T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-72093537-225.99-
Konu : Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve Stajyerlerin
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandıkları Sürelerin
Stajlarından Sayılması Hk

19.04.2022 / 73951381
DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1-g maddesi uyarınca Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin; staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olması, gümrük müşaviri olabilecek kişilerin ise aynı Kanunun 228/1 maddesi uyarınca iki yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmış olması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 563/3 maddesi uyarınca ise stajyer ve gümrük müşavir yardımcısı olarak geçirilmesi gereken söz konusu bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınmaktadır.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında; T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan ve korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” içerisinde diğer tedbirler ile birlikte “Kısa Çalışma Ödeneği” uygulaması da yer almaktadır. Söz konusu uygulama ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmıştır.

Bu kapsamda; sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemden dolayı eksik gün bulunması halinde, sosyal güvenlik uygulamaları açısından söz konusu eksik günlerin gerekçesi olarak “18-Kısa çalışma ödeneği” kodu kullanılmaktadır.

Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde; aday meslek mensuplarının mağduriyetlerini önlemek üzere, SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak görünen adayların söz konusu uygulamadan faydalandıkları sürenin Gümrük Kanununun 227/1-g maddesinde belirtilen 1 yıllık staj süresinden ve 228/1 maddesinde belirtilen 2 yıllık gümrük müşavir yardımcılığı yapma süresinden sayılması Bakanlık Makamının 15.04.2022 tarihli, 73868425 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.