06.11.2021 Tarihli 31651 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 

Konu: Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler

GENELGE
2021/22

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir,

1-   Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanından oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu” (Kurul) teşekkül ettirilmiştir.

2-   Kurulun oluşturacağı strateji ve alacağı kararlar çerçevesinde görev icra etmek üzere, Kurul tarafından Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında alt kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecektir.

3-   Kurul ve alt kurulların sekretarya hizmetleri ile alman kararların takibi Ticaret Bakanlığınca yürütülecektir.

4-   Kurul tarafından belirlenecek strateji ve alınacak kararlar doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarım yürütecek ve sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlar ile paylaşılacak ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır.

5-   Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi” faaliyetlerine devam edecektir. Ekibin çalışma usul ve esasları, ilgili kurumlann görüşleri alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecektir. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ilgili bakanlıklarca Özel Ekip ile paylaşılacaktır.

6-   Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile protokolleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek ihtiyaçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gecikmeksizin karşılanacaktır.

7-   Petrol piyasasında usulsüz faaliyet yürüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacaktır.

8-   Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak denetimler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili diğer birimleri tarafından gerekli teknik destek verilecektir.

9-   Kolluk birimleri tarafından, akaryakıt tüketimleri yüksek olan sektörlerde kullanılan akaryakıtın yasalhğı denetlenecek ve depo ya da araçlarda yapılacak olan aramalarda valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

10-   Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede denetim gücünün en etkin şekilde kullanılmasını teminen, ilgili bakanlıklarca sektöre yönelik risk analizi çalışmalarına öncelik verilecek ve bu amaçla veri toplamaya yönelik sistemler geliştirilecektir.

11-   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, dağıtım ve otomasyon firmalarının mali yeterlilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı noktasında değerlendirme yapılırken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından görüş alınacaktır.

12-   Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)” Ticaret Bakanlığının resmî internet adresinde (www.ticaretgov.tr) yayınlanacak ve Eylem Planında yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecektir.

2012/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.