Search
Close this search box.

Banknot ve Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtlara Tebliğ 2020/10

Kaydet
Please login

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

g) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP’lerinde yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan ithali sadece TCMB ve bankalar tarafından yapılanlar için İzin Belgesi aranmaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın SPK’den Uygunluk Yazısı alması durumunda ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

(4) İthali izne tabi eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Genel Müdürlük tarafından TPS üzerinden elektronik olarak düzenlenen İzin Belgesi veya SPK tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5 – (1) İzin Belgesi başvuruları e-devlet veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-983-İzin Belgesi (Kıymetli Kâğıt)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak izne tabi filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen ek belgelere Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak Uygunluk Yazısı ilave edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, SPK’nin Uygunluk Yazısı aranır.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece TCMB tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan yalnız çek kâğıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top