Search
Close this search box.

Çift Kullanım Malzeme Teknolojilere Sertifika Tebliğ 2020/12

Kaydet
Kapat

31.12.2019 Tarihli 30995 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/12)

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kayıt altına alınacak eşya

MADDE 2 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının İthalat Genel Müdürlüğünce kayda alınması zorunludur.

Kayda alma başvurusu

MADDE 3 – (1) İthalatçılar, birinci maddede belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, Ek-1’de bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekaletname örneği ile müracaat ederler. Bu sertifikanın Türkçe çevirisi de başvuruya eklenir.

(2) İthalat Genel Müdürlüğünce, kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-1

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN
BAŞVURU ÖRNEĞİ

Tarih

TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz. Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

 

İTHALATÇININ

UNVANI:

VERGİ NUMARASI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

EŞYANIN TANIMI (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :

 

İHRACATÇININ

UNVANI:

YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE:

(İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır)

 

BEYAN EDENİN

UNVANI:

VERGİ NUMARASI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top