Search
Close this search box.

BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-13763138-162.01-
Konu : BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

29.04.2022 / 73905476
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

Bölge Müdürlüğümüze yapılan BTB başvurularında, başvuru aşamasında karşılaşılan ve BTB tanzim sürecinde uzamalara sebebiyet veren bazı hususlar tespit edilmiş olup konuya ilişkin bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği üzere; Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 14);

“MADDE 7 — (1) BTB başvurusu, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle elektronik olarak veya Gümrük Yönetmeliğinin Ek-1 ‘inde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne yapılır. Başvuru formu olarak BTB Programına veri girişi yapıldıktan sonra alınan bilgisayar çıktısı da kullanılabilir. BTB başvurusunun form ile yazılı olarak yapılması halinde, ekinde yer alan tüm belgeler ve eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar kağıt nüshası ile birlikte ayrıca dijital ortamda başvuru yapılan bölge müdürlüğü ne sunulur.

MADDE 11 – (1) BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

a) Hak sahibinin adı ve adresi,

b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda, başvuranın adı ve adresi,

c) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,

ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi.

d) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),

e) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.”

Hükümlerini amirdir.

Son zamanlarda Bölge Müdürlüğümüze yapılan başvurularda sıklıkla karşılaşılan eksikliklerden birincisi, başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar ve ilgili kutucuğunun eşyanın teşhisini mümkün kılacak ayrıntıda sunulan ekler bununla birlikte genellikle bir kaç kelimeden ve ürün kodu bilgisinden ibaret doldurulması gereken çoğu ekler ile ilgili firma tarafından sunulan bilgi ve belgelerde ayrıntılı tanımlanmış olmasına rağmen, ilgili gümrük müşavirince sistemden veri girişi yapılırken sadeleştirildiği gözlemlenmiştir. Oysa ki, BTB hak sahibi firmadan varsa eksik bilgilerin tamamlattırılarak bu kutucuğun örneğin, eşyanın boy, kilo ölçüleri, mamul olduğu eşya, nasıl göründüğü, işlevlerinin neler olduğu gibi bilgileri de içerecek (Eşyanın sınıflandırılmasına esas bilgileri içerecek) kapsamda olmasına dikkat edilmesi. Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmelerin hem daha sağlıklı hem de daha hızlı sonuç vermesine katkı sağlayacaktır.

Üyelerinizce dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, tahlile sevk edilecek eşya için eşyanın tanı bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntıların da belirtilmesi gerekliliğidir. Böylece, BTB başvurusu sürecinde tahlile sevk edilecek eşya için tahlilden kaynaklanan ihtilafların azaltılarak, BTB tanzim süresinin kısaltılması mümkün olabilecektir. Buna ilaveten, analiz için gerek kurum içi, gerek kurum dışına gönderilen eşya tahlillerinde ilgili yerlerden gelecek olan cevap kapsamında değerlendirme yapıldığından yazışmaların uzun sürmesi , tahlil sonuçlarının geç çıkması da süreci uzatabilmektedir. Dış kurumlardan sunulan tahlil raporlarında sınıflandırmaya esas bilgilere yer verilmeyip doğrudan GTİP tayinine yönelik tespitin bulunduğu durumlarla da karşılaşılabilmekte, Bölge Müdürlüğümüzce verilecek kararda örneğin ürünün içeriğinin yüzde oranı bilgisi önem arz ederken ve yeterliyken buna yer verilmediği gözlemlenebilmektedir.

BTB sürecini uzatan bir diğer husus, tahlile şevki gerekecek nitelikteki eşyaya ait BTB programında kayıt açılıp sistemden sunulmasına rağmen, aylar sonra ücret dekontlarının ibraz edilebildiği durumlarla karşılaşılmasıdır. Bilindiği üzere, ücret dekontları iletmeden tahlil yapılması meri mevzuat çerçevesinde mümkün bulunmamakla olup, başvuru sürecinin sürüncemede kalmamasını teminen, başvuru kaydının ardından en kısa sürede ücret dekontlarının tamamlattırılması, BTB tanzim sürecini hızlandıracaktır.

Son olarak, eşya fotoğraflarının sisteme yüklenmesinde değişik açılardan net fotoğraflar yüklenip yüklenmediğinin kontrolü ile daha önce Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilmiş bir eşya için yeniden başvuruda bulunulması halinde, önceki durumuna ve iptal sebebine de bir paragrafta değinilerek öngörülen sınıflandırma kutucuğu açısından BTB talebinin gerekçelendirilmesi de değerlendirme süreci açısından faydalı olacaktır.

Bu itibarla, BTB tanzim sürecinin sağlıklı yönetilmesine katkı sağlanması ve gecikmelerin yaşanmamasını teminen, yukarıda değinilen hususlara azami hassasiyet gösterilmesi hususunun mensuplarınıza duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M. Enver KÖK
Bölge Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top