Search
Close this search box.

Bazı Tekstil Ürünlerin Tarife Kontenjanı Hakkında K. No 2394

Kaydet
Kapat

11.04.2020 Tarihli 31096 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2394

Ekli “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam
MADDE 1 (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için ilave gümrük vergisi oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş) m2 5.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00 Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş)

0

 

Uygulama

MADDE 2– (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3– (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)’nca ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4 (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5– (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top