GTİP 39.01-39.26 (Plastikler ve Mamulleri)

  1666
  Fasıl No Fasıl Açıklaması
  39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
  3901.10 – Özgül kütlesi 0,94’ten az olan polietilen:
  3901.10.10.00.00 – – Lineer polietilen
  – – Diğerleri
  3901.10.90.00.11 – – – Alçak yoğunluk polietilen
  3901.10.90.00.12 – – – Polietilen kompaundları
  3901.10.90.00.19 – – – Diğerleri
  3901.20 – Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
  3901.20.10.00.00 – – Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C’de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,
  – 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,
  – 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,
  – 2 mgr./kg. veya daha az krom,
  – 2 mgr./kg. veya daha az demir,
  – 2 mgr./kg. veya daha az nikel,
  – 2 mgr./kg. veya daha az titanyum
  ve
  – 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus)
  – – Diğerleri
  3901.20.90.00.11 – – – Yüksek yoğunluk polietilen
  3901.20.90.00.12 – – – Polietilen kompaundları
  3901.20.90.00.19 – – – Diğerleri
  3901.30.00.00.00 – Etilen-vinil asetat kopolimerleri
  3901.40.00.00.00 – Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar
  3901.90 – Diğerleri
  3901.90.30.00.00 – – Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
  – – Diğerleri
  3901.90.80.00.11 – – – Etilen propilen kopolimeri
  3901.90.80.00.12 – – – Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
  3901.90.80.00.19 – – – Diğerleri
  39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
  3902.10 – Polipropilen:
  3902.10.00.00.11 – – Polipropilen kompaundları
  3902.10.00.00.19 – – Diğerleri
  3902.20.00.00.00 – Poliizobutilen
  3902.30 – Propilen kopolimerleri:
  3902.30.00.00.11 – – Polipropilen kopolimerleri kompaundları
  3902.30.00.00.19 – – Diğerleri
  3902.90 – Diğerleri:
  3902.90.10.00.00 – – Polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
  3902.90.20.00.00 – – Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut – 1 – ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
  3902.90.90.00.00 – – Diğerleri
  39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
  – Polistiren:
  3903.11.00.00.00 – – Genleşebilen
  3903.19.00.00.00 – – Diğerleri
  3903.20.00.00.00 – Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
  3903.30.00.00.00 – Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
  3903.90 – Diğerleri:
  3903.90.10.00.00 – – Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla)
  3903.90.20.00.00 – – Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71’i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
  3903.90.90.00.00 – – Diğerleri
  39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
  – Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
  3904.10.00.00.11 – – Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
  3904.10.00.00.19 – – Diğerleri
  – Diğer poli(vinil klorür):
  3904.21.00.00.00 – – Plastifiye edilmemiş PVC
  3904.22.00.00.00 – – Plastifiye edilmiş PVC
  3904.30.00.00.00 – Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
  3904.40.00.00.00 – Diğer vinil klorür kopolimerleri
  3904.50 – Viniliden klorür polimerleri:
  3904.50.10.00.00 – – Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
  3904.50.90.00.00 – – Diğerleri
  – Florlu polimerleri:
  3904.61.00.00.00 – – Politetrafloretilen (PTFE)
  3904.69 – – Diğerleri:
  3904.69.10.00.00 – – – Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan )
  3904.69.20.00.00 – – – Fluoroelastomer FKM
  3904.69.80.00.00 – – – Diğerleri
  3904.90.00.00.00 – Diğerleri
  39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
  – Poli(vinil asetat) :
  3905.12.00.00.00 – – Sulu dispersiyon halinde
  3905.19.00.00.00 – – Diğerleri
  – Vinil asetat kopolimerleri :
  3905.21.00.00.00 – – Sulu dispersiyon halinde
  3905.29.00.00.00 – – Diğerleri
  3905.30.00.00.00 – Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)
  – Diğerleri :
  3905.91.00.00.00 – – Kopolimerler
  3905.99 – – Diğerleri:
  3905.99.10.00.00 – – – Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000’i geçmeyen ve ağırlık itibariyle:
  – vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13’den fazla olmayan asetil grupları içeren ve
  – vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5’den fazla olmayan hidroksil grupları içeren)
  3905.99.90.00.00 – – – Diğerleri
  39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
  3906.10.00.00.00 – Poli(metil metakrilat)
  3906.90 – Diğerleri:
  3906.90.10.00.00 – – Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid]
  3906.90.20.00.00 – – 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid’de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi
  3906.90.30.00.00 – – Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11’den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren)
  3906.90.40.00.00 – – Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş]
  3906.90.50.00.00 – – Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü
  3906.90.60.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
  3906.90.90.00.00 – – Diğerleri
  39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester ler (ilk şekillerde) :
  3907.10.00.00.00 – Poliasetaller
  3907.20 – Diğer polieterler:
  – – Polieter alkoller:
  3907.20.11.00.00 – – – Polietilen glikoller
  3907.20.20.00.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  3907.20.91.00.00 – – – 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri
  3907.20.99.00.00 – – – Diğerleri
  3907.30.00.00.00 – Epoksi reçineler
  3907.40.00.00.00 – Polikarbonatlar
  3907.50.00.00.00 – Alkit reçineler
  – Poli(etilen tereftalat) :
  3907.61.00.00.00 – – 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
  3907.69.00.00.00 – – Diğerleri
  3907.70.00.00.00 – Poli(laktik asit)
  – Diğer poliesterler:
  3907.91 – – Doymamışlar:
  3907.91.10.00.00 – – – Sıvı
  3907.91.90.00.00 – – – Diğerleri
  3907.99 – – Diğerleri :
  3907.99.05.00.00 – – – Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri
  3907.99.10.00.00 – – – Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)
  – – – Diğerleri:
  3907.99.80.00.11 – – – – Doymuş poliester reçineleri
  3907.99.80.00.19 – – – – Diğerleri
  39.08 Poliamidler (ilk şekillerde):
  3908.10 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
  3908.10.00.00.11 – – Kompaundları
  3908.10.00.00.19 – – Diğerleri
  3908.90.00.00.00 – Diğerleri
  39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
  3909.10.00.00.00 – Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
  3909.20.00.00.00 – Melamin reçineler
  – Diğer amino reçineler:
  3909.31.00.00.00 – – Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
  3909.39.00.00.00 – – Diğerleri
  3909.40.00.00.00 – Fenolik reçineler
  3909.50 – Poliüretanlar:
  3909.50.10.00.00 – – 2,2′- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid’de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
  3909.50.90.00.00 – – Diğerleri
  3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde)
  3910.00.00.00.11 – Silikon yağları
  3910.00.00.00.12 – Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
  3910.00.00.00.19 – Diğerleri
  39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
  3911.10.00.00.00 – Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler
  3911.90 – Diğerleri:
  – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
  3911.90.11.00.00 – – – Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
  -1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
  3911.90.13.00.00 – – – Poli (tiyo-1,4-fenilen)
  3911.90.19.00.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  3911.90.92.00.00 – – – p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid’de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri
  3911.90.99.00.00 – – – Diğerleri
  39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
  – Selüloz asetatları:
  3912.11.00.00.00 – – Plastifiye edilmemiş olanlar
  3912.12.00.00.00 – – Plastifiye edilmiş olanlar
  3912.20 – Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
  – – Plastifiye edilmemiş olanlar:
  – – – Kollodyonlar ve seloidin
  3912.20.11.00.11 – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
  3912.20.11.00.19 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  3912.20.19.00.11 – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
  3912.20.19.00.19 – – – – Diğerleri
  3912.20.90.00.00 – – Plastifiye edilmiş olanlar
  – Selüloz eterleri:
  3912.31.00.00.00 – – Karboksimetilselüloz ve tuzları
  3912.39 – – Diğerleri:
  3912.39.20.00.00 – – – Hidroksipropilselüloz
  3912.39.85.00.00 – – – Diğerleri
  3912.90 – Diğerleri:
  3912.90.10.00.00 – – Selüloz esterleri
  3912.90.90.00.00 – – Diğerleri
  39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
  3913.10.00.00.00 – Aljinik asit, tuzları ve esterleri
  3913.90 – Diğerleri:
  3913.90.00.10.00 – – Dekstran
  3913.90.00.20.00 – – Tabii kauçuğun kimyasal türevleri
  3913.90.00.90.00 – – Diğerleri
  3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)

  II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA

  39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
  3915.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar
  3915.20.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar
  3915.30.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar
  3915.90 – Diğer plastiklerden olanlar:
  – – Propilen polimerlerinden olanlar:
  3915.90.11.10.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünleri
  3915.90.11.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  3915.90.80.00.11 – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
  3915.90.80.00.19 – – – Diğerleri
  39.16 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
  3916.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar
  3916.20.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar
  3916.90 – Diğer plastiklerden olanlar:
  – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
  3916.90.10.00.11 – – – Fenoplastlardan olanlar
  3916.90.10.00.12 – – – Poliüretanlardan olanlar
  3916.90.10.00.19 – – – Diğerleri
  – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
  3916.90.50.00.11 – – – Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar
  3916.90.50.00.12 – – – Politetrafloretilenden olanlar
  3916.90.50.00.19 – – – Diğerleri
  3916.90.90.00.00 – – Diğerleri
  39.17 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
  3917.10 – Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
  3917.10.10.00.00 – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
  3917.10.90.00.00 – – Selülozik plastik maddelerden olanlar
  – Sert borular ve hortumlar:
  3917.21 – – Etilen polimerlerinden olanlar:
  3917.21.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.21.90.00.00 – – – Diğerleri
  3917.22 – – Propilen polimerlerinden olanlar:
  3917.22.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.22.90.00.00 – – – Diğerleri
  3917.23 – – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
  3917.23.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.23.90.00.00 – – – Diğerleri
  3917.29 – – Diğer plastiklerden olanlar:
  3917.29.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.29.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
  3917.29.00.30.00 – – – Dikişli borular
  3917.29.00.40.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar
  3917.29.00.90.00 – – – Diğerleri
  – Diğer borular ve hortumlar:
  3917.31 – – Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa’Iık bir basınca dayanabilenler):
  3917.31.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
  3917.31.00.20.00 – – – Hava kanalları
  3917.31.00.80.00 – – – Diğerleri
  3917.32 – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
  3917.32.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.32.00.20.00 – – – Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar
  3917.32.00.30.00 – – – Dikişli borular
  3917.32.00.40.00 – – – Hava kanalları
  3917.32.00.80.00 – – – Diğerleri
  3917.33.00.00.00 – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)
  3917.39 – – Diğerleri:
  3917.39.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
  3917.39.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
  3917.39.00.30.00 – – – Dikişli olanlar
  3917.39.00.40.00 – – – Hava kanalları
  3917.39.00.80.00 – – – Diğerleri
  3917.40 – Bağlantı elemanları:
  3917.40.00.00.11 – – Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için)
  3917.40.00.00.12 – – Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar
  3917.40.00.00.19 – – Diğerleri
  39.18 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
  3918.10 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
  – – Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar
  3918.10.10.00.11 – – – PVC yer kaplamaları
  3918.10.10.00.12 – – – PVC duvar veya tavan kaplamaları
  – – Diğerleri
  3918.10.90.00.11 – – – Kalınlığı 5mm’yi geçmeyenler
  3918.10.90.00.19 – – – Diğerleri
  3918.90.00.00.00 – Diğer plastiklerden olanlar
  39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
  3919.10 – Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
  – – Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
  3919.10.12.00.00 – – – Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar
  3919.10.15.00.00 – – – Polipropilenden olanlar
  3919.10.19.00.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  3919.10.80.10.00 – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
  3919.10.80.20.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
  3919.10.80.90.00 – – – Diğerleri
  3919.90 – Diğerleri
  3919.90.20.00.00 – – Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
  – – Diğerleri:
  3919.90.80.10.00 – – -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar
  3919.90.80.20.00 – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
  – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
  3919.90.80.30.11 – – – – Genişliği 1 metre’yi geçen dijital baskı folyoları
  3919.90.80.30.19 – – – – Diğerleri
  3919.90.80.90.00 – – – Diğerleri
  39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
  3920.10 – Etilen polimerlerinden olanlar:
  – – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
  – – – Polietilenden olanlar :
  – – – – Özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar:
  3920.10.23.00.00 – – – – – Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
  3920.10.24.00.00 – – – – – Baskılı olmayan Streç film (strech film)
  3920.10.25.00.00 – – – – – Diğerleri
  3920.10.28.00.00 – – – – Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
  3920.10.40.00.00 – – – Diğerleri
  – – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
  3920.10.81.00.00 – – – Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözünmüş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15’i
  geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
  3920.10.89.00.00 – – – Diğerleri
  3920.20 – Propilen polimerlerinden olanlar:
  – – Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
  – – – Bioryente olanlar
  3920.20.21.00.11 – – – – Baskılı olanlar
  3920.20.21.00.19 – – – – Diğerleri
  3920.20.29.00.00 – – – Diğerleri
  3920.20.80.00.00 – – Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler
  3920.30.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar
  – Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
  3920.43 – – Ağırlık itibariyle % 6’dan az olmayan plastifiyan içerenler:
  3920.43.10.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
  3920.43.90.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
  3920.49 – – Diğerleri :
  3920.49.10.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
  3920.49.90.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
  – Akrilik polimerlerden olanlar:
  3920.51.00.00.00 – – Poli(metil metakrilik)ten olanlar
  3920.59 – – Diğerleri:
  3920.59.10.00.00 – – – Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
  3920.59.90.00.00 – – – Diğerleri
  – Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
  3920.61.00.00.00 – – Polikarbonatlardan olanlar
  3920.62 – – Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
  – – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
  3920.62.12.00.00 – – – – Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen); Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için
  kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
  3920.62.19.00.00 – – – – Diğerleri
  3920.62.90.00.00 – – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
  3920.63.00.00.00 – – Doymamış poliesterlerden olanlar
  3920.69.00.00.00 – – Diğer poliesterlerden olanlar
  – Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
  3920.71.00.00.00 – – Rejenere selülozdan olanlar
  3920.73 – – Selüloz asetattan olanlar:
  3920.73.10.00.00 – – -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
  3920.73.80.00.00 – – – Diğerleri
  3920.79 – – Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
  3920.79.10.00.00 – – – Vulkanize liflerden olanlar
  3920.79.90.00.00 – – – Diğerleri
  – Diğer plastiklerden olanlar:
  3920.91.00.00.00 – – Poli(vinil butiral)dan olanlar
  3920.92.00.00.00 – – Poliamidlerden olanlar
  3920.93.00.00.00 – – Amino reçinelerden olanlar
  3920.94.00.00.00 – – Fenolik reçinelerden olanlar
  3920.99 – – Diğer plastiklerden olanlar:
  – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
  3920.99.21.00.00 – – – – Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
  3920.99.28.00.00 – – – – Diğerleri
  – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
  3920.99.52.00.00 – – – – Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm’yi geçmeyen)
  3920.99.53.00.00 – – – – İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanılmaya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
  3920.99.59.00.00 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  3920.99.90.10.00 – – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
  3920.99.90.90.00 – – – – Diğerleri
  39.21 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:
  – Gözenekli olanlar:
  3921.11.00.00.00 – – Stiren polimerlerinden olanlar
  3921.12.00.00.00 – – Vinilklorür polimerlerinden olanlar
  3921.13 – – Poliüretanlardan olanlar :
  3921.13.10.00.00 – – – Esnek olanlar
  3921.13.90.00.00 – – – Diğerleri
  3921.14.00.00.00 – – Rejenere selülozdan olanlar
  3921.19 – – Diğer plastiklerden olanlar:
  3921.19.00.10.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
  3921.19.00.90.00 – – – Diğerleri
  3921.90 – Diğerleri
  – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
  3921.90.10.00.00 – – – Poliesterlerden olanlar
  3921.90.30.00.00 – – – Fenolik reçinelerden olanlar
  – – – Amino reçinelerden olanlar:
  – – – – Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
  3921.90.41.00.00 – – – – – Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar
  3921.90.43.00.00 – – – – – Diğerleri
  3921.90.49.00.00 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  3921.90.55.00.11 – – – – Poliamidlerden olanlar
  3921.90.55.00.12 – – – – Poliüretanlardan olanlar
  3921.90.55.00.19 – – – – Diğerleri
  – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
  3921.90.60.00.11 – – – Polietilenden olanlar
  3921.90.60.00.12 – – – Polivinil klorürden olanlar
  3921.90.60.00.13 – – – Polipropilenden olanlar
  3921.90.60.00.19 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri :
  3921.90.90.10.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
  3921.90.90.90.00 – – – Diğerleri
  39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
  3922.10 – Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
  3922.10.00.00.11 – – Banyo küvetleri
  3922.10.00.00.12 – – Duş tekneleri
  3922.10.00.00.13 – – Lavabolar
  3922.10.00.00.14 – – Eviyeler
  3922.20 – Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları:
  3922.20.00.00.11 – – Çocuklar için klozet daraltıcılar
  3922.20.00.00.19 – – Diğerleri
  3922.90 – Diğerleri :
  3922.90.00.10.00 – – Su depoları (donanımlı olsun olmasın)
  – – Diğerleri
  3922.90.00.90.11 – – – Bideler
  3922.90.00.90.12 – – – Sifonlar (Pis su tesisatı için)
  3922.90.00.90.19 – – – Diğerleri
  39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
  3923.10 – Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
  3923.10.10.00.00 – – Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
  3923.10.90.00.00 – – Diğerleri
  – Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
  3923.21 – – Etilen polimerlerinden olanlar
  3923.21.00.00.11 – – – Tüm sıvılar için torbalar
  3923.21.00.00.19 – – – Diğerleri
  3923.29 – – Diğer plastiklerden olanlar:
  – – – Poli(vinil klorür)den olanlar
  3923.29.10.00.11 – – – – Tüm sıvılar için torbalar
  3923.29.10.00.19 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  3923.29.90.00.11 – – – – Tüm sıvılar için torbalar
  3923.29.90.00.19 – – – – Diğerleri
  3923.30 – Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
  – – Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
  3923.30.10.00.11 – – – Katı ilaç şekilleri için kaplar
  3923.30.10.00.12 – – – Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
  3923.30.10.00.19 – – – Diğerleri
  3923.30.90.00.00 – – Hacmi 2 litreyi geçenler
  3923.40 – Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
  – – Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
  3923.40.10.10.00 – – – Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
  3923.40.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  3923.40.90.00.11 – – – Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
  3923.40.90.00.19 – – – Diğerleri
  3923.50 – Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
  3923.50.10.00.00 – – Şişeler için kapak ve kapsüller
  3923.50.90.00.00 – – Diğerleri
  3923.90.00.00.00 – Diğerleri
  39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
  3924.10 – Sofra ve mutfak eşyası:
  – – Silikondan:
  3924.10.00.00.21 – – – Biberonlar
  3924.10.00.00.22 – – – Alıştırma bardakları
  3924.10.00.00.29 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  3924.10.00.00.31 – – – Biberonlar
  3924.10.00.00.32 – – – Alıştırma bardakları
  3924.10.00.00.39 – – – Diğerleri
  3924.90 – Diğerleri:
  3924.90.00.00.11 – – Emzikli biberon başlıkları
  3924.90.00.00.13 – – Çöp kovaları
  3924.90.00.00.19 – – Diğerleri
  39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik lerden inşaat malzemeleri:
  3925.10.00.00.00 – Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
  3925.20.00.00.00 – Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri (1)
  3925.30 – Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları:
  3925.30.00.00.11 – – Panjurlar
  3925.30.00.00.12 – – Menfezler
  3925.30.00.00.19 – – Diğerleri
  3925.90 – Diğerleri:
  3925.90.10.00.00 – – Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları
  3925.90.20.00.00 – – Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları
  3925.90.80.00.00 – – Diğerleri
  39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:
  3926.10.00.00.00 – Okul ve büro malzemeleri
  – Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
  3926.20.00.00.11 – – Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
  3926.20.00.00.19 – – Diğerleri
  3926.30.00.00.00 – Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
  3926.40 – Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
  3926.40.00.00.11 – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
  3926.40.00.00.19 – – Diğerleri
  3926.90 – Diğerleri:
  3926.90.50.00.00 – – Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya
  3926.90.60.00.00 – – Koruyucu yüz siperliği
  – – Diğerleri:
  3926.90.97.10.00 – – – Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
  3926.90.97.20.00 – – – Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
  – – – Diğerleri:
  3926.90.97.90.11 – – – – İlaç ölçü kaşıkları
  3926.90.97.90.12 – – – – Poliüretandan prezervatifler
  3926.90.97.90.14 – – – – Kelepçeler
  3926.90.97.90.15 – – – – Fare altlığı (Mouse pad)
  3926.90.97.90.16 – – – – Emzikler
  3926.90.97.90.17 – – – – Diş kaşıyıcı
  3926.90.97.90.18 – – – – Diğerleri

   

  GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.