Search
Close this search box.

Dahilde İşleme İzinleri İçin Mücbir Sebep Onayı Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-451.01
Konu: Dahilde İşleme İzinleri İçin Mücbir Sebep Onayı Hk
06.05.2024 / 96520803 yazıda aynı konu işlenmiştir.

31.05.2024 / 97426162
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamının 30.05.2024 tarihli ve 97346241 sayılı Onayı ile, 07.10.2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde yaşanan olaylar ile Süveyş Kanalı’nı kullanan ticari gemilere yapılan saldırılar sebebiyle, belirli sektörlerde düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında taahhütleri bulunan firmalarımızın aksayan ihracat taahhütlerini yerine getirmelerini teminen,

-1.1.2021 tarihi ile mezkur Onay tarihi arasında (bu tarihler dahil) düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine;

a) İzin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın İsrail’e yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşma vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya izin sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya

b) İhracatçı firmanın sözleşme ile tevsik edilen girdi veya ihraç ürünü sevkiyatının Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğinin;

i. Konşimento veya ihracatçı ile lojistik firması arasındaki sözleşmenin yanı sıra lojistik firmasından alınacak yazı yahut;

ii. Münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmî yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla, en geç izin süresi sonundan itibaren iki (2) ay içerisinde izni düzenleyen gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ‘in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilmesi,

– Gerekli görülmesi halinde, Süveyş Kanalı’nda yaşanan çatışmalar kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen ek süre müracaatına dayanak teşkil eden belgelerin tespit nitelikleri gözetilerek ilave bilgi ve belge istenmesine veya söz konusu belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması, Ayrıca, mezkur Onayın yürürlüğe girmesinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Bakanlığımıza ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu Onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi ve söz konusu Onayın 31/12/2024 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması, uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM
-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top