Search
Close this search box.

Patlayıcı Madde Ateşli Silahlar ve Bıçaklara Tebliğ 2020/11

Kaydet
Please login

31.12.2019 Tarihli 30995 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/11)

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

G.T.P Eşyanın tanımı
3102.30.90.00.00 Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00 Silah barutu
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19 Diğerleri
3912.20.19.00.19 Diğerleri
8211.10.00.00.19 Diğerleri
8211.92.00.00.19 Diğerleri (sanayide kullanılanlar hariç)
8211.93.00.00.90 Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)
8211.94.00.00.00 Bıçak ağızları (yalnız 8211.10.00.00.19, 8211.92.00.00.19 veya 8211.93.00.00.90 GTİP’lerine ait olanlar)
9005.10.00.00.00 Çift gözlü dürbünler
9005.80.00.10.00 Tek gözlü dürbünler
9013.10 Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.20.00.00.10 Silahlar için olanlar
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar (yalnız şarjörler)
9305.20.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.20.00.90.00 Diğerleri
9305.99.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.99.00.90.19 Diğerleri
9306.21 Fişekler
9306.29 Diğerleri
9306.30.90 Diğerleri (çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller hariç)
9306.90.90.00.00 Diğerleri
93.07 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları (bunların ağızları dahil)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)  29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/11)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top