Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 7546

Kaydet
Kapat

31.08.2023 Tarihli 32295 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7546

Ekli “Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2023

Recep Tayyip Erdoğan
CUMHURBAŞKANI

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/4/2023 tarihli ve 7180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bazı eşyanın ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ekli tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTlP) belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bazı sanayi ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır. Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları her takvim yılı için dağıtılır.

İthalat vergileri

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi, kullanım dönemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

GTİP Eşyanın Tanımı Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)
3901.10.90.00.11 Alçak yoğunluk polietilen 50.000
3901.20.90.00.11 Yüksek yoğunluk polietilen 80.000

Resmi Gazete  İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top