Search
Close this search box.

Antrepoda Depolanma Hk – 22.05.2019

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-131.99
Konu : Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri
Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanması Hk.

22.05.2019/44545309
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Cad. No:35 K: 1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı ,34 425 Tophane/İSTANBUL)

İlgi: 05.04.2019 tarihli, 2019/1484-BU sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınız konusu incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğin “Antrepoya konabilecek Eşya” başlıklı 330/1 maddesi;

“Gümrük antrepolarına;

a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,

b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya, konulabilir.

“Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süreye ilişkin 346. maddesi ise;

” (1) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.

(2) Birinci fıkra hükmüne istisna olarak antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde otuz gün içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullarda, gümrük antrepo rejimi dahil başka bir rejim beyanında bulunulması halinde, bu beyana ilişkin süre göz önüne alınır.

(5) Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile, bir süre tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşya, Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri uyarınca tasfiye edilir.”
Hükmüne amirdir.

Diğer taraftan antrepo rejimi kapsamında işlem görüp serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış eşyanın antrepodan çıkarılacağı süreye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top