AB Türkiye Norveç ve İsveç Arasında Menşe Kümülasyonu

Kaydet
Kapat

01.09.2023 Tarihli 32296 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 7540

Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Menşe Kümülasyonuna dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı arasında Mektup Teatisi şeklinde Anlaşma

A. Türkiye Cumhuriyeti’nden Mektup

Ankara, 4 Aralık 2019

Bayım/Bayan,

1. Türkiye Cumhuriyeti (“Türkiye”) ve Norveç Krallığı (“Norveç”), bu Mektup teatisinin (“bu Anlaşma”) Tarafları olarak, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (“GTS”) amaçlan doğrultusunda, aynı menşe kurallarını aşağıdaki genel ilkeler ile uyguladıklannı kabul eder:

(a) “menşeli ürünler” kavramının aym koşullan esas alan tanımı;
(b) bölgesel menşe kümülasyonuna ilişkin hükümler;
(c) GTS menşe kurallan çerçevesinde Avrupa Birliği (“Birlik”), Türkiye, Norveç veya İsviçre Konfederasyonu (“İsviçre”) menşeli girdilere kümülasyon uygulanmasına ilişkin hükümler;
(d) menşeli olmayan girdiler için genel toleransa ilişkin hükümler;
(e) faydalanan ülkeden gelen ürünlerin değiştİrilmemesine ilişkin hükümler;
(f) müfrez menşe ispat belgelerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler;
(g) faydalanan ülkelerdeki yetkili makamlarla menşe ispat belgeleri konusunda idari işbirliği gerekliliği.

2. Türkiye ve Norveç; ilgili GTS menşe kuralları çerçevesinde, Birlik, Türkiye, Norveç veya İsviçre menşeli girdilerin, menşeli ürünler statüsüne haiz olmak için o faydalanan ülkede yetersiz işçilik veya işlem olarak değerlendirilen faaliyetlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, bir Tarafın GTS rejiminden faydalanan ülkenin menşeini kazandığını kabul eder.

Türkiye’nin ve Norveç’in gümrük idareleri, özellikle girdilere ilişkin menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü amacıyla birbirlerine, bir önceki bentte atıfta bulunulan uygun idari işbirliğini sağlar. Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Konvansiyon’un (“PAAMK Sözleşmesi”) Ek Finde belirtilen idari işbirliğine ilişkin hükümler uygulanır.

Bu fıkradaki hükümler, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de imzalanan, Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşme ile kurulan Örgüt tarafından kabul edilen Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin (“Armonize Sistem”) 1 ila 24. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

3. Türkiye ve Norveç bu vesileyle, diğer Tarafın bu amaç için kaydolan yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişileri tarafmdan müfrez menşe beyanları şeklinde düzenlenen müfrez menşe ispat belgelerini kabul etmeyi taahhüt eder.

Taraflardan her biri, müfrez menşe beyanları kapsamındaki ürünlerin tercihli muameleye uygunluğunu, kendi mevzuatına uygun olarak değerlendirebilir.

4. Her bir Taraf, müfrez menşe beyanı düzenlenmeden önce aşağıdaki koşullara uyulmasını sağlar:

(a) müfrez menşe beyanı sadece, asıl menşe ispat belgelerinin, Türkiye veya Norveç’de geçerli mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olması durumunda yapılabilir;
(b) bir menşe beyanı veya bir müfrez menşe beyanı, yalnızca ürünlerin bir Tarafta serbest dolaşıma konulmamış olduğu hallerde, asıl menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin tamamını veya bir bölümünü bir Taraftan diğer Tarafa göndermek amacıyla, bir veya daha fazla müfrez menşe beyanı ile değiştirilebilir;
(c) ürünler, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük gözetimi altında kalır ve değiştirilmez, herhangi bir şekilde dönüştürülmez veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçirilmez (“değiştirilmeme ilkesi”);
(d) ürünler bir Tarafça tanınan menşe kurallarına bir istisna kapsamında menşe statüsü kazanmış ise, ürünlerin diğer Tarafa yeniden sevk edilmesi halinde, müfrez menşe beyanı düzenlenmez;
(e) diğer Tarafın topraklarına yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlerin bölgesel kümülasyon yoluyla menşe statüsü kazanmış olması halinde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından müfrez menşe beyanı düzenlenir;
(f) diğer Tarafın topraklarına yeniden sevkiyatı yapılacak ürünlere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafça tercihli muamele uygulanmaması halinde de yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafından müfrez menşe beyanı düzenlenebilir.

5.4 (c) bendi uyarınca, aşağıdakiler uygulanır:

Değiştirilmeme ilkesine uygunluğa dair şüpheye yer olduğu hallerde, nihai varış Tarafının gümrük idareleri, beyan sahibinden, bu ilkeye uygunluğun herhangi bir şekilde verilebilecek olan kanıtlarını sunmasını talep edebilir.

Yeniden sevkiyatı yapan Tarafin gümrük idareleri, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin talebi üzerine, ürünlerin o Tarafın topraklarında bulunduğu süre boyunca gümrük gözetimi altında kaldığını ve o Tarafın topraklarında depolanması sırasında değiştirilmesine, herhangi bir şekilde dönüştürülmesine veya iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik gerekli olanlar dışında işlemden geçirilmiş olmasına İlişkin hiçbir yetkinin verilmediğini tasdik eder.

6. Her bir Taraf aşağıdaki hususları temin eder:

(a) müfrez menşe beyanlarının, Türkiye ve Norveç’in GTS rejiminden faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, Türkiye ve Norveç gümrük idareleri, bu müfrez menşe beyanlarının sonradan kontrolü amacıyla, birbirlerine uygun idari işbirliğini sağlar. Nihai varış Tarafının talebi üzerine, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri, asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür ve bu sürecin takibini gerçekleştirir;
(b) müfrez menşe beyanlarının, nihai varış Tarafının GTS rejiminden münhasıran faydalanan bir ülkede yapılan asıl menşe beyanlarına karşılık gelmesi durumunda, bu Taraf, faydalanan ülkeyle işbirliği halinde asıl menşe beyanlarıyla ilgili sonradan kontrol sürecini yürütür. Kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanları veya uygun hallerde, kontrol kapsamındaki müfrez menşe beyanlarına karşılık gelen asıl menşe beyanlarının nüshaları, sonradan kontrol sürecine imkan tanımak üzere, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren Tarafın gümrük idareleri tarafından, nihai varış Tarafının gümrük idarelerine iletilir.

7. Her bir Taraf bunları sağlar:

(a) yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, her bir müfrez menşe beyanında aşağıdakileri belirtir:

i. asıl menşe beyanından, yeniden sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin olarak ahnan tüm hususlar;
ii. asıl menşe beyanının düzenlendiği tarih;
iii. uygun olması halinde, menşe beyanı kapsamındaki eşyaya uygulanan kümülasyonla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, asıl menşe beyanındaki hususlar;
iv. isim, adres ve kayıtlı ihracatçı numarası;
v. Norveç veya Türkiye’deki alıcının ismi ve adresi;
vi. menşe beyanının yapıldığı tarih ve yer;

(b) her bir müfrez menşe beyanı ‘Replacement statement’ veya ‘Attestation de remplacement’ ibaresini içerir;
(c)     müfrez menşe beyanları, ilk sevkiyatta yer alan menşeli ürünlerin kıymetine bakılmaksızın, ihracatçıların menşei kendilerinin belgelendirmesine dair Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi adı verilen elektronik sisteme kayıtlı olan, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişiler tarafindan düzenlenir;
(d)     bir menşe beyanının değiştirildiği hallerde, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi, asıl menşe beyanı üzerinde aşağıdakileri belirtir:

i.         müfrez menşe beyan(lar)ının düzenlenme tarihi ve müfrez menşe beyan(lar)ı kapsamındaki eşyanın miktarı;
ii.         yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişinin ismi ve adresi;
iii.     Türkiye’deki veya Norveç’deki alıcı veya alıcıların isim ve adresi.

(e)     asıl menşe beyanına ‘Replaced’ veya ‘Remplace’ ifadesi yazılır;
(f)     bir müfrez menşe beyanı düzenlendiği tarihten itibaren oniki ay geçerlidir;
(g)     müfrez menşe beyanları İngilizce veya Fransızca düzenlenir.

8. Asıl menşe beyanları ve müfrez menşe beyanlarının nüshaları, yeniden sevkiyatı gerçekleştiren kişi tarafından müfrez menşe beyanlarının düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

9. Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir farklılık, yalnızca Taraflar arasındaki ikili müzakerelerle çözülür. Farklılıkların İsviçre\’nin ve/veya Birliğin çıkarlarını etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır.

10. Taraflar, bu Anlaşmayı, her an yazılı olarak karşılıklı anlaşma yoluyla değiştirebilir. Her bir Taraf, Taraflardan birinin talebi üzerine bu Anlaşmada yapılacak olası değişikliklerle ilgili olarak istişarede bulunur. Değişikliklerin İsviçre\’nin ve/veya Birliğin çıkarlarını etkileme ihtimali varsa, onlara danışılır. Bu tür değişiklikler, her iki Tarafın ulusal gerekliliklerinin tamamlandığını birbirlerine bildirmesinden sonra, karşılıklı olarak mutabık kalman bir tarihte yürürlüğe girer.

11. İşbu Anlaşmanın düzgün işleyişine ilişkin ciddi şüphelerin olması durumunda, Taraflardan biri, Anlaşmanın uygulanmasını diğer Tarafın üç ay önceden yazıh olarak bilgilendirilmesi şartıyla askıya alabilir.

12. İşbu Anlaşma. Taraflardan biri israfından diğer Tarafın üç ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla feshedilebilir.

13. İşbu Anlaşmanın 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında, Türkiye ile İsviçre arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve İsviçre tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyla Taraflardan ter biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş İsviçre menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

14. İşbu Anlaşmanın* 2 nci fıkrasının birinci bendi kapsamında Birlik ile Türkiye arasındaki Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ve Birlik tarafından karşılıklı olarak uygulanması kaydıyia. Taraflardan her biri, GTS’den faydalanan ülkelerde ikili kümülasyon kapsamında işçiliğe tabii tutulmuş Birlik menşeli girdileri içeren ürünler için Taraf ülkelerde müfrez menşe beyanı düzenlenebilmesini sağlayabilir.

15. İşbu Anlaşma, Norveç ve Türkiye’nin iç kabul süreçlerinin tamamlandığım birbirlerine bildirdiği tarihi izleyen üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Hükümetinizin yakandaki hususlarla mutabık olduğunu teyit ederseniz, minnettar olurum.

Yukarıdaki hususların Hükümetiniz için kabul edilebilir olması halinde, işbu mektubun ve onayınızın birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında bir Anlaşma teşkil edeceğini teklif etmekten onur duyuyorum.

Lütfen, Bayım, en yüksek düşüncemin güvencesini kabul edin.

Türkiye Cumhuriyeti adına,

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür

Sn. Hüsnü BİLEMRE
Uluslarımı Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
Ticaret Bakanlığı, Türkiye

Resmi Gazete İçin Link Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top