Search
Close this search box.

BAE Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerin Tarife Kontenjanı Tebliğ

Kaydet
Please login

31.08.2023 Tarihli 32295 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 30/8/2023 tarihli ve 7546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Bakanlıkça, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişileri,

d) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya ek mali yükümlülüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

f) Tarife kontenjanı kullanım dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 4- (1) Ek-1’deki tabloda yer alan eşyaya ilişkin “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki “BSGTY” ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tarife kontenjanı kullanım dönemi

MADDE 5- (1)  Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanı Ek-1’deki tabloda belirtilen tarife kontenjanı kullanım döneminde kullandırılır.

(2) Tarife kontenjanı kullanım döneminde tarife kontenjanının tamamının kullanılmaması halinde, kalan miktar en fazla takip eden 3 (üç) ay içerisinde bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

Tarife kontenjanı tahsisatı başvuruları

MADDE 6- (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmalarca, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının dağıtımı için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) Tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.

(3) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir müracaatta bulunması gerekir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

Dağıtım kriterleri

MADDE 7- (1) Ek-1’deki tabloda dağıtımı yapılan tarife kontenjanlarının tahsisatı, tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak yapılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.

(2) Ek-1’deki tabloda bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise İthalat Rejimi Kararı hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.

Yaptırım

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 10- (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No

 

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Kullanım Dönemi

Azami Miktar (Ton)

Tahsisat Yöntemi

BAES00I

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

01 Ocak- 31 Mart

2.500

BSGTY

BAES002

3901.20.90.00.11

Yüksek yoğunluk polietilen

OI Ocak – 31 Mart

4.000

BSGTY

 

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top