X      
8903.99.99.00.11       X      
8903.99.99.00.19       X      
8904.00.10.00.00       X      
8904.00.91.00.00       X      
8904.00.99.00.00       X      
8905.10.10.00.00       X      
8905.10.90.00.00       X      
8905.20.00.00.00       X      
8905.90.10.00.00       X      
8905.90.90.00.00       X      
8906.10.00.00.00       X      
8906.90.10.00.00       X      
8906.90.91.00.00       X      
8906.90.99.00.00       X      
8907.10.00.00.00       X      
8907.90.00.00.11       X      
8907.90.00.00.16       X      
9001.90.00.11.00     X        
9001.90.00.19.00     X        
9002.11.00.10.00   X          
9002.11.00.90.00   X          
9002.90.00.11.00     X        
9002.90.00.19.00     X        
9008.50.00.00.00   X          
9008.90.00.10.00   X          
9008.90.00.90.00   X          
9010.10.00.10.11   X          
9010.10.00.10.19   X          
9010.10.00.90.11   X          
9010.10.00.90.19   X          
9010.50.00.10.11   X          
9010.50.00.10.19   X          
9010.50.00.90.11   X          
9010.50.00.90.12   X          
9010.50.00.90.13   X          
9010.50.00.90.19   X          
9010.60.00.00.00   X          
9010.90.20.00.00   X          
9010.90.80.00.00   X          
9011.10.00.00.00   X          
9011.20.10.00.00   X          
9011.20.90.00.11   X          
9011.20.90.00.12   X          
9011.20.90.00.13   X          
9011.80.00.00.11   X          
9011.80.00.00.19   X          
9011.90.00.00.00   X          
9012.10.00.00.00   X          
9012.90.00.00.00   X          
9014.10.00.00.00     X        
9014.20.20.11.00     X        
9014.20.20.91.00     X        
9014.20.80.10.00     X        
9014.20.80.90.00     X        
9014.90.00.11.00     X        
9014.90.00.19.00     X        
9015.10.00.10.00   X          
9015.10.00.90.00   X          
9015.20.00.10.00   X          
9015.20.00.90.00   X          
9015.30.10.00.00   X          
9015.30.90.10.00   X          
9015.30.90.90.00   X          
9015.40.00.10.00   X          
9015.40.00.90.00   X          
9015.80.20.00.11   X          
9015.80.20.00.12   X          
9015.80.20.00.19   X          
9015.80.40.10.11   X          
9015.80.40.10.19   X          
9015.80.40.90.11   X          
9015.80.40.90.19   X          
9015.80.80.10.00   X          
9015.80.80.90.00   X          
9015.90.00.10.11   X          
9015.90.00.10.19   X          
9015.90.00.90.00   X          
9020.00.10.00.00     X        
9020.00.90.00.00 (a)   X        
9024.10.20.00.00   X          
9024.10.40.00.00   X          
9024.10.80.10.00   X          
9024.10.80.90.00   X          
9024.80.00.10.00   X          
9024.80.00.90.00   X          
9024.90.00.10.00   X          
9024.90.00.90.00   X          
9025.11.20.00.00     X        
9025.11.80.00.11     X        
9025.11.80.00.19     X        
9025.19.00.11.00     X        
9025.80.20.10.00     X        
9025.80.20.90.00     X        
9025.80.40.10.00     X        
9025.80.80.10.00     X        
9025.90.00.11.00     X        
9025.90.00.19.00     X        
9026.10.21.10.00     X        
9026.10.29.10.00     X        
9026.10.29.90.00   X          
9026.10.81.10.00     X        
9026.10.89.10.00     X        
9026.20.20.10.00     X        
9026.20.40.10.00     X        
9026.20.80.10.00     X        
9026.80.20.10.00     X        
9026.80.80.10.00     X        
9026.90.00.10.00     X        
9027.10.10.00.00   X          
9027.10.90.00.00   X          
9027.20.00.00.00   X          
9027.30.00.00.11   X          
9027.30.00.00.19   X          
9027.50.00.00.00   X          
9027.81.00.00.00   X          
9027.89.10.00.00   X          
9027.89.30.00.00   X          
9027.89.90.00.00   X          
9027.90.00.00.00   X          
9029.10.00.10.00     X        
9029.20.38.10.00     X        
9029.90.00.00.00 (a)   X        
9030.10.00.10.00     X        
9030.10.00.90.00   X          
9030.20.00.10.00     X        
9030.20.00.90.00   X          
9030.31.00.10.00     X        
9030.31.00.90.11   X          
9030.31.00.90.12   X          
9030.32.00.10.00     X        
9030.32.00.90.11   X          
9030.32.00.90.12   X          
9030.33.20.10.00     X        
9030.33.20.90.00   X     100 Kilogram  
9030.33.70.10.00     X        
9030.33.70.90.00   X     100 Kilogram  
9030.39.00.11.00     X        
9030.39.00.19.00   X          
9030.39.00.21.00     X        
9030.39.00.29.00   X          
9030.40.00.10.00     X        
9030.40.00.90.00   X          
9030.82.00.00.00   X          
9030.84.00.10.00     X        
9030.84.00.90.00   X          
9030.89.00.10.00     X        
9030.89.00.90.00   X          
9030.90.00.10.00     X        
9030.90.00.90.00   X          
9031.10.00.10.00   X          
9031.10.00.90.00   X          
9031.20.00.10.00   X          
9031.20.00.90.00   X          
9031.41.00.00.00   X          
9031.49.10.00.00   X          
9031.49.90.00.00   X          
9031.80.20.10.00     X        
9031.80.20.90.00   X          
9031.80.80.10.00     X        
9031.80.80.90.00   X          
9031.90.00.10.00     X        
9031.90.00.90.00   X          
9032.10.20.10.00     X        
9032.10.80.10.00     X        
9032.20.00.10.00     X        
9032.81.00.10.00     X        
9032.89.00.00.00     X        
9032.90.00.10.00     X        
9032.90.00.90.00     X        
9104.00.00.00.11     X        
9104.00.00.00.19     X        
9109.10.00.00.00 (a)   X        
9109.90.00.00.00 (a)   X        
9401.10.00.10.00     X        
9403.20.20.00.11     X        
9403.20.20.00.19     X        
9403.20.80.10.00     X        
9403.20.80.90.00   X X   20 Kilogram  
9403.60.90.90.00   X     20 Kilogram  
9403.70.00.00.11     X        
9403.70.00.00.19     X        
9405.11.40.00.00 (a)   X        
9405.11.50.00.11 (a)   X        
9405.11.50.00.19 (a)   X        
9405.11.90.00.00 (a)   X        
9405.19.40.00.00 (a)   X        
9405.19.50.00.11 (a)   X        
9405.19.50.00.19 (a)   X        
9405.19.90.00.00 (a)   X        
9405.61.20.00.00 (a)   X        
9405.61.80.00.00 (a)   X        
9405.69.20.00.00 (a)   X        
9405.69.80.00.00 (a)   X        
9405.92.00.00.00 (a)   X        
9405.99.00.00.00 (a)   X        

 

(a)- Grup-2’de yer alan ve İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir.

(b)- Yaş hesabında, belge tarih ve numarası alınan yıl hariç üretim yılı dikkate alınır. İthal izin belgesi düzenlenmiş ve yaş şartı bulunan eşyalar belge geçerlilik süresi içerisinde ithal edilebilir.

(c)-Rüzgar enerjisi üretiminde kullanılacak tribünlerin 2400-3000 kVA arasındaki çıkış gücüne sahip, rüzgar gücü ile çalışan jeneratörlerinin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir, ilgili talep başvuruya müteakip anılan Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(d)-Bir adet eşyanın 50 tondan fazla olması durumunda, 50 tona kadar olan kısım için tabloda yazan CIF birim kıymet, 50 -100 ton arasındaki kısım için CIF birim kıymet 5 $/kg olarak, 100 tonu aşan kısım için CIF birim kıymet 2 $/kg olarak uygulanır.


Ek-2

KULLANILMIŞ EŞYA İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak adımıza gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince yerinde doğrulanabileceğini, BELGE’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan Kep Adresi :
Vergi No : E-Posta :
Adres :  
Telefon : Faks :

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Ad/Soyad
TC Kimlik No / Vergi No :
Adres :
Telefon : Faks :
E-posta :
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı.:
Ticari ismi :
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke : Sevk /Geldiği Ülke :
Miktar:                 Birimi: Teslim Şekli :
CIF/Gümrük Değeri :

Teslim Şekli Değeri :

Birim CIF/Gümrük Değeri :

Birim Teslim Şekli Değeri :

Marka: Model : İmal Yılı: Seri/Şasi No :
Teşvik Belgesi Var Mı? ( ) Evet         ( ) Hayır Teşvik Belgesi Tarih ve No:
Liste Kapsamında ise Hangi Ürün ( ) Belirli ( ) Sivil Hava ( ) Deniz Taşıtı Uygunluk Yazısı Var Mı? ( ) Evet

 ( ) Hayır

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon: Faks:
E-posta :
Web Adresi :
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad –Unvan :
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon: Faks:
E-posta : İnternet Sayfası :

 

0962-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)

4-Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;

a) Kapasite Raporu

b) Teşvik Belgesi

c) Uygunluk Belgesi

ç) Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’

d) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’

e) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeler istenebilir.

0970-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Aksam parça hariçtir. Aynı özellikteki birden fazla eşya için temsili resim olabilir. Varsa marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini gösteren kimlik etiketini gösterecektir.)

4- Teşvik Belgesi ( Eşya Grup 1 kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise)

5- Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise)

6- Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi (4. veya 5.’deki belgeyi sunanlar için ihtiyaridir);

a) Kapasite Raporu

b) Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

c) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

ç) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir. 6’da sayılan belgeler konteynerler için aranmaz.