T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40651288-503.03-
Konu : 2020/9 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

04.08.2022 / 76982804
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ
Kemeraltı Cadddesi Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat: 1-2-3 34425 Tophane-İSTANBUL

İlgi: 26.07.2022 tarihli ve E-20117910-112.02-00076618642 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/9) hükümleri çerçevesinde bahsekonu Tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan eşyanın ithalatı ileriye yönelik olarak kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Anılan Tebliğin 4. maddesi “Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK 2’de yer alan Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile “ithalat.ebirlik.org.tr” internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda sunulan evrakların asılları Kayıt Merkezince talep edilebilir.” hükmünü amirdir.

Bu bağlamda, ilgide kayıtlı yazınıza konu talep değerlendirilmiş olup bu aşamada anılan talebin karşılanması uygun görülmemektedir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemlerdeki mevzuat çalışmalarında söz konusu talepler gözden geçirilebilecektir.
Bilgilerini rica ederim.

Aslı ÖZSÜR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İthalat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.