Search
Close this search box.

Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların Denetimi

Kaydet
Please login

26.02.2022 Tarihli 31762 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/17)

MADDE 1 ‒ 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)nin Ek-1’inde yer alan tablodaki 6812.91.00.00.00 GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki 6812.99.90.00.00 GTİP numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki “6812.99.10.10.00”, “6812.99.10.90.00”, “6812.99.90.10.00”, “6812.99.90.20.00”, “6812.99.90.30.00”, “6812.99.90.90.00” GTİP numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top