29.12.2021 Tarihli 31704 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4976

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararının yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci  maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

MADDE 1– 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın Ek-l’inde yer alan “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İller” başlıklı listeye, mevcut 20 nci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 21 inci sıra eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“21. Sivas (Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37))”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.