4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1361

25.07.2019 Tarihli 30842 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1361
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci ve 225 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
24 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1– 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”
MADDE 2– Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (e) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın,”
MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi 7/10/2009 Sayısı 27369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
1-Tarihi 13/7/2010 Sayısı 27640
2-Tarihi 8/4/2011 Sayısı 27899
3-Tarihi 20/8/2011 Sayısı 28031
4-Tarihi 11/1/2012 Sayısı 28170
5-Tarihi 8/3/2012 Sayısı 28227
6-Tarihi 8/11/2013 Sayısı 28815
7-Tarihi 18/8/2014 Sayısı 29092
8-Tarihi 18/10/2014 Sayısı 29149
9-Tarihi 25/7/2015 Sayısı 29425
10-Tarihi 13/10/2015 Sayısı 29501
11-Tarihi 9/1/2016 Sayısı 29588
12-Tarihi 1/9/2016 Sayısı 29818
13-Tarihi 31/12/2016 Sayısı 29935 (2. Mükerrer)
14-Tarihi 11/4/2018 Sayısı 30388
15-Tarihi 15/5/2019 Sayısı 30775

image_pdfimage_print