image_pdfimage_print

30.12.2021 Tarihli 31705 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5045

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 ARALIK 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AÇIKLAMALAR

A – 
1. SÜTUN : “POZİSYON NUMARASI”
 İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB’nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.
  
 1 2 3 4   5 67 89 1011 12
 AS Nomanklatür KoduKombine Nomanklatür KoduMilli alt açılım koduİstatistik kodu
  
2. SÜTUN :“EŞYANIN TANIMI”   
 Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.
  
3. SÜTUN : “ÖLÇÜ BİRİMİ”   
 Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.
  
4. SÜTUN : “KANUNİ VERGİ HADDİ”
 Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki “Poziyon No” , “Eşyanın Tanımı” ve “Ölçü Birimleri” sütunları esas alınacaktır.
B- 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 


ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

GT  : Gross ton 
c/k  : Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg) 
ce/el  : Hücre adedi 
ct/l  : Ton başına taşıma kapasitesi(1)
 : Gram 
gi F/S  : Gram olarak fissile izotop 
kg H2O2  : Kilogram olarak Hidrojen peroksit 
kg K2 : Kilogram olarak Potasyum oksit 
kg KOH  : Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 
kg met.am.  : Kilogram olarak Metil aminler 
kg N  : Kilogram olarak Azot 
Kg NaOH  : Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda) 
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık 
kg P2O5  : Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 
kg %90 sdt : Kilogram olarak % 90 kuru ürün 
kg U  : Kilogram olarak Uranyum 
1000 kWh  : 1000 kilovat saat 
 : Litre 
Kg C5H14CINO : Kilogram olarak Kolin klorür 
l alc. %100 : Litre olarak saf alkol (%100) 
 : Metre 
m2  : Metre kare 
m3  : Metre küp 
1000 m3  : 1000 Metre küp 
p/a  : Çift 
p/st  : Adet 
100 p/st  : 100 Adet 
1000 p/st  : 1000 Adet 
TJ  : Terajul (Brüt kalori değeri) 
t.CO2:Ton CO2 (karbon dioksit) eşdeğeri

(1) “Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)”nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.


KISALTMALAR

Kbit : 1024 bit
   
Mbit : 1048576 bit
   
kg/br : Kilogram (brüt) 
   
kg/net : Kilogram (net) 
   
kg/net mas : Kilogram olarak net kuru ürün
   
 : Avro 
   
INNM : Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
   
RON : Araştırma Oktan Numarası
   
INN : Uluslararası tescil edilmemiş isim
   
ISO : Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 
   
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
   
MAX : Maksimum
   
MIN : Minimum
   
ml/g : Gram başına mililitre

 


TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1.Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.
  
2.(a)Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.
 (b)Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.
   
3.(2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:
 (a)Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.
 (b)(3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.
 (c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.
   
4. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
 
5.

Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

 (a)Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.
 (b)Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.
 
6.Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır. 

Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

 


 

İÇİNDEKİLER
Fasıl No: 

BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

1Canlı hayvanlar
2Etler ve yenilen sakatat
3Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
4Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
5Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 

BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER  

6Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
7Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
9Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10Hububat
11Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 

BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL VEYA MİKROBİYAL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

15Hayvansal , bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
 

BÖLÜM IV 
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN
 İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN
YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER

16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya böceklerin müstahzarları
17Şeker ve şeker mamulleri
18Kakao ve kakao müstahzarları
19Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler;
nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler
 

BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER

25Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26Metal cevherleri, cüruf ve kül
27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
 

BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

28Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29Organik kimyasal ürünler
30Eczacılık ürünleri
31Gübreler
32Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,”dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38Muhtelif kimyasal maddeler
 

BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

39Plastikler ve mamulleri
40Kauçuk ve kauçuktan eşya
 

BÖLÜM VIII
HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE
KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE
BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL
EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)

41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
 

BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

44Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45Mantar ve mantardan eşya
46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 

BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
 

BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

50İpek
51Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52Pamuk
53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55Sentetik ve suni devamsız lifler
56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler
59Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60Örme veya kroşe eşya
61Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62Örülmemiş veya krose olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
 

BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA  

64Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65Başlıklar ve aksamı
66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
 

BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69Seramik mamulleri
70Cam ve cam eşya
 

BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

71Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
 

BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

72Demir ve çelik
73Demir veya çelikten eşya
74Bakır ve bakırdan eşya
75Nikel ve nikelden eşya
76Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77(Armonize Sistem Nomanklatürü’nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78Kurşun ve kurşundan eşya
79Çinko ve çinkodan eşya
80Kalay ve kalaydan eşya
81Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83Adi metallerden çeşitli eşya
 

BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

84Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI

86Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 

BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

93Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA

94Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96Çeşitli mamul eşya
 

BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

97Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
98Akit taraflarca özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur
99Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları
  
 EK: Kod numaralarını gösterir bileşim tablosu

 

2021-2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Karşılaştırma Tablosu İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print