Search
Close this search box.

Antrepo İzinleri ve Stok Takip Sistemi Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.99
Konu :  Antrepo İzinleri ve Stok Takip Sistemi

13.10.2020/58167938
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzün 12.10.2020/58104333 tarih/sayılı yazıları ve eki Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2020/58058677 tarih/sayılı yazılarında özetle; 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile genel antrepo açma ve işletme izinlerinin, açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verileceği, süre sonunda faaliyetine devam etmek isteyen antrepo işleticilerinin açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep edebileceği ve talebin uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresinin beş yıl uzatılacağı, süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen genel antrepoların açma ve işletme izinlerinin iptal edileceğinin hükme bağlandığı,

Ayrıca, geçici on birinci madde ile antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınacağı ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi gerektiği ,

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği EK-80nin antrepoda aranacak şart ve nitelikler bölümünün 1 nci maddesinin (r) bendinde, antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren stok takip sisteminin kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş olması şartının bulunduğu,

Bu çerçevede,

-Söz konusu yönetmelik maddeleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınarak firmalara duyuruların yapılması,

-Stok takip sistemine ilişkin Bakanlık nezdinde çalışmaların devam ettiği bildirilmiş olup, firmaların da Gümrük Yönetmeliği Ek-83te yer alan bilgileri içeren stok takip sistemlerini hazır hale getirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla mezkur talimat doğrultusunda, antrepolarda görevli Yetkilinderilmiş Gümrük Müşaviri nezaretinde stok takip sistemlerinin Gümrük Yönetmeliği Ek-83’te yer alan bilgileri eksiksiz içerecek şekilde hazır hale getirilmesini,

Tebliğen rica ederim.

Temel Sıtkı EYÜPOĞLU
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
Genel ve Özel Antrepo İşleticisi Firmalar.
Görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top