28 Temmuz 2021, Çarşamba
AB Gümrük

BÖLÜM: 7 - PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

FASIL: 39 - Plastikler Ve Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
39.01Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00- - Lineer polietilen
- - Diğerleri
3901.10.90.00.11- - - Alçak yoğunluk polietilen
3901.10.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.10.90.00.19- - - Diğerleri
3901.20- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00- - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum, - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum ve - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus)
- - Diğerleri
3901.20.90.00.11- - - Yüksek yoğunluk polietilen
3901.20.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.20.90.00.19- - - Diğerleri
3901.30.00.00.00- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.40.00.00.00- Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar
3901.90- Diğerleri
3901.90.30.00.00 - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
- - Diğerleri
3901.90.80.00.11- - - Etilen propilen kopolimeri
3901.90.80.00.12- - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
3901.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.02Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10- Polipropilen:
3902.10.00.00.11- - Polipropilen kompaundları
3902.10.00.00.19- - Diğerleri
3902.20.00.00.00- Poliizobutilen
3902.30- Propilen kopolimerleri:
3902.30.00.00.11- - Polipropilen kopolimerleri kompaundları
3902.30.00.00.19- - Diğerleri
3902.90- Diğerleri:
3902.90.10.00.00 - - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.20.00.00 - - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00- - Diğerleri
39.03Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
- Polistiren:
3903.11.00.00.00- - Genleşebilen
3903.19.00.00.00- - Diğerleri
3903.20.00.00.00- Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
3903.30.00.00.00- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
3903.90- Diğerleri:
3903.90.10.00.00- - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla)
3903.90.20.00.00 - - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3903.90.90.00.00- - Diğerleri
39.04Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.10.00.00.11- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
3904.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğer poli(vinil klorür):
3904.21.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22.00.00.00- - Plastifiye edilmiş PVC
3904.30.00.00.00- Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
3904.40.00.00.00- Diğer vinil klorür kopolimerleri
3904.50- Viniliden klorür polimerleri:
3904.50.10.00.00 - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
3904.50.90.00.00- - Diğerleri
- Florlu polimerleri:
3904.61.00.00.00- - Politetrafloretilen (PTFE)
3904.69- - Diğerleri:
3904.69.10.00.00- - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan )
3904.69.20.00.00- - - Fluoroelastomer FKM
3904.69.80.00.00- - - Diğerleri
3904.90.00.00.00- Diğerleri
39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
- Poli(vinil asetat) :
3905.12.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.19.00.00.00- - Diğerleri
- Vinil asetat kopolimerleri :
3905.21.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.29.00.00.00- - Diğerleri
3905.30.00.00.00- Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)
- Diğerleri :
3905.91.00.00.00- - Kopolimerler
3905.99- - Diğerleri:
<a href="/gumruk/?ID=3905.99.10.00.00&gtip=------poli-(vinil-formal)-(bu-fasilin-6-(b)-notunda-belirtilen-sekillerden-birinde-olup-molekul-agirligi-10-000-veya-daha-fazla-fakat-40-000i-gecmeyen-ve-agirlik-itibariyle -nbspnbspnbspnbspnbsp--vinil-asetat-uzerinden-degerlendirildiginde-%-95-veya-daha-fazla-fakat-%-13den-fazla-olmayan-asetil-gruplari-iceren-ve- -nbspnbspnbspnbspnbsp--vinil-alkol-uzerinden-degerlendirildiginde-%-5-veya-daha-fazla-fakat-%-65den-fazla-olmayan-hidroksil-gruplari-iceren)" > 3905.99.10.00.00<a href="/gumruk/?ID=3905.99.10.00.00&gtip=------poli-(vinil-formal)-(bu-fasilin-6-(b)-notunda-belirtilen-sekillerden-birinde-olup-molekul-agirligi-10-000-veya-daha-fazla-fakat-40-000i-gecmeyen-ve-agirlik-itibariyle -nbspnbspnbspnbspnbsp--vinil-asetat-uzerinden-degerlendirildiginde-%-95-veya-daha-fazla-fakat-%-13den-fazla-olmayan-asetil-gruplari-iceren-ve- -nbspnbspnbspnbspnbsp--vinil-alkol-uzerinden-degerlendirildiginde-%-5-veya-daha-fazla-fakat-%-65den-fazla-olmayan-hidroksil-gruplari-iceren)" > - - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariyle: - vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren ve - vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil grupları içeren)
3905.99.90.00.00- - - Diğerleri
39.06Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3906.10.00.00.00- Poli(metil metakrilat)
3906.90- Diğerleri:
3906.90.10.00.00- - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid]
3906.90.20.00.00 - - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi
3906.90.30.00.00 - - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren)
3906.90.40.00.00 - - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş]
3906.90.50.00.00 - - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü
3906.90.60.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
3906.90.90.00.00- - Diğerleri
39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester ler (ilk şekillerde) :
3907.10.00.00.00- Poliasetaller
3907.20- Diğer polieterler:
- - Polieter alkoller:
3907.20.11.00.00- - - Polietilen glikoller
3907.20.20.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3907.20.91.00.00- - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri
3907.20.99.00.00- - - Diğerleri
3907.30.00.00.00- Epoksi reçineler
3907.40.00.00.00- Polikarbonatlar
3907.50.00.00.00- Alkit reçineler
- Poli(etilen tereftalat) :
3907.61.00.00.00- - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.69.00.00.00- - Diğerleri
3907.70.00.00.00- Poli(laktik asit)
- Diğer poliesterler:
3907.91- - Doymamışlar:
3907.91.10.00.00- - - Sıvı
3907.91.90.00.00- - - Diğerleri
3907.99- - Diğerleri :
3907.99.05.00.00- - - Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri
3907.99.10.00.00- - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)
- - - Diğerleri:
3907.99.80.00.11- - - - Doymuş poliester reçineleri
3907.99.80.00.19- - - - Diğerleri
39.08Poliamidler (ilk şekillerde):
3908.10- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
3908.10.00.00.11- - Kompaundları
3908.10.00.00.19- - Diğerleri
3908.90.00.00.00- Diğerleri
39.09Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3909.10.00.00.00- Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
3909.20.00.00.00- Melamin reçineler
- Diğer amino reçineler:
3909.31.00.00.00- - Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
3909.39.00.00.00- - Diğerleri
3909.40.00.00.00- Fenolik reçineler
3909.50- Poliüretanlar:
3909.50.10.00.00 - - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3909.50.90.00.00- - Diğerleri
3910.00Silikonlar (ilk şekillerde)
3910.00.00.00.11- Silikon yağları
3910.00.00.00.12- Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19- Diğerleri
39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10.00.00.00- Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler
3911.90- Diğerleri:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3911.90.11.00.00- - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
3911.90.13.00.00- - - Poli (tiyo-1,4-fenilen)
3911.90.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3911.90.92.00.00 - - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri
3911.90.99.00.00- - - Diğerleri
39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
- Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş olanlar
3912.12.00.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
3912.20- Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
- - Plastifiye edilmemiş olanlar:
- - - Kollodyonlar ve seloidin
3912.20.11.00.11 - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.11.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3912.20.19.00.11 - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.19.00.19- - - - Diğerleri
3912.20.90.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
- Selüloz eterleri:
3912.31.00.00.00- - Karboksimetilselüloz ve tuzları
3912.39- - Diğerleri:
3912.39.20.00.00- - - Hidroksipropilselüloz
3912.39.85.00.00- - - Diğerleri
3912.90- Diğerleri:
3912.90.10.00.00- - Selüloz esterleri
3912.90.90.00.00- - Diğerleri
39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913.10.00.00.00- Aljinik asit, tuzları ve esterleri
3913.90- Diğerleri:
3913.90.00.10.00- - Dekstran
3913.90.00.20.00- - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri
3913.90.00.90.00- - Diğerleri
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
39.15Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3915.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3915.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.10.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3915.90.80.00.11- - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
3915.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.16 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3916.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3916.20.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3916.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3916.90.10.00.11- - - Fenoplastlardan olanlar
3916.90.10.00.12- - - Poliüretanlardan olanlar
3916.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3916.90.50.00.11- - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar
3916.90.50.00.12- - - Politetrafloretilenden olanlar
3916.90.50.00.19- - - Diğerleri
3916.90.90.00.00- - Diğerleri
39.17Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3917.10 - Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
3917.10.10.00.00- - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3917.10.90.00.00- - Selülozik plastik maddelerden olanlar
- Sert borular ve hortumlar:
3917.21- - Etilen polimerlerinden olanlar:
3917.21.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.21.90.00.00- - - Diğerleri
3917.22- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3917.22.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.22.90.00.00- - - Diğerleri
3917.23- - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
3917.23.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.23.90.00.00- - - Diğerleri
3917.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
3917.29.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.29.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.29.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.29.00.40.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar
3917.29.00.90.00- - - Diğerleri
- Diğer borular ve hortumlar:
3917.31- - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler):
3917.31.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.31.00.20.00- - - Hava kanalları
3917.31.00.80.00- - - Diğerleri
3917.32 - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
3917.32.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.32.00.20.00- - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar
3917.32.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.32.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.32.00.80.00- - - Diğerleri
3917.33.00.00.00 - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)
3917.39- - Diğerleri:
3917.39.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.39.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.39.00.30.00- - - Dikişli olanlar
3917.39.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.39.00.80.00- - - Diğerleri
3917.40- Bağlantı elemanları:
3917.40.00.00.11- - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için)
3917.40.00.00.12- - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar
3917.40.00.00.19- - Diğerleri
39.18 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3918.10- Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
- - Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar
3918.10.10.00.11- - - PVC yer kaplamaları
3918.10.10.00.12- - - PVC duvar veya tavan kaplamaları
- - Diğerleri
3918.10.90.00.11- - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler
3918.10.90.00.19- - - Diğerleri
3918.90.00.00.00- Diğer plastiklerden olanlar
39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
3919.10- Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
- - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
3919.10.12.00.00- - - Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar
3919.10.15.00.00- - - Polipropilenden olanlar
3919.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3919.10.80.10.00 - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
3919.10.80.20.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3919.10.80.90.00- - - Diğerleri
3919.90- Diğerleri
3919.90.20.00.00 - - Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
- - Diğerleri:
3919.90.80.10.00 - - -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar
3919.90.80.20.00 - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3919.90.80.30.11- - - - Genişliği 1 metre'yi geçen dijital baskı folyoları
3919.90.80.30.19- - - - Diğerleri
3919.90.80.90.00- - - Diğerleri
39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10- Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00 - - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
3920.10.24.00.00- - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film)
3920.10.25.00.00- - - - - Diğerleri
3920.10.28.00.00- - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00- - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00 - - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözünmüş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00- - - Diğerleri
3920.20- Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11- - - - Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19- - - - Diğerleri
3920.20.29.00.00- - - Diğerleri
3920.20.80.00.00- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler
3920.30.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43- - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49- - Diğerleri :
3920.49.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00- - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59- - Diğerleri:
3920.59.10.00.00 - - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00- - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
3920.61.00.00.00- - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62- - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.12.00.00 - - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen); Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00- - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00- - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00- - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3920.73- - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00- - -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.80.00.00- - - Diğerleri
3920.79- - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00- - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00- - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00- - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00- - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00- - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00 - - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
3920.99.28.00.00- - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.52.00.00 - - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.53.00.00 - - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanılmaya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00- - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00- - - - Diğerleri
39.21Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:
- Gözenekli olanlar:
3921.11.00.00.00- - Stiren polimerlerinden olanlar
3921.12.00.00.00- - Vinilklorür polimerlerinden olanlar
3921.13- - Poliüretanlardan olanlar :
3921.13.10.00.00- - - Esnek olanlar
3921.13.90.00.00- - - Diğerleri
3921.14.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3921.19- - Diğer plastiklerden olanlar:
3921.19.00.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.19.00.90.00- - - Diğerleri
3921.90- Diğerleri
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3921.90.10.00.00- - - Poliesterlerden olanlar
3921.90.30.00.00- - - Fenolik reçinelerden olanlar
- - - Amino reçinelerden olanlar:
- - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
3921.90.41.00.00 - - - - - Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar
3921.90.43.00.00- - - - - Diğerleri
3921.90.49.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3921.90.55.00.11- - - - Poliamidlerden olanlar
3921.90.55.00.12- - - - Poliüretanlardan olanlar
3921.90.55.00.19- - - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.11- - - Polietilenden olanlar
3921.90.60.00.12- - - Polivinil klorürden olanlar
3921.90.60.00.13- - - Polipropilenden olanlar
3921.90.60.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
3921.90.90.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.90.90.90.00- - - Diğerleri
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
3922.10- Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
3922.10.00.00.11- - Banyo küvetleri
3922.10.00.00.12- - Duş tekneleri
3922.10.00.00.13- - Lavabolar
3922.10.00.00.14- - Eviyeler
3922.20- Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları:
3922.20.00.00.11- - Çocuklar için klozet daraltıcılar
3922.20.00.00.19- - Diğerleri
3922.90- Diğerleri :
3922.90.00.10.00- - Su depoları (donanımlı olsun olmasın)
- - Diğerleri
3922.90.00.90.11- - - Bideler
3922.90.00.90.12- - - Sifonlar (Pis su tesisatı için)
3922.90.00.90.19- - - Diğerleri
39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00 - - Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
3923.10.90.00.00- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21- - Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11- - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.21.00.00.19- - - Diğerleri
3923.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3923.29.90.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.90.00.19- - - - Diğerleri
3923.30- Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11- - - Katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.12- - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.19- - - Diğerleri
3923.30.90.00.00- - Hacmi 2 litreyi geçenler
3923.40- Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00- - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
3923.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3923.40.90.00.11- - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
3923.40.90.00.19- - - Diğerleri
3923.50- Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00- - Şişeler için kapak ve kapsüller
3923.50.90.00.00- - Diğerleri
3923.90.00.00.00- Diğerleri
39.24Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
3924.10- Sofra ve mutfak eşyası:
- - Silikondan:
3924.10.00.00.21- - - Biberonlar
3924.10.00.00.22- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.29- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3924.10.00.00.31- - - Biberonlar
3924.10.00.00.32- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.39- - - Diğerleri
3924.90- Diğerleri:
3924.90.00.00.11- - Emzikli biberon başlıkları
3924.90.00.00.13- - Çöp kovaları
3924.90.00.00.19- - Diğerleri
39.25Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik lerden inşaat malzemeleri:
3925.10.00.00.00- Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3925.20.00.00.00- Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri (1)
3925.30- Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları:
3925.30.00.00.11- - Panjurlar
3925.30.00.00.12- - Menfezler
3925.30.00.00.19- - Diğerleri
3925.90- Diğerleri:
3925.90.10.00.00 - - Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları
3925.90.20.00.00- - Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları
3925.90.80.00.00- - Diğerleri
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:
3926.10.00.00.00- Okul ve büro malzemeleri
- Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
3926.20.00.00.11- - Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.19- - Diğerleri
3926.30.00.00.00- Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
3926.40- Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
3926.40.00.00.11- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
3926.40.00.00.19- - Diğerleri
3926.90- Diğerleri:
3926.90.50.00.00 - - Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya
3926.90.60.00.00- - Koruyucu yüz siperliği
- - Diğerleri:
3926.90.97.10.00- - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3926.90.97.20.00- - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
- - - Diğerleri:
3926.90.97.90.11- - - - İlaç ölçü kaşıkları
3926.90.97.90.12- - - - Poliüretandan prezervatifler
3926.90.97.90.14- - - - Kelepçeler
3926.90.97.90.15- - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.97.90.16- - - - Emzikler
3926.90.97.90.17- - - - Diş kaşıyıcı
3926.90.97.90.18- - - - Diğerleri