22.04.2021 Tarihli 31462 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı: 3863

20/5/1987 tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 4/12/2018 tarihli ve 2/2018 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

21 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AB-OTÜ Ortak Komitesi,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve özellikle bu Sözleşme’deki 15(3) maddesinin (a) bendi ile ilgili olarak,

(1) Ortak Transit Rejimine İlişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 15(3) maddesinin (a) bendine dayanarak, anılan Sözleşme ile kurulan Ortak Komite’nin, Sözleşme Eklerinde yapılan değişiklikleri kararları vasıtasıyla kabul ettiğini,

(2) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın (“Birleşik Krallık”), Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma niyetini beyan ettiğini ve Sözleşme hükümleri uyarınca, Sözleşme’nin depozitörü yetkisiyle Konsey tarafından Sözleşme’ye katılım için davet edildiğini,

(3) Bu nedenle, Sözleşme Ek-3’ün bazı İlavelerinde örnek olarak gösterilen teminat formlarının, Birleşik Krallık’a Birlik’in bir Üye Devleti olarak yapılan atıfların silinerek, Birleşik Krallık’a bir ortak transit ülkesi olarak atıf yapılmak üzere değiştirilmesi gerektiğini,

(4) Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma tarihinden önce yürürlükteki ölçütlere uygun olarak basılan teminat formlarının kullanımına imkan verilmesi amacıyla, basılı formların bazı uyarlamalarla kullanılmaya devam edilebileceği bir geçiş döneminin tesis edilmesi gerektiğini,

(5) Bu Karar’ın uygulanmasının, Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılmasına ve Birleşik Krallık’ın ayrı bir Akit Taraf olarak katılımının yürürlüğe gireceği tarih ile bağlantılı olması gerektiğini,

(6) Dolayısıyla, Sözleşme’nin buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

Dikkate alarak bu Karar’ı almıştır:

____________________________

1 OJ L 226,13.8.1987, p.2

Madde 1

Sözleşme Ek III metni, bu Karar’ın İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2

Sözleşme Ek III’ün İlave C1 ila C6 metinlerinde yer alan, bu Karar’ın yürürlüğe giriş tarihinden önceki gün uygulanabilen teminat formları örneği, gerekli coğrafi uyarlamalara tabi olarak, bu Karar’ın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl daha kullanılmaya devam edebilir.

Madde 3

Bu Karar, Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılmasına bağlı olarak ve Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılmasının yürürlüğe gireceği tarihte yürürlüğe girer.

Brüksel’de 4 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır.

Ortak Komite Adına

Başkan

Philip Kermode

 

İLAVE

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme EK III aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1) İlave C1 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

İlave C1

Kefil Taahhüdü – Bireysel Teminat

I Kefil Taahhüdü

1 ……………………………………………………………………. adresinde(1) yerleşik, aşağıdaki imzanın sahibi(2) …………………………, Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3), Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(4) lehine, bu teminatı veren(5) …………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı aşağıda tanımlanan(6) ……………………………………………………………………… gümrük işlemlerine tabi tutulan eşyaya ilişkin vergi borcu veya diğer yükümlülükleri(7) için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ………………………………………………….’na kadar olan tutarı, …………………………………………………….. teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Eşyanın tanımı:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi nihai kullanım rejimi dışındaki özel rejimin ibra edildiğini, nihai kullanım eşyasına ya da geçici depolamaya ilişkin gümrük gözetiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını ya da özel rejimler dışında ve geçici depolamaya ilişkin işlemler olduğunda, eşyanın durumunun düzeltildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3- Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işlemi esnasında doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4- Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(8):

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

……………………………………………….. tarihinde …………………………………………………………’de düzenlenmiştir. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(İmza)(9)

  1. Teminat Gümrük İdaresi Kabulü

…………………………………………………………………………………………………………………… teminat gümrük idaresi …………………………………………………………………… tarih ve ………………………………………………………………… sayılı(10) gümrük beyanı/ geçici depolama beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

………………………………………………………………….

(Mühür ve imza)

_______________________________________

(1) Açık adres.

(2) Soyadı ve adı veya firma adı.

(3) Teminatın kullanılmayacağı ülke/ülkelerin adı/adlarını siliniz.

(4) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(5) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(6) Aşağıdaki gümrük işlemlerinden biri yazılır:

(a) geçici depolama,

(b) Birlik transit rejimi/ortak transit rejimi,

(c) gümrük antrepo rejimi,

(d) ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanan geçici ithalat rejimi,

(e) dahilde işleme rejimi,

(f) nihai kullanım rejimi,

(g) ertelenmiş ödemenin söz konusu olmadığı normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(h) ertelenmiş ödemenin söz konusu olduğu normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(i) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 166. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş (OJ EU L 269,10.10.2013, p. 1),

(j) 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 182. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(k) ithalat vergilerinden kısmi muafiyet uygulanan geçici ithalat rejimi,

(l) diğer işlem – bulunması halinde türünü berktiniz.

(7) Birden fazla Üye Ülkede veya Akit Tarafta kullanılabilecek ya da Birlik/ortak transit rejimi kapsamında taşınan eşya için teminatın kullanılması durumunda eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(8) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulü ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(9) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişi, kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………………………………… tutarında teminat’ yazmalıdır.

(10) Eşyanın tabi olacağı rejiminin belirlendiği veya geçici depolamaya alındığı idare tarafından doldurulur.

 

(2) İlave C2 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

İlave C2

TEMİNAT BELGESİ

FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT

I Kefil Taahhüdü

1- ………………………………………………………………………………………………………………….. adresinde(l) yerleşik,

aşağıdaki imzanın sahibi(2) ……………………………………………………………………………………., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(3) rejim hak sahibinin, yukarıda belirtilen ülkelere karşı, bireysel teminat fişleri düzenlenmesini üstlendiği, eşyanın Birlik veya ortak transit rejimi altında ithalatı ya da ihracatına ilişkin vergi borcu veya diğer yükümlülükler için sorumlu olacağı veya olabileceği, her bir fış için maksimum 10.000 Avro’ya kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine, teminat gümrük idaresinde müştereken ve mütesel silen garanti eder.

2- Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, talep edilen tutarı, kendisi veya ilgili bir başka kişi rejimin ibra edildiğini yetkili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, her bir bireysel teminat fişi için 10.000 Avro’ya kadar olmak üzere, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3- Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Birlik veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4- Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(4):

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

…………………………………………………….. tarihinde ……………………………………………………’de düzenlenmiştir. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(İmza)(5)

  1. Teminat Gümrük İdaresi Kabulü

…………………………………………………………………………………………………………………. teminat gümrük idaresi, ……………………………………………………. tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

……………………………………………………………………………..

(Mühür ve imza)

___________________________

(1) Açık adres.

(2) Soyadı ve adı veya firma adı.

(3) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(4) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede, kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulü ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(5) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile ‘teminat fişi olarak geçerlidir’ yazılmalıdır.

 

(3) İlave C4 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

İlave C4

KEFİL TAAHHÜDÜ-KAPSAMLI TEMİNAT

I Kefil Taahhüdü

1- ……………………………………………………………………………………………….. adresinde(1) yerleşik, aşağıdaki imzanın sahibi(2)…………………………………………………………………………………….., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3), Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(4) lehine, bu teminatı veren(5) ………………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı 1a bendinde ve/veya 1b bendinde belirtilen gümrük işlemlerine tabi tutulan eşyaya ilişkin doğan veya doğabilecek vergi borcu veya diğer yükümlülükler(6) için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ……………………………………………………………………..’na kadar olan tutarı, …………………………………………………………………. teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Azami teminat tutarı:

(a) 1a bendinde listelenen tutarların toplamına denk gelen, gümrük borçlarının bir kısmına veya  doğabilecek diğer yükümlülükler tutarına eşdeğer referans tutarın %100/50/30’undan(7) oluşan  …………………………………………………………………………………………….tutarından

ve;

(b) 1b bendinde listelenen tutarların toplamına denk gelen, gümrük borçlarının bir kısmına veya doğmuş diğer yükümlülükler tutarına eşdeğer referans tutarın %100/30’undan(7) oluşan ………………………………………………………………………………….. tutarından oluşur.

1a. Gümrük borçlarının bir kısmına ve uygulanabilir olduğunda, doğabilecek diğer yükümlülüklerin tutarına denk gelen referans tutarın bir kısmını oluşturan tutarlar, aşağıda listelenen amaçların her biri için aşağıdaki şekildedir(8):

(a) Geçici depolama-……………….,

(b) Birlik transit rejimi/ortak transit rejimi-……………,

(c) Gümrük antrepo rejimi-…………..,

(d) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanan geçici ithalat rejimi-…………….,

(e) Dahilde işleme rejimi-……………,

(f) Nihai kullanım rejimi-………………..

(g) Diğer işlem-bulunması halinde türünü belirtiniz-…………….

1b. Gümrük borçlarının bir kısmına ve uygulanabilir olduğunda, doğmuş diğer yükümlülüklerin tutarına denk gelen referans tutarın bir kısmını oluşturan tutarlar, aşağıda listelenen amaçların her biri için aşağıdaki şekildedir(8):

(a) Ertelenmiş ödemenin söz konusu olmadığı normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş-………,

(b) Ertelenmiş ödemenin söz konusu olduğu normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş-………,

(c) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 166. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş-………,

(d) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 182. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş-………,

(e) İthalat vergilerinden kısmi muafiyet uygulanan geçici ithalat rejimi-…………….,

(f) Nihai kullanım rejimi-………………..(9)

(g) Diğer işlem-bulunması halinde türünü belirtiniz-…………….

  1. Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, yukarıda belirtilen azami tutar çerçevesinde talep edilen toplam tutarı, kendisi veya ilgili bir başka kişi, nihai kullanım rejimi dışındaki özel rejimin ibra edildiğini, nihai kullanım eşyasına ya da geçici depolamaya ilişkin gümrük gözetiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını ya da özel rejimler dışındaki işlemler olduğunda, eşyanın durumunun düzeltildiğini, söz konusu sürenin dolmasından önce gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden, önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir gümrük işlemi sırasında doğan bir borcun ödenmesi istenmediği takdirde, bu taahhüt kapsamında hâlihazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.

  1. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işlemi esnasında oluşan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.
  2. Bu taahhüt çerçevesinde, aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(10):

 

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

…………………………………………… tarihinde ………………………………………………………………’de düzenlenmiştir. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(İmza)(11)

  1. Teminat Gümrük İdaresi Kabulü

……………………………………………………………………………………………………………….. teminat gümrük idaresi, …………………………………………………tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

 

……………………………………………………..

(Mühür ve imza)

 

 

____________________________

(1) Açık adres.

(2) Soyadı ve adı veya firma adı.

(3) Teminata kullanılmayacağı ülkenin/ülkelerin adını/adlarını siliniz

(4) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(5) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(6) Birden fazla Üye Ülkede veya Akit Tarafta kullanılabilecek ya da Birlik/ortak transit rejimi kapsamında taşman eşya için teminatın kullanılması durumunda eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(7) Uygun olmayanı siliniz.

(8) Ortak Transit dışındaki rejimler sadece Birlik’te uygulanır.

(9) Nihai kullanım için gümrük beyanında belirtilen tutarlar içindir.

(10) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulü ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(11) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılmalıdır.

(4) İlave C5’te bulunan 7 numaralı kutuda, “TÜRKİYE” ve “ANDORRA (*)” sözcüklerinin arasına “BİRLEŞİK KRALLIK” ibaresi eklenmiştir.

(5) İlave C6’da bulunan 6 numaralı kutuda, “TÜRKİYE” ve “ANDORRA (*)” sözcüklerinin arasına “BİRLEŞİK KRALLIK” ibaresi eklenmiştir.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.