T.C
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : E-73421605-700-00062318743                                                                      Konu : Antrepoda Kağıtsız Beyanname

15.03.2021/62318743   
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin 21.12,2020 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup. 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın ekteki excel tablosunda yer alan gümrük idarelerinde yaygınlaştırılması planlanmakladır.

Bu çerçevede. 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler ekte yer alan gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

– 29.03.2021 – 04.04.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

– 05.04.2021 tarihi itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

– Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.

Pilot uygulamanın nihai hedefi ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olup, bu kapsamda halihazırda kağıt nüshalar üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya İlişkin yapılan başkaca işlemlerin kimin tarafından yapıldığı bilgisini de içerecek şekilde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede bahse konu uygulamanın Bölge Müdürlüğünüz ve ilgili Gümrük Müdürlüklerince yakından takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası, sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.       

Uygulamaya ilişkin ekte yer alan Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili yükümlülerin, bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinalini Ve Ek’ini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.