Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : AB’den İthal Edilen Eşya
İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici
16. Maddesinin Uygulanması

14.07.2020/55808367
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ:   a) 26.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı yazımız.
            b) 17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Mezkur Yönetmelik değişikliğinden sonra ilgide kayıtlı yazılarda bahsi geçen konulara ilişkin bir takım tereddütlerin yaşanıldığı anlaşılmış olup yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 1 Nisan 2020 tarihindeki Gümrük Yönetmeliğideğişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için;

1) Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 nci maddesi kapsamında yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

Eşyanın menşeine ilişkin ilgili mevzuatına uygun belgelerle (menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı) birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması halinde;

A. Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin sunulmuş olması ancak eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanının beyanname ekinde bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu İGV/EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1) Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2) Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacaktır.

B. “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği`nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişinden sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi ile 2018/11799 sayılı Karar kapsamına giren ve ilgi (b) de kayıtlı yazımız doğrultusunda ek tahakkuk kararının düzenlendiği durumda yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde; ek tahakkuk kararı;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

ek tahakkuk kararının iptal edilmesi şeklinde işlem tesis edilecektir. Ek tahakkuk kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce söz konusu menşe belgelerinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, belgelerin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) AB`den ithal edilen eşya için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmamasından dolayı eşyanın tabi olduğu İGV veya EMY’nin ödendiği ve yükümlüsünce gümrük idaresine beyannamenin tescilinden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek gümrük idaresine geri verme başvurusunun yapıldığı ancak ilgi (a) da kayıtlı yazımız uyarınca menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği durumda, yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, red kararı;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

e) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

red kararı iptal edilerek İGV veya EMY’nin geri verilmesi şeklinde işlem yapılacaktır. Red kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/1 ve 16/2 maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top