Search
Close this search box.

Ardiye Ücreti Hakkında Yazı (3065 Sayılı KDV Kanunu)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.02-
Konu : Ardiye Ücreti Hk

05.08.2022/76949193
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ
Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat: 1-2-3 34425 Tophane-İSTANBUL

İlgi: 28.02.2022 tarihli ve 2022/1042-BU sayılı yazınız.

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 72710254 sayılı yazısı ekinde alınan ilgide kayıtlı, ardiye giderlerinin KDV matrahına dahil edilmesi ile ilgili yazınız, Genel Müdürlüğümüz görev alanı itibariyle ve İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden konu ile ilgili olarak yürütülen işlemler hususunda alınan bilgiler de dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 21/c maddesi uyarınca, “gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler”, ithalatta KDV matrahına dahil edilmektedir.

Diğer taraftan, KDV Uygulama Tebliğinin 3/A-2 bölümünde konu ile ilgili olarak, “…ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da “İşlem bedelinin … TL’si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir.” şeklinde bir açıklama yapılır.” denilmektedir.

Bu itibarla, anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde beyanda bulunulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top