Askıya Alma Rejimi – Tarife Kontenjanı Hakkında

Kaydet
Kapat

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden Yapılan Bir Duyuruda;

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 1.1.2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 10.5.2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara aşağıdaki “Askıya Alma Sistemi Hakkında Genel Bilgilendirme” den ulaşılabilmektedir.

Ek İçin Tıklayınız.

07.04.2022 / 14:34:31


Askıya Alma Sistemi Hakkında Genel Bilgilendirme

I- ASKIYA ALMA SİSTEMİ  

Askıya Alma Sistemi, Türkiye ve AB’de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için gümrük vergilerini askıya alma, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı (kota) uygulanmaktadır.
Bu uygulama ile sanayicimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri ile tarım ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.

Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.

Bitmiş/nihai ürünler ve perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.

Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Liste’de yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de (3. Mükerrer) yayımlanan İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Listesinin incelenmesi gerekmektedir. İthalat Tebliği (İthalat:2022/18) Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir. Söz konusu İthalat Tebliği’ne (İthalat: 2022/18) ulaşmak için tıklayınız.

Askıya Alma Sistemi Nasıl İşlemektedir?  

Bakanlığa yapılan başvurular, Avrupa Komisyonu (Komisyon) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubuna (ETSG) iletilmektedir. Tüm AB üyesi ülkeler ve Türkiye’den toplanan talepler (askıya alma, temdit, itiraz) ülkemiz delegelerinin de katıldığı ve yukarıda takvimi verilen toplantılarda müzakere edilir. Bu müzakereler sonucunda, ilgili dönemin askıya alma rejimi güncellemeleri (uygulamaya giren ve çıkan ürünler) Komisyon’a iletilir. Komisyon tarafından nihai kararın verilmesini müteakip, Askıya Alma Sistemi güncellemeleri AB ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.

Hangi Ürünler için Askıya Alma / Kota Başvurusu Yapılabilir?

  • Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
  • Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
  • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma / kota başvurusu yapılabilir.

Kimler Askıya Alma / Kota Başvurusu Yapabilir?

  • Türkiye’de yerleşik,
  • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan (kapasite raporu bulunan) üretici firmalar askıya alma / kota başvurusu yapabilir.
  • II- YENİ BAŞVURULARIN YAPILIŞI

Tüm belgeler elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine ve ayrıca ıslak imzalı olarak fiziki posta yoluyla Genel Müdürlüğe iletilecektir. Aşağıda her bir başvuru türü için ibraz edilmesi gereken belgeler sıralanmaktadır. Hem Türkçe hem de İngilizce ek ve formlardaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Tebliğ hükümlerine göre yapılan ve Bakanlığa iletilen başvurular için ayrıca:

  • Başvuru/itiraz konusu ürüne dair teknik bilgiler (teknik resimler, block diyagramları, fotoğraf, katalog, kimyasal formül vs)
  • Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları
  • Geçerli kapasite raporu

belgeleri gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Askıya Alma Sistemine dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.

Toplantı takvimi

 Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Birinci ETSG Toplantısı  20.04.2022-15.05.2022 tarihleri arasında  20.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında
İkinci ETSG Toplantısı  05.06.2022-15.06.2022 tarihleri arasında  05.12.2022-20.12.2022 tarihleri arasında
Üçüncü ETSG Toplantısı  05.07.2022-15.07.2022 tarihleri arasında  20.01.2023-30.01.2023 tarihleri arasında
Ek(İhtiyari) ETSG Toplantısı  01-15.09.2022 tarihleri arasında  15.02.2023 ile 28.02.2023 tarihleri arasında

Yeni Askıya alma/kota talepleri

 Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi  01. 01.2023  01.07.2023
Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih *  15.02.2022  15.08.2022

Yeni Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ek-2 (Askıya Alma ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Taleplerine ilişkin Başvuru Dilekçesi, istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-2A (Türkçe Talep Formu)

Ek-2B (İngilizce Talep Formu)

Ek-5A (Türkçe Beyan Formu)

Ek-5B (İngilizce Beyan Formu) 

III-  ASKIYA ALINAN/ALINMASI TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE İTİRAZ EDİLMESİ

Askıya Alınan/alınması Teklif Edilen Ürünleri Üretiyorum, İtiraz Nasıl Edilir?

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisinden muaf olan bir ürünü veya askıya alınması talep edilen bir ürünü, Türkiye’de imal eden bir üretici, mevcut ya da yeni talep edilen askıya almaya itiraz edebilir.

Askıya Alma Sistemi kapsamındaki mevcut ürünler güncel V Sayılı Liste’de yer almaktadır.

Söz konusu liste, müzakere süreci boyunca güncellenmekte, bu güncellemeler eş zamanlı olarak Bakanlığımızca yayımlanan listeye yansıtılmaktadır.

Yeni askıya alma taleplerine ilişkin itirazlar, İthalat Genel Müdürlüğüne İkinci ETSG toplantısından 5 iş günü öncesinde yapılır.

Yürürlükteki askıya alma sistemine tabi ürünlere yapılacak itirazlar ise, yine İthalat Genel Müdürlüğüne Birinci ETSG toplantısından 5 iş günü öncesinde yapılır.

01.01.2023 Dönemi itiraz tarihleri

Yeni Askıya Alma Taleplerine İtiraz
01.06.2022
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünler 01.05.2022

01/07/2023 Dönemi itiraz tarihleri

Yeni Askıya Alma Taleplerine İtiraz
01.12.2022
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünler
15.10.2022

İtiraz Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ek-3 (Başvuru Dilekçesi ve ekleri)

Ek-3A (Türkçe İtiraz Formu)

Ek-3B (İngilizce İtiraz Formu) 

IV- TEMDİT BAŞVURULARIN YAPILIŞI

Mevcut Askıya Alma Uygulamasının Yenilenerek Uzatılması (Temdit) Nasıl Yapılır?

Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Bu sürenin bitiminde ilgili askıya alma yeniden gözden geçirilmekte ve söz konusu askıya almanın sona ermesi kararlaştırılabilmektedir. Dolayısıyla yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında ithalatı yapılan bir ürün için, askıya alma süresi sona ermeden önce temdit başvurusu yapılması gerekmektedir.

Askıya Almaların Temdit Tarihi 01.01.2023
Askıya Almaya Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin
Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarih
01.03.2022

Temdit taleplerine ilişkin itirazlar, İthalat Genel Müdürlüğüne Birinci ETSG toplantısı öncesinde yapılır.

01.01.2023 Dönemi Temdit Taleplerine İtiraz Tarihi: 01.05.2022

Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 01.03.2022; Temmuz dönemi için 01.09.2022 tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.

Netleşmiş toplantı tarihlerine ilişkin bilgi askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresinden temin edilebilir.

Temdit Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ek-4 (Temdit Talebi Başvuru Dilekçesi ve ekleri)

Ek-4A (Türkçe Temdit Talep Formu)

Ek-4B (İngilizce Temdit Talep Formu)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top