Search
Close this search box.

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması K. No 2349

Kaydet
Kapat

03.04.2020 Tarihli 31088 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2349

Ekli “Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

02 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1– (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1006.10

Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)

100.000

0

31.5.2020

Gümrük vergisi

MADDE 2– (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3– (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/5/2020 tarihine kadar geçerlidir.
(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Tebliğ

MADDE 4– (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5– (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top