Search
Close this search box.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya Tebliği 2021/9

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.

(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince  “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.

İthaline izin verilen eşya

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,

2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,

“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez.

b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2- Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde,  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 1025 kodlu TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM)  düzenlenir.

ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşya için Uygunluk Yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”  düzenlenmez.

(2) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi

MADDE 6 – (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;

a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

c) Listede yer alanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali, 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler dışında kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması için, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)” aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İthali izne tabi eşya için İzin Belgesi başvuruları e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(4) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(5) 6 ncı madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın geçici ithalatının kesin ithalata dönüştürülmesi için başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(6) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup bu Tebliğde yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(7) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 8 – (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Belgelerin süresi

MADDE 9 – (1) İzin Belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.

(2) İzin Belgesi  kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya İzin Belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren iki yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 – (1) İzin Belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Diğer mevzuat

MADDE 12– (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 14 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçmiş döneme ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar (15/2/2021 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Tebliğin PDF Hali İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top