T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı: 52707093-140.04
Konu: Bez (Dokuma/Örme Kumaştan Mamul) Maske İhracatı

DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.05.2020 tarihli, 54335730 sayılı yazıda;

İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne istinaden piyasaya arz edilen ‘tıbbi ve cerrahi maske’ ile Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki koruyucu maske(gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) ön izin alınması gerektiği ancak ilgili İhracatçı Birlikleri ile CİMER aracılığıyla Bakanlığımıza yoğun şekilde intikal eden başvurularla söz konusu maskelerin haricinde kalan maskeler için de gümrük idareleri tarafından TİTCK’dan ihraç konusu eşyanın mezkur Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair bir yazı talep edildiğinin iletildiği ,

– Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde, TİTCK’nın talebi üzerine 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe konan Tebliğ ile getirilen ön izin uygulamasının, yalnızca anılan Yönetmelikler kapsamındaki tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği; bu çerçevede, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen alanın dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu; bu nedenle ihracatı için TİTCK’nın ön izninin aranmasına gerek olmadığının anlaşıldığı belirtilerek TİTCK’nın 04.05.2020 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruda da, “…Ancak imalatçısı tarafından özellikle tıbbi bir ortamda olup olmadığına bakılmaksızın onu kullanan kişiyi korumayı amaçlanarak imal edilen ürünler ile genel kullanım amaçlı üretilen mefruşatlar hastane koşullarında kullanılacak olsalar dahi Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmemektedir.” ifadesine yer verildiği,

– Bu itibarla, COVID-19 pandemisi süresince halk sağlığının korunması amacıyla yurt içi tıbbi ekipman ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması gerektiğinden tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskelerin ihracatında alınan tedbirlere devam edilmekle birlikte, yüksek yurt dışı talebe sahip bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskede ihracat potansiyelimizin değerlendirilebilmesine de ihtiyaç bulunduğu,

– Bu kapsamda, TİTCK’nın konuyla ilgili yukarıdaki görüşü dikkate alınarak İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ kapsamında olmayan “bez(dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatının”, adı geçen Kurum’un ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerektiği, belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.