29.12.2021 Tarihli 31704 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Birim amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı birim amirlerini,

d) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

e) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,

f) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,

g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) Giriş sınavı: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını,

ı) Giriş sınavı komisyonu: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,

i) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

j) Müdür: Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü Müdürünü,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Parti: Sınıfı, türü, ambalajı ve parti numarası aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan ürünler bütününü,

m) Personel Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

n) Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü ve Ürün Güvenliği Denetimleri Servisi: Denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla bölge müdürlüklerinin görev alanı içinde denetmen bulundurulmasına gerek görülen il ve ilçelerde oluşturulan denetim birimlerini,

o) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ile serbest bölge müdürlüklerini,

ö) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

p) Yeterlik sınavı: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavını,

r) Yeterlik sınavı komisyonu: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavı komisyonunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlere yönelik denetim görevini gerçekleştirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğüne veya ilgili Müdürlüğe bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Servisine teslim etmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Şube Müdürüne” ibaresi “Müdüre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak diğer Denetmenin denetim hakkında farklı bir görüşü varsa denetim sonrasında farklı görüşü olan Denetmen tarafından durum tutanak altına alınır ve Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğüne veya ilgili Müdürlüğe bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Servisine teslim edilir veya elektronik ortamda kayıt altına alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla aylıksız izne ayrılan Denetmen mührünü Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Müdüre teslim eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube Müdürüne” ibaresi “Müdüre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2021

31365

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız