Search
Close this search box.

Ayniyet Tespit İşlemi – 10.12.2019

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :72093537-134.99
Konu :Ayniyet Tespit İşlemi

10.12.2019/50198740
DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunun 128. ve takip eden ilgili maddelerinde düzenlenen geçici ithalat rejiminde, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanımı sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramadan yeniden ihraç edilmesi gerekmektedir. Anılan Kanunun 68. maddesinde, gümrük idarelerinin, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uyulmasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanın ayniyetini tespite yönelik önlemleri alacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 195. maddesinde de gümrük idarelerince, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın, bu işlem veya kullanım şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla, başka kurumlarda ekspertizini yaptırmak da dahil olmak üzere ayniyetinin tespitine yönelik önlemleri alacakları düzenlenmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 384. maddesinin birinci fıkrası ve 387. maddesinin beşinci fıkrasında da geçici ithalatta, muayene ile görevli memurlarının, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak niteliklerini, varsa özel seri numaralarını, ayırt edici özelliklerini beyannameye kaydetmek ve eşyanın hal ve mahiyetinin, gümrük idaresince verilen izin başvurusunda kayıtlı niteliklere uyup uymadığını incelenmek zorunda oldukları, yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığının tespit edileceği ve ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verileceği açıklanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 195. maddesinin üçüncü fıkrası, 384. maddesinin ikinci fıkrası ve 387. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlığımız yetkili kılınmış, bu kapsamda, geçici ithalatta ayniyet tespitine ilişkin 2019/9 sayılı Genelgede de bu konu düzenlenmiştir.

Gümrük idarelerinden, geçici ithalat rejimi kapsamında yapılan ayniyet tespitinde işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilebilmesini teminen beyanname eki faturada yer alan bilgilerin ayniyet tespiti yapılması için gerekli bilgileri ihtiva etmesi durumunda ayrıca geçici ithalatta düzenlenen tutanağın aranmasına gerek olmadan fatura bilgileri dikkate alınarak işlem yapılmasına dönük talep talepler bulunmaktadır.

Bu çerçevede, geçici ithalat rejiminde ayniyet tespit işlemlerinin yapıldığı durumlarda, yükümlü tarafından gümrük idaresine sunulan fatura üzerinde yer alan bilgilerin ayniyet tespiti için gerekli bilgileri ihtiva etmesi durumunda, ayniyet tespit işlemlerinin bu faturada yer alan bilgiler dikkate alınarak yapılabileceği hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım Yerleri:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top