Search
Close this search box.

Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-161.99-00085907695                                                       GÜNLÜDÜR
Konu : Ambar Çıkış İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 06.12.2019 tarihli ve E-73421605-161.99-00050106106 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ile BİLGE Sistemi Özet Beyan modülünde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrana eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulmasının zorunlu hale getirildiği; ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. Kimlik Numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı olan T.C. Kimlik Numaraları arasında yer alıp almadığı sistem tarafından kontrol edilerek, kayıtlı olmaması durumunda çıkış işlemine onay verilmemesi şeklinde teknik düzenlemenin yapılarak devreye alındığı duyurulmuştur.

Konuya ilişkin olarak 25 Mayıs 2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; mezkur Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası:

“Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekâlet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.” şeklinde,

130 uncu maddesinin birinci fıkrası ise “Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla; yapılan mevzuat değişikliği doğrultusunda; eşyanın tesliminin işletmenin sorumluluğunda olduğu hususu da göz önüne alınarak BİLGE Sisteminde eşya teslimine ilişkin yapılan düzenleme çerçevesinde eşyanın teslim edildiği kişi bilgisinin sisteme kaydedilmesi ve YKTS’ye gümrük müşavir yardımcısı ve diğer profilinde kayıt yapılması uygulamasına 05.06.2023 tarihi itibariyle son verilecek olup bu kapsamda gerek eşyanın çıkışı esnasında BİLGE Sisteminde gerekse de “diğer” ünvanı ile eşya teslimi takibi yapılabilmesini teminen Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde kayıt yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Konuya ilişkin olarak bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top