Search
Close this search box.

7256 Sayılı Kanun Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-010.05
Konu : 7256 Sayılı Kanun

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: a-) 08.12.2020 tarih ve 59663437 kayıt sayılı yazınız.
b-) 09.12.2020 tarih ve 59685656 kayıt sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasını gösterir 7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

“(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.”,

hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, 2 Seri No:lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri)‘nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezalarının uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşeceği düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, 31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının;

-Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz neticelendirilmemiş olması;

-Davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi; veya

-2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat)’ın 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde kesinleşmiş olması (Uzlaşma sağlanmış olanlar dahil);

hallerinde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmesi mümkün bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 21.12.2020 tarih ve 59776088 sayılı yazımız ile talimatlandırılmıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-010.05
Konu : 7256 Sayılı Kanun

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan;

-7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile, anılan Kanunun uygulamasını gösterir 7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği,

-7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde davadan vazgeçme uygulamasının hangi davalar için geçerli olacağı,

hususlarına ilişkin tereddütler iletilmiştir.

Buna göre, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

-2 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.“,

7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesi;

“(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağm sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarınm %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllanna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(4) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.”,

hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, aynı Tebliğin 17 nci maddesinde davadan vazgeçmeye ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Ayrıca, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri)’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezalarının uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşeceği düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, 31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının;

-Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz neticelendirilmemiş olması;

-Davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi, veya;

-2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat)’ın 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde kesinleşmiş olması (Uzlaşma sağlanmış olanlar dahil);

hallerinde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, anılan Kanun kapsamına münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olan alacaklara ilişkin (ödeme emrinin iptali, haciz işleminin iptali gibi) dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu nedenle, Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak belirtmeleri şarttır.

Diğer taraftan, söz konusu Tebliğin 4/1-a maddesi çerçevesinde yapılandırılması uygun bulunan gümrük vergilerinin, maddede belirtilen şartlar yerine getirilerek ödenmesi koşuluyla bu gümrük vergilerine bağlı idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi mümkün bulunmakta olup bu hükümden yararlanılabilmesi için, söz konusu vergi aslına bağlı idari para cezalarının dava konusu edilmiş olması durumunda da açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top