30.12.2021 Tarihli 31705 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5019

“AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ (OTÜ) ORTAK KOMİTESİ’NİN ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN I’İNCİ VE III’ÜNCÜ EKLERİNİ DEĞİŞTİREN 01/06/2021 TARİHLİ VE 1/2021 SAYILI KARARI

AB-OTÜ Ortak Komitesi,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve özellikle bu Sözleşme’deki 15(3) maddesinin (a) bendi ile ilgili olarak,

(1) Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasındaki Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin [1] (“Sözleşme”), 15(3) maddesinin (a) bendine dayanarak, anılan Sözleşme ile kurulan Ortak Komite’nin (“AB-OTÜ Ortak Komitesi”), Sözleşme Eklerinde yapılan değişiklikleri, kararları vasıtasıyla kabul ettiğini,

(2) (EU) 2015/2447 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün [2] (Uygulama Tüzüğü), gümrük borcunun tahsilatının devredilmesi talebine yönelik 311’inci maddesi, (EU) 2019/1394 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü [3] ile değiştirilmiştir. Bu itibarla, Uygulama Tüzüğü’nün 311’inci maddesini yansıtan, Sözleşme Ek-I’in 50’nci maddesinin, buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

(3) Uygulama Tüzüğü’nün, Birlik transitinde iş sürekliliği usulüne yönelik 72-04 sayılı İlave’si, (EU) 2020/893 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü [4] ile 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değiştirilmiştir. (EU) 2020/893 sayılı Uygulama Tüzüğü aracılığıyla, bu İlave’de yer alan kağıt usuldeki kapsamlı teminat sertifikalarının ve teminattan vazgeçme sertifikalarının geçerliliği, transitte iş sürekliliği usulünde daha fazla esnekliğe imkan vermek ve gümrük idarelerince yüklenen masrafların ve işlemlerin azaltılmasına olanak sağlamak amacıyla uzatılmıştır. Bu itibarla, 72-04 sayılı İlave’nin Bölüm I, Kısım III, Bent 19.3’ünü yansıtan Sözleşme Ek-1’in 79’uncu maddesi ile Ek I, İlave II, Bölüm III, Bent 19.3’ün, buna uygun şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliğin, Birlik gümrük mevzuatı ile Sözleşme nezdinde kefillere eşit şartlar sağlamak adına, 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren olacak şekilde, geriye dönük geçerli olması gerektiğini,

(4) Kefil taahhüdü formları, Sözleşme Ek-III’ün C1, C2, C4, C5 ve C6 ilavelerinde yer almaktadır. Bu formlar, diğer hususların yanı sıra, Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri ile diğer Akit Tarafları listelemektedir, AB-OTÜ Ortak Komitesi’nin 2/2018 sayılı Kararı [5] aracılığıyla, AB-OTÜ Ortak Komitesi, Birleşik Krallık’a bir Avrupa Birliği üye ülkesi olarak yapılan atıfları silmiş ve Birleşik Krallık’ın bir ortak transit ülkesi olarak, Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılımının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere atıflar eklemiştir. Bununla birlikte, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan [6] Çekilmesine İlişkin Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü’nün (Protokol) uygulanmasının bir sonucu olarak, Birlik transit işlemleri için Kuzey İrlanda’nın, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde geçerli olan bir teminatın Kuzey İrlanda’da da geçerli olacağını belirten bir şekilde listelenmesi gerektiğini,

(5) Protokol’ün uygulanmasının bir sonucu olarak ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EC) 471/2009 sayılı Tüzüğü’nün [7] 5(2) maddesi uyarınca, (EU) 2020/1470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü [8] aracılığıyla, Birleşik Krallık’ta Kuzey İrlanda nezdinde bir ayrım yapabilmek amacıyla “XI” kodu getirilmiştir. Sözleşme Ek-III’ün A2 ve B1 İlavelerinde tanımlanan ülke kodlarının kullanımının buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

(6) Yeni “XI” kodunun doğru uygulanmasını teminen, Sözleşme’de ülke kodlarının kullanımına yönelik tüm ibarelerin Sözleşme Ek-III’ün A2 ve B1 İlavelerine atıfta bulunması gerektiğini,

(7) AB-OTÜ Ortak Komitesinin 2/2018 sayılı Kararı 1 Ocak 2021 tarihinde; 1/2019 sayılı Kararı [9] ise 4 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1/2019 sayılı Karar, Sözleşme Ek-III’ün C1, C2, C4, C5 ve C6 Eklerinde yer alan kefil taahhütü formlarına “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin” yeni resmi adını getirirken; 2/2018 sayılı Karar, İlave C1, C2 ve C4’te “Makedonya Cumhuriyeti” eski resmi adını sehven geri getirmiştir. Bu itibarla, C1, C2 ve C4 İlavelerinde yer alan kefil taahhütü formlarında, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” şeklindeki yeni resmi adın geri getirilmesi gerektiğini,

(8) Dolayısıyla, Sözleşme’nin buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini

Dikkate alarak, bu Karar’ı almıştır:

Madde 1

  1. Sözleşme Ek I metni, bu Karar’ın A İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  2. Sözleşme Ek III metni, bu Karar’ın B İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2

Bu Karar, kabul edildiği gün itibarıyla yürürlüğe girer.

İlave A, bent 2 ve 3, 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulanır.

İlave B, bent 1 ila 4, Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katıldığı tarihten itibaren uygulanır.

Belgrad’da, 1 Haziran 2021’de yapılmıştır.

Ortak Komite adına

Başkan

  1. Radujko

İLAVE A

Sözleşme Ek I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1) Madde 50’ye, aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“3. Bir ortak transit işlemi ile ilgili bir ülkenin gümrük idaresi, Madde 114(2)(a)’da belirtilen süre sınırının tamamlanmasından önce, borcu doğuran olayların yerinin kendi sınırları içinde bulunduğuna yönelik kanıt elde ederse, bu idare derhal ve her halükarda bu süre sınırı içerisinde, hareket ülkesinin gümrük idaresinin, talepte bulunan gümrük idaresine, tahsilatı başlatma sorumluluğunu devretmesi için, uygun olarak gerekçelendirilmiş bir talep iletir.

  1. Hareket ülkesinin gümrük idaresi, 3 üncü fıkra uyarınca yapılan talebin alındığını teyit eder ve talepte bulunan gümrük idaresini, talebi karşılamayı ve talepte bulunan idareye tahsilatı başlatmak için sorumluluğu devretmeyi kabul edip etmediğine ilişkin olarak, talebin iletildiği tarihten itibaren 28 gün içinde bilgilendirir,”

(2) Madde 79 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a) 2 nci fıkra, aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“2. Bir kapsamlı teminat sertifikasının veya teminattan vazgeçme sertifikasının geçerlilik süresi beş yılı aşamaz. Bununla birlikte, bu süre, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ilave bir süre ile bir defa uzatılabilir.

(b) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“3. Sertifikanın geçerlilik süresi içinde, teminat gümrük idaresi, sertifikanın çok sayıda değişiklik neticesinde yeteri kadar okunabilir olmadığına ve hareket gümrük idaresi tarafından reddedilebileceğine ilişkin bilgilendirilirse, teminat gümrük idaresi sertifikayı hükümsüz hale getirerek, uygunsa yenisini düzenler.

  1. İki yıllık geçerlilik süresi olan sertifikalar geçerliliğini koruyacaktır. Bunların geçerlilik süresi, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre ile uzatılabilir.”

(3) İlave II, Bölüm III, Bent 19.3 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“19.3 Bir kapsamlı teminat sertifikasının veya teminattan vazgeçme sertifikasının geçerlilik süresi beş yılı aşamaz. Bununla birlikte, bu süre, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre için uzatılabilir.

Sertifikanın geçerlilik süresi içinde, teminat gümrük idaresi, sertifikanın çok sayıda değişiklik neticesinde yeteri kadar okunabilir olmadığına ve hareket gümrük idaresi tarafından reddedilebileceğine ilişkin bilgilendirilirse, teminat gümrük idaresi, uygunsa, sertifikayı hükümsüz hale getirerek yenisini düzenler.

İki yıllık geçerlilik süresi olan sertifikalar geçerliliğini koruyacaktır. Bunların geçerlilik süresi, teminat gümrük idaresi tarafından, beş yılı aşmayan ikinci bir süre için uzatılabilir.”

İLAVE B

Sözleşme Ek III aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1) İlave A1, Başlık II, Kısım II, transit beyan verisinin özelliklerine ilişkin bent B, “TEMİNAT REFERANSI” madde işareti, Alan 2’nin içeriğinde yer alan, “(ISO alfa 2 ülke kodu)” ifadesi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“(İlave A2’de yer alan ülke kodu)”;

(2) İlave A2, bent 1’e, aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Kuzey İrlanda için XI kodu kullanılır, XI kodu, Akit Taraflar nezdinde, Ülke (kutu 8 ve y kutu 8) ve Varış ülkesi (kutu 17a ve y kutu 17a) veri öğeleri için ihtiyaridir.”

(3) İlave A4, bent 1, Alan 2’nin içeriğinde yer alan, “(ISO alfa 2 ülke kodu)” ifadesi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“(İlave A2’de yer alan ülke kodu)”;

(4) İlave B1, Kutu 51, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a) “GB Birleşik Krallık” metni aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“GB Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç)”;

(c) Aşağıdaki kod listeye eklenmiştir:

“XI Kuzey İrlanda”;

(5) İlave C1’de yer alan bent 1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1) “Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi ile değiştirilmiştir;

(2) “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” ifadesinden sonra, aşağıdaki son not, son not 3’ten önce olacak şekilde eklenmiştir:

“Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dâhil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.”

(6) İlave C2’de yer alan bent 1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a) “Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi ile değiştirilmiştir;

(b) “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” ifadesinden sonra, aşağıdaki son not eklenmiştir:

“Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dâhil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.”

(7) İlave C4’te yer alan bent 1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a) “Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi ile değiştirilmiştir;

(b) “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” ifadesinden sonra, aşağıdaki son not eklenmiştir:

“Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dâhil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.”

(8) İlave C5’te bulunan 7 numaralı kutuda, “BİRLEŞİK KRALLIK” ibaresinden sonra, aşağıdaki dipnot eklenmiştir:

“(**) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilmelidir.”

(9) İlave C6’da bulunan 6 numaralı kutuda, “BİRLEŞİK KRALLIK” ibaresinden sonra, aşağıdaki dipnot eklenmiştir:

“(**) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilmelidir.”

[1] OJ L 226,13.8.1987, p.2.

[2] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Birlik Gümrük Kodu’nu tesis eden (EU) 952/2013 sayılı Tüzüğü’nün bazı hükümlerinin uygulanması için detaylı kuralları tesis eden, 24 Kasım 2015 tarihli ve (EU) 2015/2447 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (OJ EU L 343,29,12.2015, p. 558).

[3] Birlik gümrük bölgesinden çıkış ve serbest dolaşıma girişe yönelik gözetime ilişkin bazı kurallarla ilgili olarak (EU) 2015/2447 sayılı Uygulama Tüzüğü’nü değiştiren ve düzelten, 10 Eylül 2019 tarihli ve (EU) 2019/1394 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (OJ EU L 234,11.9.2019, p. 1).

[4] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Birlik Gümrük Kodu’nu tesis eden (EU) 952/2013 sayılı Tüzüğü’nün bazı hükümlerinin uygulanması için detaylı kuralları tesis eden (EU) 2015/2447 sayılı Uygulama Tüzüğü’nü değiştiren, 29 Haziran 2020 tarihli ve (EU) 2020/893 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (OJ EU L 206, 30.6.2020, p. 8).

[5] AB-OTÜ Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 04/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı Kararı [2018/1988] (OJ EU L 317, 14.12.2018 p.48)

[6] OJ EU L 29, 31.1.2020, p. 7.

[7] Üye olmayan ülkeler ile dış ticarete yönelik Topluluk istatistiklerine ve (EC) 1172/95 sayılı Konsey Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırmaya ilişkin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 6 Mayıs 2009 tarihli ve (EC) 471/2009 sayılı Tüzüğü (OJ EU L 152, 16.6.2009, p. 23).

[8] Uluslararası eşya ticaretine ve iş istatistiklerinin coğrafi ayrımına ilişkin Avrupa istatistiklerinin, ülke ve bölgelere yönelik nomenklatürüne ilişkili, 12 Ekim 2020 tarihli ve (EU) 2020/1470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (OJ EU L 334, 13.10.2020, p.2).

[9] AB-OTÜ Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme’yi değiştiren 04/12/2019 tarihli ve 1/2019 sayılı Kararı [2020/487] (OJ EU L 103, 3.4.2020, p. 47).

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.