Search
Close this search box.

Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.99-00061239735
Konu : Akaryakıt Karıştırma İşlemleri

05.02.2021 / 61239735
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetlere ilişkin 31/b maddesinde yapılan düzenleme ile antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması mümkün kılınmış, konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1) ile transit akaryakıt antrepolarında yapılacak karıştırma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sektör temsilcilerinin Bakanlığımıza yaptığı başvurularda; istenilen vasıfta denizcilik ürünlerinin yurt içinde karıştırılmasına olanak sağlanarak döviz tasarrufunda bulunulması ve pazar payının korunmasını teminen transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca hazırlanan karışım ürünlerinin söz konusu antrepoda eşya satış ve devri ile lisans sahibi firmalarca ihrakiye tesliminde kullanılabilmesine yönelik talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu başvurular ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan görüş istenmiş olup alman Kurumun cevabi yazısında özetle; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisanslandırılmamış ve transit rejime tabi antrepolarda, ihrakiye teslim lisansı sahibi olmayan kişilerce ürünlerin karıştırılıp karıştırılamayacağı ile ortaya çıkan ürünlerin ihrakiye teslim lisansı sahiplerine teslimine ilişkin değerlendirme yapma yetkisinin Bakanlığımız uhdesinde olduğu, ancak söz konusu ürünün ihrakiye faaliyeti kapsamında kullanılmadan önce depo çıkışlarında Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında “analiz raporu” düzenlenmesi ve bu kapsamda söz konusu akaryakıt teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No: 1) yetki başlıklı 6 ncı maddesinde; (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir. Hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (seri no: 1) kapsamında transit akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilen karıştırma işlemleri neticesinde elde edilen akaryakıt ürünlerinin mezkur Tebliğ kapsamı ihrakiye lisansına sahip firmalara söz konusu antrepolarda satış ve devri ile ihrakiye olarak teslimi mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top