Search
Close this search box.

Bilişim Sektörü ve E-Turquality Programı Hakkında Karar 5447

Kaydet
Please login

İçindekiler

20.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5447

Ekli “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALİTY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Kararda geçen;

1) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

2) Birlik: İhracatçı birliklerini,

3) Bireysel katılım: İşbirliği kuruluşları ve şirketlerin yurt dışında ya da yurt içinde fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça belirlenecek fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinliklere bireysel katılımlarını,

4) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroom ve Bakanlıkça uygun görülen diğer birimleri,

5) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı: Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen programı,

6) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarınını düzenleyen Genelgeyi,

7) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi: İşbirliği kuruluşlarınca şirketlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak kümelenme anlayışıyla ortak ihtiyaç ortak fırsat ortak faaliyet mantığıyla yürütülen; amacı, kapsamı ve süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

8) İş Alındı ve İş Uzatma Belgeleri: Şirketlerin yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında Genelgede tanımlanan hizmet işleri için düzenlenen belgeleri,

9) İşbirliği kuruluşu: İhracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölge/ihtisas serbest bölgeleri, üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), sektör birlikleri, dernekleri ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından belirlenen kamu/özel diğer kurul, kurum ve kuruluşları ve bunların kurduğu şirketleri,

10) Milli katılım: İşbirliği kuruluşları ve şirketlerin Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör veya işbirliği kuruluşları koordinatörlüğünde fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival organizasyonuna toplu katılımlarını,

11) Organizatör: Bakanlık tarafından fiziki ve/veya sanal ortamda fuar, kongre, konferans, seminer, festival organizasyonunu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

12) Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ilgili tesisleri yerinde görmelerini, fuar, kongre, konferans, seminer veya festivalleri ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak işbirliği kuruluşlarınca fiziki ve/veya sanal ortamda gerçekleştirilen organizasyonu,

13) Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya aynı değer zincirinde faaliyette bulunan şirketlerin, işbirliği kuruluşlarının, basın mensuplarının ve akademisyenlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını veya sektörel tanıtım/¬sunum gezisi gerçekleştirmelerini sağlamaya yönelik işbirliği kuruluşlarınca fiziki ve/veya sanal ortamda gerçekleştirilen organizasyonu,

14) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen ve bu Kararın ikinci maddesi kapsamında yer alan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

15) Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projesi: İşbirliği kuruluşlarınca, bilişim şirketlerinin ihracat kapasitelerini geliştirilerek yurt dışı pazarlara açılmaları ve teknoloji hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik hedef ülke odaklı olarak yürütülen; amacı, kapsamı ve süresi ile bütçesi belirlenmiş; mentorluk, eğitim, danışmanlık, istihdam, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerinden oluşan hızlandırıcı projesini,

16) Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, şirketlerin sunmuş olduğu hizmetlerin yurt dışı tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/¬ofis birimlerini bulunduran ve bünyesindeki şirketlere hizmetlerin sunulduğu yurt dışında kurulan ofisleri,

17) Veri merkezi: Teknolojik cihaz ve/veya dijital ortamlarda oluşan bilgilerin depolanması, organize edilmesi, kullanılması, işlenmesi, kullanıcılara dağıtılması ve yedeklenmesini sağlayan bilgisayar ve telekomünikasyon altyapısı ile diğer donanım/yazılımlardan oluşan internete bağlı sistem merkezini,

18) Veri merkezi işletmecisi: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan yer sağlayıcılara/¬erişim sağlayıcılara/¬elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilere enerji, soğutma ve erişim sürekliliği güvence altına alınmış teknik bir ortam ile internete erişimlerini sağlayan veri merkezlerini doğrudan ya da tedarikçiler aracılığı ile işleten şirketleri,

19) Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi: Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalar, kurum ve kuruluşlar ile yüklenici ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki bilişim projesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin desteklenmesi

MADDE 4- (1) Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri, teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülür.

(2) Katılımcı şirket sayısı en az 8 olmalıdır.

(3) İşbirliği kuruluşlarının, Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri çerçevesinde Genelgede belirtilen;

1) Şirketlere bire bir mentorluk hizmeti,

2) Eğitim ve danışmanlık,

3) Pazarlama, tanıtım ve reklam,

4) Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman kiralama,

5) Hedef ülkeye yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti,

giderleri desteklenir.

(4) Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin organizasyonunu yapmak ve/veya proje katılımcısı firmalara ihracata hazırlanmalarına yönelik danışmanlık vermek üzere Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen/hizmet sözleşmesi ihdas edilen aynı anda en fazla 2 mentor veya personelin brüt istihdam giderleri desteklenir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen giderler proje süresince % 70 oranında ve proje başına 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

MADDE 5- (1) Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin Genelgede belirtilen giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Rapor ve veri analizi desteği

MADDE 6- (1) Şirketler ile işbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, ayrıntıları Genelgede belirtilen rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri; şirketler için % 60 oranında, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Belgelendirme desteği

MADDE 7– (1) Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Yurt dışı arama desteği

MADDE 8– (1) Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik Genelgede belirtilen iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri % 60 oranında ve yıllık 300.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği

MADDE 9– (1) Şirket ve işbirliği kuruşlarının hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri % 60 oranında ve e-ticaret sitesi ve/veya platform başına yıllık en fazla 48.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Şirket ve işbirliği kuruluşları e-ticaret sitesi ve/veya platform başına en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği

MADDE 10- (1) Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 300.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, bu madde kapsamında son 1 yıl içerisinde üniversitelerin Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen destek oranı % 60 olarak uygulanır.

(3) Bu madde kapsamında yer alan destekten yararlanacak olan şirketlerin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir.

(4) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Kiralama desteği

MADDE 11- (1) Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve Genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri yıllık % 50 oranında ve 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Bu maddede yer alan destekler kapsamında satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın Genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir.

(4) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Pazara giriş desteği

MADDE 12- (1) Şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile Genelgede belirlenen diğer pazara giriş giderleri % 50 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi desteği

MADDE 13- (1) HİSER Projeleri, Bakanlıkça uygun görülen hizmet sektörlerinde ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin işbirliği kuruluşları öncülüğünde kümelenme mantığıyla ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla yürütülür ve proje kapsamında ortak faaliyetler gerçekleştirilir. Projelerin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin hedef ülkeye açılmalarına yönelik olarak şirket, sektör ve hedef pazar analizi yapılarak ihtiyaçları belirlenir ve proje yol haritası hazırlanır.

(2) İşbirliği kuruluşlarınca yürütülecek HİSER Projelerine ilişkin Genelgede belirtilen;

1) İhtiyaç analizi,

2) Eğitim ve danışmanlık,

3) Pazarlama, tanıtım ve reklam,

4) Aynı anda 2 proje personeli istihdamı,

5) Yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman giderleri,

% 75 oranında ve proje bazında 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) HİSER Projelerinde yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile alım heyetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak Genelgede belirtilen giderler faaliyet başına 1.800.000 TL’ye kadar % 75 oranında desteklenir.

(4) İşbirliği kuruluşunun hizmet sektörlerine yönelik olarak aynı anda en fazla 10 projesi destek kapsamına alınır. HİSER Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.

(5) HİSER projelerinin işleyişi ve işbirliği kuruluşları ve şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ile ihracata yönelik Türk bilişimcilerin, yazılımcıların ve oyuncuların yetiştirilmesi için Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen TİM ve/veya İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin Genelgede belirtilen giderlerin tamamı yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 14– (1) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri şirketler için % 60 oranında yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında yararlanacak olan şirketlerin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir.

(3) Şirket ve işbirliği kuruluşlarının Karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(4) Şirketler her bir yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu için en fazla 5 yıl, işbirliği kuruluşları ise her bir projesi için en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 15- (1) Şirket ve işbirliği kuruluşlarının hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik Genelgede belirtilen giderler % 60 oranında ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Komisyon desteği

MADDE 16- (1) Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan Genelgede belirtilen komisyon ödemeleri, yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına % 50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri % 50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

MADDE 17- (1) Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/¬kongre/¬konferans/¬seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri % 60 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar; etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bir şirket bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılımı desteğinden yararlanabilir.

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği

MADDE 18– (1) İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen milli katılım organizasyonlarında;

a) Şirketler ve işbirliği kuruluşlarının Genelgede belirtilen katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon için % 70 oranında ve şirket/işbirliği kuruluşu başına 300.000 TL’ye kadar; etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde 600.000 TL’ye kadar,

b) İşbirliği kuruluşu veya organizatörün fiziki ve/veya sanal ortamda düzenleyeceği milli katılım organizasyonuna yönelik Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama, organizasyona ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, % 75 oranında ve organizasyon başına 1.440.000 TL’ye kadar,

desteklenir.

Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

MADDE 19- (1) Bakanlıkça belirlenen ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım giderleri şirketler için % 60 oranında, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurtiçi fuar/kongre/konferans/yarışma/eğitim organizasyonlarının desteklenmesi

MADDE 20- (1) İşbirliği kuruluşlarının ülkemizde bilişim, yazılım ve oyun kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk bilişimcilerin, yazılımcıların ve oyuncuların yetiştirilmesi, hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla fiziki ve/veya sanal ortamda gerçekleştirecekleri proje bazlı fuar, kongre, tanıtım, yarışma, eğitim organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderleri, % 70 oranında ve proje başına 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel ticaret ve alım heyetleri destekleri

MADDE 21- (1) İşbirliği kuruluşlarınca tek başlarına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları % 70 oranında ve program başına 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları kapsamında Genelgede belirtilen ulaşım, konaklama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenir.

Yurt dışı birim desteği

MADDE 22- (1) Şirketlerin veya işbirliği kuruluşlarının yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik Genelgede belirtilen brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri her bir birim başına % 60 oranında ve yıllık 1.440.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirket ve işbirliği kuruluşları kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 5 yıl yararlandırılır.

(3) Bir şirket/işbirliği kuruluşu, bu madde kapsamındaki desteklerden aynı anda en fazla 10 birim için yararlanabilir.

Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi desteği

MADDE 23- (1) Bakanlıkça uygun görülecek işbirliği kuruluşları ve/veya bunların kuracağı şirketlerin, Karar kapsamında yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasını teminen, yurt dışında kuracağı uluslararası pazarlama ofislerinin Genelgede belirtilen;

1) Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,

2) Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,

3) Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri,

4) Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri,

5) Pazarlama ve tanıtım giderleri,

6) Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 kişinin istihdamına yönelik giderleri,

% 75 oranında ve yıllık 12.000.000 TL’ye kadar her bir ülke için 4 yıl süre ile desteklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı
Program kapsamına alınma

MADDE 24- (1) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülür.

(2) Program kapsamına alınmak isteyen şirketler Genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurur.

(3) Bakanlık şirketin ürünlerini/hizmetlerini, kurumsal ve teknolojik yetkinliklerini, organizasyon yapısını, vizyonunu ve Genelgede belirtilen diğer başvuru kriterlerini değerlendirir. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelini de dikkate alarak şirkete yönelik ön inceleme yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket Bakanlık tarafından E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına alınır.

(4) Serbest bölge/ihtisas serbest bölgesinde yer alan şirketlere, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”ne sahip şirketlere ve Genelgede belirtilen diğer öncelik kriterlerini haiz şirketlere öncelik verilir.

(5) Program kapsamına alınan şirketlere, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) logosunu kullanma hakkı kazanır.

(6) Program kapsamına alınan şirketlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek stratejik iş planını yaptırması zorunludur. Şirketler yürüteceği faaliyetler ile program kapsamında yararlanmayı öngördüğü destekleri içeren stratejik iş planı çalışmasını Bakanlığa sunar. Bakanlık onayını müteakip program kapsamında yer alan desteklerden yararlanılabilir.

(7) Program kapsamındaki şirketler 5 yıl süre ile desteklenir. Ülkemiz hizmet ticareti politikaları çerçevesinde şirketin Genelgede belirtilen performans kriterlerini karşılaması halinde destek süresi 5 yıl uzatılabilir.

Programın yürütülmesi

MADDE 25– (1) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınan şirketlerin izleme, değerlendirme ve performans denetimi Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Program kapsamında yer alan şirketler, her yılın tamamlanmasını müteakip faaliyet gerçekleşme raporu ile Genelgede belirtilen bilişim şirketlerinin performansını gösterir kriterlere ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar.

(3) Bakanlık, anılan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi, destek kapsamına alınan şirketlerin denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla, destek süresinin her aşamasında Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir, stratejik iş planının güncellenmesini isteyebilir.

(4) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınan şirketlerin desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için performans denetimleri sonucunda yeterli performansı göstermeleri gerekir.

(5) Bakanlık, söz konusu bilgi ve belgeler ile rapor/iş planlarının Genelgede belirtilen usulde sunulmadığını veya üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Genelgede belirtilen performans kriterlerini yerine getirmediğini, stratejik iş planında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediğini, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit etmesi halinde destek süresinin her aşamasında şirketi destek kapsamından çıkarabilir, destek kullanımlarını kısıtlayabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.

(6) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına girdikten sonra, şirketlerin çoğunluk hisselerinin (% 50’den fazlası) satılması halinde, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destek Programı çerçevesinde desteklenen şirketin program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile yurt dışı pazarlarda pazarlama faaliyetlerini sürdüreceği ve programın amaçları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği; şirket tarafından en geç iki ay içerisinde taahhüt edilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi hallerinde ilgili şirket, destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.

Stratejik iş planı desteği

MADDE 26– (1) Stratejik iş planının yaptırılmasına yönelik Genelgede belirtilen harcamalar % 75 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği

MADDE 27- (1) Bu programda yer alan şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin Genelgede belirtilen giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu programda yer alan şirketlerin yurt dışında kayıtlı patent/fikri mülkiyet

hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik Genelgede belirtilen giderleri % 60 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/modellerin geçerliliği ile mali değerinin belirlenmesine ilişkin esaslar Genelgede belirlenir.

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği

MADDE 28- (1) Bu programda yer alan şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama/dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 10 adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, bu madde kapsamında son 1 yıl içerisinde üniversitelerin Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen destek oranı % 70 olarak uygulanır.

Kiralama desteği

MADDE 29- (1) Bu programda yer alan şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve Genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri yıllık % 60 oranında ve 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Bu maddede yer alan destekler kapsamında kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın Genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına % 10 ilave edilir.

Pazara giriş desteği

MADDE 30- (1) Bu programda yer alan şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile Genelgede belirlenen diğer pazara giriş giderleri %60 oranında yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

Rapor ve veri analizi desteği

MADDE 31- (1) Bu programda yer alan şirketlerce yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan Genelgede belirtilen rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri % 60 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

Belgelendirme desteği

MADDE 32- (1) Bu programda yer alan şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı arama ve test desteği

MADDE 33- (1) Bu programda yer alan şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik Genelgede belirtilen iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı, Genelgede belirtilen test giderleri % 50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 34- (1) Bu programda yer alan şirketlerce yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 9.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bu programda yer alan şirketlerin bu karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 35- (1) Bu programda yer alan şirketlerin hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünlerini yerleştirmelere yönelik Genelgede belirtilen giderler % 60 oranında ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

Danışmanlık desteği

MADDE 36- (1) Bu programda yer alan şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Komisyon desteği

MADDE 37– (1) Bu programda yer alan şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına % 70 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan Genelgede belirtilen komisyon ödemeleri % 60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı ihale desteği

MADDE 38- (1) Bu programda yer alan şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler;

1) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’ye kadar olan projeler için % 20 oranında,

2) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’den 60.000.000 TL’ye kadar olan projeler için % 15 oranında,

3) Sözleşme bedeli 60.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye kadar olan projeler için % 10 oranında,

4) Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzerinde olan projeler için % 7,5 oranında,

12.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

2) Yurt dışı ihale desteğinin hesaplanmasında, vergiler dahil sözleşme tutarı ile avans mahsubu dahil olmak üzere yapılan hakediş ödemeleri esas alınır.

3) Bakanlık, yurt dışı ihale desteği başvurularını ihale sonuçlanmadan önce projenin uluslararası ticaretimizi artırma potansiyelini değerlendirmek suretiyle karara bağlar.

Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği

MADDE 39- (1) Bu programda yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin Genelgede belirtilen;

1) Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,

2) Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,

3) Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri,

4) Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler,

% 70 oranında ve birim başına yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler bu madde kapsamındaki desteklerden en fazla 20 birim için yararlanabilir.

Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği

MADDE 40- (1) Ülkemizin hizmet ihracatının artırılması ve uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini teminen şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında bu programda yer alan şirketlerin Genelgede belirtilen;

1) Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri,

2) Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri,

3) Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri,

4) Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler,

5) Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri,

6) Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri,

2 yıl süreyle, % 60 oranında ve 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL tutar için destek tutarı 2.400.000’er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır.

(3) Destek tutarı 24.000.000 TL’yi geçemez.

(4) Bakanlık, proje başvurularını hizmet ihracatı stratejisi ve politikaları ile şirketin yüklenici proje yürütebilme potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

(5) Bu maddede yer alan destekler kapsamında satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın Genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir.

Veri merkezi desteği

MADDE 41- (1) Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az % 20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya işbirliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin;

1) Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,

2) İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler,

3) Eğitim ve danışmanlık giderleri,

4) Hizmet/yazılım sertifikasyonu ve test/analiz giderleri,

5) Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri,

% 60 oranında, proje kapsamında 2 yıl süre ile 24.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Söz konusu destekten yararlanabilmek için veri merkezlerinin, detayları Genelgede belirtilen asgari şartları sağlaması gerekir.

(3) Bu maddede yer alan destekler kapsamında satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın Genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir.

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

MADDE 42- (1) Bu programda yer alan şirketlerin fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri % 60 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar; etkinliğin prestijli etkinliklerden biri olması halinde 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği

MADDE 43- (1) İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen milli katılım organizasyonlarında bu program kapsamında yer alan şirketlerin gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon için % 70 oranında 300.000 TL’ye kadar; etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

MADDE 44- (1) Bakanlıkça destek kapsamına alınarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım giderleri bu program kapsamında yer alan şirketler için % 60 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platfomu alımına yönelik danışmanlık desteği

MADDE 45- (1) Şirketlerin Genelgede belirtilen nitelikleri haiz, yurt dışında yerleşik şirket ve/veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

MADDE 46- (1) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen TİM ve/veya İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, eğitim/danışmanlık hizmeti alımı, portal, başvuru, performans analiz ve takip sistemi kurulumu, buna ilişkin hizmet ve personel alımları faaliyetleri ile tanıtıma ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 12.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ilgili işbirliği kuruluşları ve konusunda uzman bu madde kapsamında istihdam edilen kişilerden oluşan E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Çalışma Komitesi kurabilir. Bu komite, Programın teknik çalışmalarını yürütür ve koordinasyonu sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Destek oranları

MADDE 47- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden aşağıda yer alan;

a) Tekno-Hızlandırıcı İhracat Proje desteği,

b) Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil, koruma ve alım destekleri,

c) Belgelendirme destekleri,

ç) Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği,

d) Reklam, tanıtım ve pazarlama destekleri,

e) Komisyon destekleri,

f) Yurt dışı birim desteği,

g) Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği,

ğ) Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminerlere bireysel katılım destekleri,

h) Yurt dışı ihale desteği,

kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlıkça yürütülen stratejiler kapsamında Genelgede belirlenen “Hedef/Uzak Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puan artırılabilir.

(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden aşağıda yer alan;

1) Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım destekleri,

2) Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği,

3) HİSER yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyeti,

4) Yurt dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje desteği,

kapsamında gerçekleşen faaliyetlerin Genelgede belirlenen “Hedef/Uzak Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, destek oranı 20 baz puan artırılabilir.

(3) Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Destek uygulama oranı toplamı % 80’i geçemez.

Destek kapsamı

MADDE 48– (1) Karar çerçevesinde desteklenecek şirketlerin Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösterip göstermediğinin tespitinde Bakanlık yetkilidir.

Başvuru esasları

MADDE 49- (1) Destek başvuruları kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, Ticaret Müşavirliği veya Ataşeliği onayına ya da incelemesine tâbi belge ve faaliyetler, onaya tabi destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile düzenlenir.

Ödeme esasları

MADDE 50- (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen şirket ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(2) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirket ve işbirliği kuruluşlarının belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

(3) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak DFİF’ten ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarıına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD Dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(4) Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında artırılarak güncellenir.

(5) Bu Karar kapsamında şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının yurt dışında sahip olduğu veya ilişkisinin/bağının bulunduğu şirketlerce yapılacak harcamalarının destek kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkiye/bağa ve ortaklık oranına bakılır. Destek ödemeleri yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(6) Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında ilişkinin/bağın belirlenmesine ilişkin hükümler Genelgede belirlenir.

(7) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınan şirket ile birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup şirketle ilişkisi/bağı tevsik edilen şirketler ile Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketlerin harcamaları Genelgede belirlenen koşullar çerçevesinde destek kapsamında değerlendirebilir. Ancak, destek ödemesi her halükarda program kapsamındaki şirkete yapılır.

Şirketler ve işbirliği kuruluşlarının faaliyet ve performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 51- (1) Bu Karar kapsamında destek başvurusunda bulunan veya destek unsurlarından faydalanan şirketler gerçekleştirdikleri hizmet ihracatına ilişkin bilgi ve belgeleri, işbirliği kuruluşları ise faaliyet gerçekleşme raporlarını belirlenen dönemler itibarıyla veya talep üzerine Bakanlığa sunar.

2) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini ve performanslarını birinci fıkra uyarınca sunulan bilgi ve belgeler ile diğer kaynaklardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde izleyebilir ve değerlendirebilir. Faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun veya onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi, performansın yetersiz bulunması ya da birinci fıkrada belirtilen bilgilerin sunulmaması halinde mevcut destek başvurusu reddedilebilir, destek oranında indirime gidilebilir, destek başvuruları kısıtlanabilir veya şirket/işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılabilir.

(3) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programında yer alan şirketlerin Program kapsamından çıkarılmasını müteakip, kapsamdan çıkarılma tarihine kadar gerçekleştirdikleri harcamalar desteklenir. Söz konusu tarihten sonraki faaliyetlere ve harcamaya ilişkin ödeme belgelerine yönelik mevcut destek başvuruları reddedilir.

Müeyyide

MADDE 52- (1) Bu Karar kapsamında şirketler veya işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde şirket veya işbirliği kuruluşu hakkında yasal işlem başlatılır ve ilgili başvuru dosyası ile varsa henüz sonuçlandırılmamış başvuru dosyası/dosyaları yasal işlemin kesinleşmesine kadar bekletilir. Kesinleşen yasal işlem sonucunda yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu dosya/dosyalar reddedilir ve şirketler veya işbirliği kuruluşları destek kapsamından çıkartılabilir.

(2) Bakanlık suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki eylemleri gerçekleştirenler hakkında da birinci fıkra hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

(3) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(4) İhracata yönelik devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programları kapsamında sağlanan destek unsurlarından faydalanan şirket veya işbirliği kuruluşu, bu Karar kapsamında sağlanan aynı destek unsurlarından yararlanamaz. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınan şirketler, destek süresi içinde bu Kararın ikinci ve üçüncü bölümünde yer alan aynı destek unsurlarından yararlanamaz. Yararlanılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yetki

MADDE 53– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları, iş alındı veya iş uzatma belgelerinin düzenlenmesi ile şirketlerin performansının/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları Genelge ile belirlemeye; uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye; uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep hallerini belirlemeye ve ihtilafları söz konusu sebepleri gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya; mücbir sebep hallerinde 2 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi vermeye; şirket ve işbirliği kuruluşlarının sahip olması gereken nitelikleri, doğrudan veya ilgili bulundukları şirket veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen harcamalardan destek kapsamında yer alan harcamalarını ve faydalanacakları destek unsurlarının içeriğini tespit etmeye; DFİF bütçesinin etkin, adil ve bu Kararın amaçları doğrultusunda yönetilebilmesi amacıyla veya izleme/performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda şirket/işbirliği kuruluşlarına sağlanacak desteği oran, miktar veya süre itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla kademelendirmeye veya farklılaştırmaya; şirket ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 8/6/2020 tarihli ve 2641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen ve bu Kararın yayımı tarihinde incelemesi sonuçlandırılmamış bulunan destek başvuruları ile anılan tarihten önce ön onay verilen ya da ödemesinin tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında, söz konusu Kararların hükümleri herhangi bir mahsup işlemi yapılmaksızın uygulanır .

(2) 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın 19 uncu maddesi çerçevesinde Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi kapsamına alınmış olan projeler, bu Kararın HİSER Projelerine ilişkin maddelerinden, faydalanılmış olan destek süreleri mahsup edilmek suretiyle yararlanır.

GEÇİCİ MADDE 2– (1) Bu Kararın kapsamında belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde, 24 üncü maddede belirtilen koşullar uygulanmaksızın E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınır. Şirketler, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hükümlerinden, 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında faydalanılmış olan destek süreleri mahsup edilmek suretiyle yararlanır. Destek süre başlangıcının hesaplanmasında şirketin, 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına alındığı tarih esas alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınan şirketlerin, kapsama alınma tarihinden önce gerçekleştirdikleri harcamalarına ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında, 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 54- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top