T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-159.01-
Konu : TRT Bandrol Ücretleri Geri Verme

22.04.2022 / 74088843
DAĞITIM YERLERİNE

TRT bandrol ücretlerinin geri verilmesine ilişkin hususları ihtiva eden İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli, 72742679 sayılı yazısında özetle; TRT bandrol ücretlerinin geri verme işlemlerinde Müdürlükler arasında farklı işlem süreçlerinin uygulandığı, mahkeme sürecinde TRT Genel Müdürlüğünün mü, yoksa ilgili gümrük idaresinin mi hasım olarak belirlenmesi gerektiği yönünde Mahkemeler arasında da farklı uygulamaların bulunduğu, bilhassa TRT bandrol ücretinin geri verilmesine yönelik yükümlü lehine sonuçlanan Mahkeme Kararlarının yerine getirilmesi aşamasında TRT ile Gümrük İdaresi arasında koordinasyonun sağlanamadığı, bu durumun yükümlü sızlanmalarına sebebiyet verdiğinin gözlemlendiği belirtilerek, TRT bandrol ücretinin geri verilmesine yönelik işlemlerde yeknesaklığın sağlanması talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Kararın 11. maddesinde, bandrol ücretlerinin iadesi düzenlenmiş ve söz konusu maddede gümrük idarelerince fazla tahsil edilen bandrol ücretlerinin iadesinin TRT tarafından gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında, geri verme talebine konu TRT bandrol ücretlerine ilişkin yükümlü başvurularının gecikme olmaksızın TRT Genel Müdürlüğüne iletilmesi ve yapılan işlem hakkında yükümlüye bilgi verilmesi.

Geri verme talebi ile ilgili işlemin dava konusu olması ve gümrük idaresinin hasım olarak gösterilmesi durumunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 15. maddesi kapsamında yanlış hasım gösterilmesi nedeniyle hasım düzeltilmesinin mahkemeden talep edilmesi, söz konusu dava ile ilgili olarak TRT Genel Müdürlüğünün de gecikmeksizin bilgilendirilmesi,

Mahkemeden hasım düzeltilmesi talep edilmesine rağmen gümrük idaresinin hasım olarak kalmaya devam ettiği ve mahkeme kararının yükümlü lehine sonuçlandığı durumda, 2577 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca mahkeme kararlarının gecikmeksizin uygulanması ve idare tarafından tesis edilecek işlemin, kararın idareye tebliğ tarihinden itibaren otuz günü geçmemesi gerekmekte olup, TRT bandrol ücretlerinin iadesinin TRT tarafından yapılması nedeniyle, mahkeme kararının gecikmeksizin uygulanmak üzere anılan Kurumuna iletilmesi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 210 ve takip eden maddelerinde düzenlenen çerçevede, beyanname iptali, mahrece iade gibi durumlar nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin bir durumun oluşması halinde gümrük idaresince geri vermeye ilişkin alınan kararın, bandrol ücretleri yönüyle işlem yapılmak üzere TRT’ye bildirilmesi, hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.