image_pdfimage_print

11.09.2021 Tarihli 31595 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4503

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “sürekli” ibaresi “birden fazla” şeklinde, (n) bendinde yer alan “subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar” ibaresi “subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (y) bendi eklenmiştir.

“y) Merkezi kayıt sistemi: Silah ve mermilerin satışı, nakli ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve Bakanlık bünyesinde kurulan veri tabanını,”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinin (3) numaralı alt bendine “idari işler başkanı özel kalem müdürüne,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Denetleme Kumlu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi eklenmiş, (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendine (15) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (16) ve (17) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan:

1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten . başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

5) Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına.

8) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

9) İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

10) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler).
11) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlan taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,”

“16) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

17) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle” ibaresi “miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve” şeklinde, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (u) ve (ü) bentleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“j) Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sayıştay Başkan ve üyelerine” ibaresi “Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine” şeklinde, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (k) bendine “danışmanlığı ve genel müdürlük” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (1), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiş ve birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memurlarına,”

“1) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

m) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarına,

n) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunmuş olanlara,

o) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,”

“Birinci fıkranın (o) bendinde belirtilenler için 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “bağlı bulunduğu Komutanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “askerlik şubesi başkanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “hiçbir şekilde” ibaresi “ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla” şeklinde ve aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fikraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.”

“n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir karan süresince.”

“Birinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) ve (i) bentleri kapsamına girenler için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını Ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmü, suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz.”

“Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır. Ayrıca aynı fıkranın (n) bendinde belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur.”

MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “ruhsatlı silahın” ibaresi “silahın ruhsatı iptal edilerek silah emanete alınır. Mirasçılarına tebligat yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşımak veya meskeninde bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyerinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığından, sahil güvenlik personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte ilgisine göre bu komutanlıklara müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartlan taşımalan kaydıyla, kendilerine silah satın almak üzere EK-4’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir ve diğer nüshası dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah satın alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (I). (2), (5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekâletname, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tugay, müstakil alay, il jandarma komutanlığı muadili birlik komutanlıkları, karargah ve kurum amirlerinin, güvenlik korucuları ise il veya ilçe jandarma komutanlıklarının vereceği fotoğraflı yetki belgesi veya noterce düzenlenen vekaletname ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (15) numaralı alt bendindeki kişilerce aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlileri silah satın aldırabilirler. Satın alınan bu silaha ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60 – Kapalı tabanca, açık/yan açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler; kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının Özellikleri ile nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren, ortak ve yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının belirtildiği başvuru belgesi ile bizzat veya elektronik ortamda müracaat ederek Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.

Ön izin belgesi isteyenin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olduğunun ve poligon kurulacağı yerin genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra ilgiliye ön izin belgesi verilir.”

MADDE 12– Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 61 – Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar:

a) Kapalı tabanca atış poligonu kurmak isteyenler için;

1 – Poligonun kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi.

2-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı.

3 – Kurulması düşünülen kapalı tabanca atış poligonunun, Türk Standartları Enstitüsü Kapalı Tabanca Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı ve projesi.

b) Açık/yarı açık atış poligonu kurmak isteyenler için;

1 – Yan açık poligon için yerleşim yerlerine en az 80 metre mesafede, açık poligonun ise yerleşim yeri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2 – Çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren inşaat planı ve projesi.

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarının Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösterir planı.

4-3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sahil yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5 – Açık ve yan açık poligonlarda güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

6 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi.

c) Trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler için;

1 – Trap-skeet atış alanının yerleşim yerleri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2 – 1/50 ölçekli ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat planı ve projesi.

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı.

4-3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sabit yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5 – Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki.

6 – Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünce tasdik edilmiş planı.

7 – Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

8 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi. ”

MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla” ibaresi “incelenmesi neticesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14– Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (t), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “her beş yılda bir yenilenebilir” ibaresi “süresi sonunda yeniletmek isteyenler, 61 inci madde ile bu maddede belirtilen belgeleri yenileyerek tekrar başvuru yapmak zorundadır” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Kapalı tabanca ve açık/yarı açık atış poligonunun mevzuat hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olarak yapıldığına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı raporu.

b) Trap-skeet atış alanının mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair il çevre ve şehircilik müdürlüğü raporu.”

“f) Atış poligonunun ve atış alanının sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi.

g) Atış poligonu ve atış alanının sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğü veya il jandarma komutanlığınca onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.”

“ı) Poligon ve atış alanının sahibi veya çalışanlarından en az birine ait ilkyardımcı sertifikası.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d), (e), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yarı açık atış poligonlarının en yakın yerleşim yeri ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta, açık atış poligonlarının yerleşim yeri dışında olması ve Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardında belirtilen güvenli alan mesafelerine uyması gereklidir. Kapalı tabanca atış poligonları ve atış alanı kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

b) Kapalı tabanca, açık/yan açık atış poligonlarının Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olması zorunludur.

c) Trap-skeet atış alanlarının güvenli alan mesafesinin en az 600 metre olması zorunludur.”

MADDE 16– Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Poligonların, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyup uymadıkları ve gerekli güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları, Bakanlıkça denetlenir. Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilere ait silah, ruhsat ve kimlik bilgileri, yapılan atışlarda kullanılan silah ve mühimmat kullanımı ile poligona satın alınan mühimmat miktarı, merkezi kayıt sistemine atış poligonu sahibi ya da yöneticileri veya mesul müdürleri tarafından aynı gün içerisinde kaydedilir. Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.”

MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69 – Poligonların yapısal ve donanım yönünden eksikliklerinin tespiti halinde bu durumun giderilmesi için poligon yetkililerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya poligon sahiplerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizliklerinin tespiti halinde poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ‘’Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “basımı, dağıtımı, hizmet bedelleri,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ruhsatların basımı ve dağıtımı için hizmet bedeli alınır. Alınacak hizmet bedelleri ile tahsili ve harcamaya ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 19– Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç üç gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla,” ibaresi “Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, aynı gün içerisinde merkezi kayıt sistemine kaydetmek kaydıyla, ruhsat sahiplerine ve” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe ek 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 7 nci madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7 – Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemlere ilişkin müracaatlar bizzat veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamdan alınamayan belgeler, müracaatçı tarafından ibraz edilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğe geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kuruluş izni ve işletme izin belgesi almış olan poligonların bu izinleri, tabi oldukları süre sonuna kadar geçerlidir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğe ekli “(Ek-4) SİLAH SATIN ALMA YETKİ BELGESİ”, “(Ek-9) SİLAH İTHAL VE MENŞEİ BELGESİ”, “(Ek-11) ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEÎ BELGESİ”, “(Ek-12) İŞLETME İZİN BELGESİ” ve “(Ek-13) SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print